Forsikringer gjennom arbeidsforhold

Gjennom arbeidsforholdet ditt kan du ha en tjenestepensjonsordning. Du kan høre med arbeidsgiveren din om dette, og hvordan du skal gå frem videre. Hvis du er offentlig ansatt kan du også ta direkte kontakt med Statens pensjonskasse, KLP eller annen tjenestepensjonsordning.

Undersøk med ditt arbeidssted hvilke forsikringer og tjenestepensjoner som eventuelt gjelder for deg. Det kan for eksempel være gruppelivsforsikring eller helseforsikring/behandlingsforsikring og lignende.

Fagforeningen din kan også ha forsikringsordninger til gunstige vilkår.

Hva bør jeg undersøke?

Be om detaljerte opplysninger om de ulike forsikringene du har, og hvilke plikter du har som forsikringstaker.

Det er lurt å sjekke med selskapet om du kan ha rett til å slippe å betale forsikringspremie, hvis du skulle bli syk eller ufør.

Hvis du slutter i jobben din kan du ha rett til å videreføre kollektive ordninger fra arbeidsgiver uten at du må gi nye helseopplysninger. Det er mulig at du ikke får forsikringen til samme pris, som du hadde da du var ansatt. Dette kan du sjekke nærmere med forsikringsselskapet.

Tegne ny forsikring etter sykdom

Det er opp til det aktuelle forsikringsselskapet å avgjøre om du kan tegne ny forsikring etter sykdom. Du har ikke umiddelbart rett til å tegne ny forsikring etter at du har blitt frisk. Ta derfor kontakt med selskapene, for å finne ut mer om dette.

I forbindelse med tegning av ny forsikring skal forsikringsselskapene sørge for at du får utfyllende informasjon om den nye avtalen.

Den som tegner eller fornyer en forsikringsavtale skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Dette betyr at du har en streng plikt til å gi riktig informasjon. Forsikringsselskapene innhenter også helseopplysninger for de ti siste årene.

Etter at ny avtale er inngått har forsikringsselskapet plikt til å sende et skriftlig forsikringsbevis til deg. Forsikringsbeviset skal vise avtalen som er inngått, og hvilke vilkår som gjelder for avtalen.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Hva skjer med forsikringene når du blir syk?

Du må snarest mulig, og innen ett år, melde fra til forsikringsselskapet ditt at du har fått en alvorlig sykdom.

Fristen er streng. Du kan miste rettighetene dine, hvis du ikke melder sykdommen i tide.

Avslag på forsikring

Hvis du får avslag på forsikring skal du få en skriftlig begrunnelse. Det er lurt å lese all informasjonen du får i avslaget, da dette kan ha betydning for en eventuell klage. Forsikringsselskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen forsikring på vanlige vilkår.

Hos Finansklagenemda kan du klage på forsikringsselskapets vurdering. Du har en frist på seks måneder fra du mottok avslaget fra selskapet.

Forsikringsselskapet gjør helsevurderinger ut i fra retningslinjer. Du kan be om innsyn i relevante deler av retningslinjene, saksdokumentene og vurderingene som gjelder din søknad.

Søk økonomisk støtte fra Kreftforeningen Kreftforeningen deler årlig ut midler til kreftrammede som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Dette er lurt å gjøre før du klager

  • Du må legge ved en ny legeerklæring som viser at du har blitt symptomfri fra sykdommen.
  • Legen din bør uttale seg om risikovurderingen i saken.
  • Du kan be om en samtale med forsikringsselskapet og Nemnden for helsevurdering for å få en muntlig orientering, før du skriver klagen.

Kan jeg reise til utlandet?

Hvis du er kreftsyk og ønsker å reise til utlandet er det viktig å undersøke med lege og forsikringsselskapet ditt om du kan reise.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg økonomisk, fordi du må betale alle utgiftene selv.

Folketrygden dekker ikke alle helsetjenester i utlandet. Den dekker heller ikke hjemreise til Norge eller båretransport ved dødsfall i utlandet.

Privat behandlingsforsikring

Det offentlige helsesystemet i Norge tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle, uavhengig av om du har forsikring. Du har rett til å få akutt og nødvendig helsehjelp der du bor. Kreftbehandling i Norge er gratis, bortsett fra eventuelle egenandeler.

Den som får kreft har rett til å få rask vurdering og behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Hvis du er bosatt i Norge og medlem av folketrygden, så må du ikke tegne privat behandlingsforsikring for å få nødvendig helsehjelp.

Noen arbeidsgivere tilbyr privat behandlingsforsikring. En slik forsikring kan gi deg kortere ventetider, og tilgang til større nettverk av legespesialister i Norden og Europa. For å få behandling via din private behandlingsforsikring, må du først få henvisning fra fastlegen din, før videre behandling kan bestemmes.

Det er forsikringsavtaleloven som regulerer de ulike forsikringsavtaler som kan inngås med skade og livsforsikringsselskaper. Forsikringsavtalelovens Del B, kapittel 10 regulerer vilkår om personforsikring.