Ytelser ved dødsfall

Hvis du har mistet ektefelle, samboer eller en forelder, kan du ha rett til pensjonsytelser. Folketrygden yter også gravferdsstønad.

Gjenlevendepensjon

Formålet med ytelsen er å sikre inntekt for gjenlevende ektefelle. Du kan ha rett til gjenlevendepensjon hvis du:

 • var gift med avdøde i minst fem år
 • har eller har hatt barn med avdøde ektefelle
 • hadde omsorgen for den avdødes barn på dødsfallstidspunktet. Ekteskapet og omsorgen må til sammen ha vart minst fem år
 • unntaksvis kan også en skilt person ha rett til gjenlevendeytelser
 • som hovedregel må gjenlevende ektefelle være medlem i folketrygden, men enkelte unntak finnes
 • som hovedregel må avdøde må ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene før dødsfallet, men enkelte unntak finnes

Gjenlevendepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Hvis avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan du ha rett til pensjon fra dette landet. Pensjonen reduseres hvis du har eller kan forventes å ha egen arbeidsinntekt.

Pensjonen faller bort hvis du gifter deg igjen, eller hvis du inngår samboerskap og får barn. Hvis du senere får rett til andre ytelser, så kan gjenlevendepensjonen falle bort. Noen ytelser kan beregnes med et tillegg.

Du kan også ha rett til andre stønader, hvis du er i arbeid, er reell arbeidssøker eller under utdanning.

Barnepensjon

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barnet, når en av eller begge foreldrene har bortfalt. Barn kan ha rett til barnepensjon hvis barnet:

 • Er under 18 år, og har mistet en eller begge foreldrene.
 • Er under 20 år, har mistet begge foreldrene, og er under utdanning.
 • Er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning, og forsørgerens død skyldes yrkesskade
 • Den avdøde må ha vært medlem av, eller mottatt pensjon fra, folketrygden i de siste tre årene før dødsfallet.
 • Som hovedregel må barnet også være medlem i folketrygden. Enkelte unntak finnes.

Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere. Hvis barnet er under 18 år må vergen søke om barnepensjon. Hvis den avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan barnet ha rett til pensjon fra dette landet.

Når den ene forelderen har bortfalt, ytes det 40 prosent av grunnbeløpet (99 859 kroner) til det eldste barnet, og 25 prosent til hver av de andre. Hvis begge foreldrene har bortfalt får det eldste barnet pensjon på størrelse med gjenlevendepensjon, og de andre får 25 prosent hver. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna. Hvis avdøde hadde kortere trygdetid enn 40 år, så vil pensjonen reduseres.

Rettigheter gjennom arbeidsforhold eller forsikringer

Mange arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning, for eksempel SPK eller KLP, som kan innebære rett til gjenlevende- og/eller barnepensjon. Ordningene kan i enkelte tilfeller medføre en engangsutbetaling ved dødsfall. For nærmere informasjon kan du henvende deg til avdødes arbeidsgiver, fagforening eller pensjonskasse.

Hvis den avdøde hadde private forsikringer bør disse også undersøkes med forsikringsselskapet.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og kan innvilges med inntil 24 734 kroner for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Den behovsprøves mot avdødes formue, tjenestepensjon og forsikringsutbetalinger som følge av dødsfallet. Hvis avdøde var under 18 år er det ingen behovsprøving. Kravet må fremmes innen 6 måneder etter dato for dødsfallet.

Båretransport

Hvis den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 kilometer kan nødvendige utgifter til båretransport dekkes. Det er en egenandel på 2 473 kroner. Transporten går til nærmeste naturlige gravplass, nær stedet avdøde var bosatt i Norge. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge og ved yrkeskade. Hovedregelen er at båretransport kun dekkes når dødsfallet har skjedd i et av de nordiske landene.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?