Økonomisk støtte for deg som er alene med barn

Det er tøft å stå med alene med det økonomiske ansvaret når man blir syk og er alene med barn, eller blir igjen alene når den andre forelderen dør.

Familiens inntekt reduseres ofte samtidig som utgiftene er de samme. Utgifter som boliglån, strøm, barnehage og fritidsaktiviteter må fortsatt betales. Det å få oversikt over egen økonomi gir forutsigbarhet, og mange opplever det lettere å håndtere en vanskelig økonomisk situasjon når man vet hva som kommer.

Å redusere skattetrekket som følge av lavere inntekt og å sette opp et budsjett er noen grep du kan gjøre. Få flere råd finner du på våre sider om økonomisk rådgivning.

Spesielle rettigheter for enslige forsørgere

Som enslig mor eller far med omsorg for barn har du rett på utvidet barnetrygd som innebærer at du får barnetrygd for et ekstra barn ved siden av det/de barna du allerede har barnetrygd for. Du må søke om utvidet barnetrygd.

Du kan lese mer om barnetrygd på nav.no.

Noen ytelser har i tillegg et barnetillegg når du har omsorg for barn, for eksempel uføretrygd. Dersom du blir alene med barn vil inntekten ofte reduseres, noe som kan påvirke barnetillegget i uføretrygden. Ta kontakt med NAV for råd og veiledning.

Ved lav inntekt kan du ha rett til redusert betaling for barnehage og SFO. Det er flere ordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt, blant annet

  • hvis du betaler mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til barnehage og SFO kan du få redusert betaling
  • fritak for foreldrebetaling for barnehage for 20 timer per uke for to-, tre-, fire- og femåringer som bor i husholdninger med lav inntekt
  • søskenmoderasjon dersom man har flere barn i barnehage eller SFO (ikke inntektsavhengig)

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene. Ofte får man søknadsskjema og informasjon fra barnehage og SFO og leverer også søknad dit, men organiseringen rundt denne ordningen varierer fra kommune til kommune. Det er viktig å være i forkant med søknad, da reduksjon og fritak gjelder fra søknadstidspunkt, og ikke gis tilbakevirkende kraft. Ta kontakt med din kommune for informasjon om redusert betaling/fritak for betaling. 

Les mer om ordningen for redusert betaling for barnehage på udir.no

Les mer om redusert betaling for SFO på udir.no

Barnetilsyn kan dekke 64 prosent av utgiftene til barnehage, SFO og annet barnepass opptil et fastsatt beløp. Det er et vilkår at du er enslig mor eller far, alene om omsorgen for barnet ditt, og er i arbeid eller er syk. Hovedregelen er at stønaden gis til barnet har fullført 4. skoleår. Du har ikke rett til barnetilsyn dersom årsinntekten din er mer en seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er viktig å være oppmerksom på at barnetilsyn til gjenlevende ektefelle ytes etter folketrygdloven kapitel 17 og barnetilsyn til enslige forsørgere ytes etter kapitel 15, og at det er ulike skjemaer ut fra hvilken situasjon du står i.

Du kan lese mer om stønad til barnetilsyn og finne søknadsskjema på nav.no

Bidragsforskudd skal sikre at barn får et beløp hver måned hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, for eksempel når en av foreldrene er død og barnet ikke har rett på barnepensjon

Dersom barnet har rett til barnepensjon har man som hovedregel ikke rett på bidragsforskudd.

Les mer om bidragsforskudd på nav.no

Større barn som går på videregående skole og bor i familie med lav inntekt kan ha rettigheter i Lånekassen. De kan blant annet ha rett til grunnstipend og utstyrsstipend. Les mer på lanekassen.no.

Les også studielån ved sykdom.

Snakk med oss om kreft

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Råd om økonomi

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til her, og få oversikt over hva du selv kan gjøre for å bedre økonomien.

Var dette nyttig?