Hjelp fra kommunen

Sykdom og behandling kan gjøre at du får behov for hjelp og støtte i hverdagen. Kommunen har ansvaret for å tilby forsvarlig helse -og omsorgstjenester til sine innbyggere.

Det er flere organisasjoner som organiserer mye bra frivillig arbeid i kommunene. Dette kan være et godt tillegg til hjelp fra kommunen.

En del av tjenestene kommunen tilbyr koster penger. Dette avhenger av hvilken tjeneste det er og din inntekt.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien kan bistå deg med hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Hjemmesykepleien kan også hente ut medisiner for deg. Tjenesten spiller også en viktig rolle i planlegging av hjemmedød.

Kreftkoordinator i kommunen kan være en god støtte for pasienten og pårørende.

Noen frivilligsentraler tilbyr følge til og fra lege eller behandling. Fransiskushjelpen i Oslo har tilbud om pleie i hjemmet i livets sluttfase.

Praktisk bistand i hjemmet

Kommunen tilbyr også hjemmehjelp, gjerne kalt praktisk bistand i hjemmet. Hjelpen kan omfatte personlig stell, rengjøring, klesvask, matlaging, matlevering og innkjøp av mat og lignende. Noen kommuner har tilbud om utkjøring av mat og/eller dagsenter/seniorsenter der du kan få servert middag. 

Frivilligsentralen i kommunen tilbyr også ulike tjenester. Dette kan være stell av hage, snømåking, husarbeid, handling og matlaging. 

Brukerstyrt personlig assistanse

Dersom du har svært omfattende hjelpebehov i hverdagen kan det være aktuelt med brukerstyrt personlig assistanse. Assistentens oppgaver kan være

  • gjøremål i hjemmet, som husarbeid, barnepass, handling, klesvask, matlaging og annet
  • bilkjøring, for eksempel å hente og levere barn, kjøring til venner og annet
  • å bryte en isolert tilværelse, med museumsbesøk, kino og annet

Trygghetsalarm

Er du redd for at noe kan skje med deg når du er alene, kan du søke kommunen om trygghetsalarm. Med en trygghetsalarm kan du når som helst på døgnet komme i kontakt med helsepersonell. Du har trygghetsalarmen på deg og kan trykke på den ved behov.

Røde Kors besøkstjeneste er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker kontakt med andre. Noen frivilligsentraler har også besøkstjeneste. Fransiskushjelpen har en sorgtjeneste. 

Hjelpemidler

Du kan ha bruk for ulike hjelpemidler når du er syk. Kommunen har et eget hjelpemiddellager for korttidsutlån hvis behovet er for tre måneder eller mindre.

Ved mer varige behov for hjelpemidler må du søke NAV hjelpemiddelsentral. Du kan lese mer om hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig på markedet i hjelpemiddeldatabasen samt hos NAV.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er kommunal helsetjeneste blant annet for deg som lever med sykdom, og som trenger støtte til å mestre hverdagen. Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssent​raler​.

Hjelp til pass av barna

Trenger du hjelp til pass av barna utover det barnehage, familie og venner kan bistå med, kan du kontakte kommunen. Tiltak kan for eksempel være avlastning i form av besøkshjem eller støttekontakt. Er sykdomssituasjonen din svært alvorlig og langvarig kan brukerstyrt personlig assistent være en løsning.

Home-start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2 til 4 timer i uken for å avlaste foreldrene litt i hverdagen. Home-start finnes flere steder i landet.

I Oslo tilbyr Fransiskushjelpen Familiehjelperen som er et tilbud til barnefamilier som bor i Oslo og Akershus der barn som pårørende trenger ekstra støtte og oppfølging. 

Sykehjem og botilbud

Et sykehjemsopphold kan være korttidsopphold for avlastning, et rehabiliteringsopphold eller fast plass for deg som ikke lenger kan bo hjemme. Mange kommuner har tilrettelagte sykehjemsplasser for omsorg ved livets slutt.

Omsorgsboliger er boliger som er tilpasset og tilrettelagt for at syke, funksjonshemmede og andre med helseutfordringer skal kunne klare seg selv. Boligen kan for eksempel være tilrettelagt for bevegelseshemning og for at du skal kunne motta nødvendige helse- og omsorgstjenester. Mange boliger har muligheter for felles aktiviteter, sosialt fellesskap og servering av måltider. Noen omsorgsboliger har bemanning hele døgnet.

Botilbudene kan ha forskjellige navn og være ulike organisert i de ulike kommuner.

Hvordan søker jeg om hjelp fra kommunen?

Du selv, familiemedlemmer/nærstående, fastlegen eller sykehuset kan ta kontakt med kommunen for å søke om de ulike tjenestene. Du må søke skriftlig.

Når, for eksempel, kommunen mottar søknad om hjemmehjelp eller avlastning, vil de ofte ta et hjemmebesøk hos deg for å kartlegge hjelpebehovet ditt. Ergoterapeut vurderer behov for hjelpemidler.

Du finner informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside, eller du kan ringe kommunens servicekontor for informasjon.

Du får et skriftlig vedtak der det står om søknaden er innvilget helt eller delvis. Det skal også stå hvilke tjeneste du har fått innvilget, hvor mange timer du får hjelp og hvor ofte.

Kan jeg klage?

Du kan klage på et skriftlig vedtak. Du kan for eksempel klage dersom du ikke har fått de antall timer hjemmehjelp du mener du trenger. Du klage på betalingen som er vedtatt og du kan klage på manglende informasjon.

Klagen skal rettes til den instans som har fattet vedtaket. Dersom du ikke får omgjort vedtaket kan du klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Du kan få hjelp med klagen hos Pasient- og brukerombudet  i fylket du bor i.

Praktisk hjelp

Se hvilke ordninger som kan hjelpe mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?