Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Forsikring

Hvis du blir kreftsyk er det viktig å få oversikt over hvilke forsikringsordninger du har. Det kan være vanskelig å forstå hva forsikringsavtalen din sier om hvilke rettigheter du har.

Forsikringsselskapet skal gi deg informasjon om avtalen din.

  • Hvis du er offentlig ansatt kan du ta kontakt med arbeidsgiveren din eller direkte med Statens pensjonskasse, KLP eller en annen tjenestepensjonsordning.
  • Tjenestepensjonsordningene kan også ha en gruppelivsforsikring som kan komme til utbetaling ved dødsfall.
  • Arbeidsgiver har oversikt over tjenestepensjonsordningen din. Forhør deg om hvilke ordninger som gjelder deg som arbeidstaker, for eksempel om de har privat helseforsikring/behandlingsforsikring.
  • Fagforeningen din kan også ha forsikringsordninger til gunstige vilkår.
  • Be om detaljerte opplysninger om de ulike forsikringene du har, og hvilke plikter du har som forsikringstaker.
  • Det er lurt å sjekke med selskapet om du kan ha rett til å slippe å betale forsikringspremie, hvis du skulle bli syk eller ufør.
  • Hvis du slutter i jobben din kan du ha rett til å videreføre kollektive ordninger fra arbeidsgiver på privat basis uten helsebedømmelse. Det er mulig at du ikke får forsikringen til samme pris, som du hadde når du var ansatt. Dette kan du sjekke nærmere med din arbeidsgiver.

Tegne ny forsikring etter sykdom

Det er opp til det aktuelle forsikringsselskapet å avgjøre om du kan tegne ny forsikring etter sykdom. Ta derfor kontakt med selskapene, for å finne ut mer om dette. Du har ikke umiddelbart rett til å tegne ny forsikring etter at du har blitt frisk.

I forbindelse med tegning av ny forsikring skal forsikringsselskapene sørge for at du får utfyllende informasjon om den nye avtalen.

Den som tegner eller fornyer en forsikringsavtale skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Dette betyr at du har en streng plikt til å gi riktig informasjon. Forsikringsselskapene innhenter også opplysninger fra din pasientjournal for de ti siste årene.

Etter at ny avtale er inngått har forsikringsselskapet plikt til å sende et skriftlig forsikringsbevis til deg. Beviset slår fast avtalen som er inngått, og viser vilkårene som gjelder for avtalen.

Hva skjer med forsikringene når du blir syk?

Vi får ofte henvendelser fra pasienter som ikke har meldt i fra til forsikringsselskapet om at de har blitt syke. Du må snarest mulig, og innen ett år, melde fra til forsikringsselskapet ditt at du har fått en alvorlig sykdom.

Fristen er streng. Du kan miste rettighetene dine, hvis du ikke melder sykdommen i tide.

Avslag på forsikring

Hvis du får avslag på forsikring skal du få en skriftlig begrunnelse. Det er lurt å lese all informasjonen du får i avslaget, da dette kan ha betydning for en eventuell klage. Forsikringsselskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen forsikring på vanlige vilkår.

Hos Finansklagenemda kan du klage på forsikringsselskapets vurdering. Du har en frist på seks måneder fra du mottok avslaget fra selskapet.

Forsikringsselskapet gjør helsevurderinger ut i fra retningslinjer. Du kan be om innsyn i relevante deler av retningslinjene, saksdokumentene og vurderingene som gjelder din søknad.

Dette er lurt å gjøre før du klager

  • Du må legge ved en ny legeerklæring som viser at du har blitt symptomfri fra sykdommen. 
  • Legen din bør uttale seg om risikovurderingen i saken.
  • Du kan be om en samtale med forsikringsselskapet og Nemnden for helsevurdering for å få en muntlig orientering, før du skriver klagen.

Kan jeg reise til utlandet?

Hvis du er kreftsyk og ønsker å reise til utlandet er det viktig å undersøke med lege og forsikringsselskapet ditt om du kan reise.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg økonomisk, fordi du må betale alle utgiftene selv.

Folketrygden dekker ikke alle helsetjenester i utlandet. Den dekker heller ikke hjemreise til Norge eller båretransport ved dødsfall i utlandet.

Privat behandlingsforsikring

Det offentlige helsesystemet i Norge tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle, uavhengig av om du har forsikring. Du har rett til å få akutt og nødvendig helsehjelp der du bor. Kreftbehandling i Norge er gratis, bortsett fra eventuelle egenandeler.

Den som får kreft har rett til å få rask vurdering og behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Hvis du er bosatt i Norge og medlem av folketrygden, så må du ikke tegne privat behandlingsforsikring for å få nødvendig helsehjelp.

Noen arbeidsgivere tilbyr privat behandlingsforsikring. En slik forsikring kan gi deg kortere ventetider, og tilgang til større nettverk av legespesialister i Norden og Europa. For å få behandling via din private behandlingsforsikring, så må du først få henvisning fra fastlegen din, før videre behandling kan bestemmes.

Det er forsikringsavtaleloven som regulerer de ulike forsikringsavtaler som kan inngås med skade og livsforsikringsselskaper. Forsikringsavtalelovens Del B, kapittel 10 regulerer vilkår om personforsikring.