Hjelp fra kommunen

Sykdom og behandling kan gjøre at du får behov for hjelp og støtte i hverdagen. Kommunen har ansvaret for å tilby forsvarlig helse -og omsorgstjenester til sine innbyggere.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i din kommune kan være en god støtte for pasienten og pårørende.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien kan bistå deg med hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Tjenesten spiller også en viktig rolle i planlegging av hjemmedød.

Praktisk bistand i hjemmet

Kommunen tilbyr praktisk bistand i hjemmet. Hjelpen kan omfatte personlig stell, rengjøring, klesvask, matlaging, matlevering og innkjøp av mat og lignende. Noen kommuner har tilbud om utkjøring av mat og/eller dagsenter/seniorsenter der du kan få servert middag. 

Brukerstyrt personlig assistanse

Dersom du har svært omfattende hjelpebehov i hverdagen kan det være aktuelt med brukerstyrt personlig assistanse. Assistentens oppgaver kan være :

  • gjøremål i hjemmet, som husarbeid, barnepass, handling, klesvask, matlaging og annet
  • bilkjøring, for eksempel å hente og levere barn, kjøring til venner og annet
  • å bryte en isolert tilværelse, med museumsbesøk, kino og annet

Trygghetsalarm

Er du redd for at noe kan skje med deg når du er alene, kan du søke kommunen om trygghetsalarm (helsenorge.no). Med en trygghetsalarm kan du når som helst på døgnet komme i kontakt med helsepersonell. Du har trygghetsalarmen på deg og kan trykke på den ved behov.

Hjelpemidler

Du kan ha bruk for ulike hjelpemidler når du er syk. Kommunen har et eget hjelpemiddellager for korttidsutlån hvis behovet er for tre måneder eller mindre.

Ved mer varige behov for hjelpemidler må du søke NAV hjelpemiddelsentral. Du kan lese mer om hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig på markedet i Hjelpemiddeldatabasen samt hos NAV.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste blant annet for deg som lever med sykdom, og som trenger støtte til å mestre hverdagen. Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssent​raler (helsedirektoratet.no).

Hjelp til pass av barna

Trenger du hjelp til pass av barna utover det barnehage, familie og venner kan bistå med, kan du kontakte kommunen. Tiltak kan for eksempel være avlastning i form av besøkshjem eller støttekontakt. Er sykdomssituasjonen din svært alvorlig og langvarig kan brukerstyrt personlig assistent være en løsning.

Sykehjem og botilbud

Et sykehjemsopphold kan være korttidsopphold for avlastning, et rehabiliteringsopphold eller fast plass for deg som ikke lenger kan bo hjemme. Mange kommuner har tilrettelagte sykehjemsplasser for omsorg ved livets slutt.

Omsorgsboliger er boliger som er tilpasset og tilrettelagt for at syke, funksjonshemmede og andre med helseutfordringer skal kunne klare seg selv. Noen omsorgsboliger har bemanning hele døgnet.

Botilbudene kan ha forskjellige navn og være ulike organisert i de ulike kommuner.

Hvordan søker jeg om hjelp fra kommunen?

Du selv, familiemedlemmer/nærstående, fastlegen eller sykehuset kan ta kontakt med kommunen for å søke om de ulike tjenestene. Du må søke skriftlig. Det er viktig at du/dere beskriver ditt/pasientens behov tydelig.

Du finner informasjon om tjenestene og søknadsskjema på kommunens hjemmeside, eller du kan ta kontakt med kommunen direkte.

Kan jeg klage?

Du kan klage på vedtaket fra kommunen. Du kan for eksempel klage dersom du ikke har fått de antall timer hjemmesykepleie du mener du trenger.

Hjelp fra frivillige organisasjoner

Det er flere organisasjoner som organiserer frivillig arbeid i kommunene. Dette kan være et godt tillegg til hjelp fra kommunen. Dette er eksempler på hva som kan finnes i din kommune:

  • Frivilligsentralen tilbyr ofte ulike tjenester. Dette kan være praktisk hjelp som stell av hage, snømåking, husarbeid, handling og lignende. Noen frivilligsentraler tilbyr følge til og fra lege eller behandling. Noen frivilligsentraler har også besøkstjeneste.
  • Fransiskushjelpen i Oslo har tilbud om pleie i hjemmet i livets sluttfase. De tilbyr også sorgstøtte.
  • Home-start Familiekontakten er et familiestøtteprogram for småbarnsfamilier.
  • I Oslo tilbyr Fransiskushjelpen Familiehjelperen som er et tilbud til barnefamilier som bor i Oslo og Akershus.
  • Røde Kors besøkstjeneste er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker kontakt med andre.

Praktisk hjelp

Se hvilke ordninger som kan hjelpe mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?