Temaet for aksjonen var «senskader etter brystkreft» og totalt fem forskningsprosjekter fikk støtte til å forske på akkurat dette.

Fra venstre: Anne Lise Ryel, Kristin V. Reinertsen, Peter Fedorcsak, Inger Thune, Giske Ursin, Anders Tveita og Ellen Harris Utne.

Disse prosjektene fikk støtte:

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning.
Tildeles 7 millioner kroner for prosjektet «Forebygge og mestre seneffekter etter brystkreft».

– Vi vet at mange kvinner får seneffekter etter brystkreftbehandling, og at dette kan hemme livskvaliteten betraktelig, men vi vet fortsatt alt for lite om hvem som blir rammet, og hvor stort omfanget er. Derfor vil forskerne nå spørre kvinnene direkte om hvordan de opplever sin egen livskvalitet. Målet med studien er å utvikle digitale hjelpemidler som kan redusere senskader etter brystkreft. En stor takk til Rosa sløyfe for denne viktige støtten til prosjektet vårt, sier Ursin.

Peter Fedorcsak fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.
Tildeles 5 673 750 kroner for prosjektet «Fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft».

– Tapt fertilitet er en fryktet seneffekt ved behandling av brystkreft, og mange unge pasienter får tilbud om fertilitetsbevaring. Med støtte fra Rosa Sløyfe ønsker vi å følge opp pasientene for å bedre forstå hva som påvirker tilgjengelighet og effektivitet ved fertilitetsbevarende behandling. Vi ønsker også å undersøke i laboratoriet hvordan eggceller fra frossent eggstokkvev modnes. Dette kan åpne nye behandlingsalternativer for pasientene. Tildelingen er uvurderlig for å få dette prosjektet til, sier Fedorcsak.

Kristin Reinertsen fra Oslo Universitetssykehus Ullevål.
Tildeles 5 454 900 kroner for prosjektet «Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft».

– Brystkreftbehandlede kvinner har høyere risiko for arbeidsledighet og uførepensjon, og lavere inntekt enn jevngamle kvinner uten kreft. I dette forskningsprosjektet skal vi se på sammenhenger mellom behandling, seneffekter, arbeidssituasjon og arbeidsevne hos brystkreftbehandlede kvinner, og fastlegens betydning her. Slik kunnskap kan bidra til styrket oppfølging og tiltak for bedret arbeidslivsdeltagelse etter brystkreft. Vi er derfor svært takknemlige for midlene fra Rosa sløyfe som muliggjør prosjektet, sier hun.

Anders Tveita fra Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus.
Tildeles 3 150 000 kroner for prosjektet «Utvikling av en målrettet CAR T-celle-basert immunterapi mot brystkreft».

– Nye gjennombrudd innen genteknologi har de siste årene ledet fram til utvikling av nye former for målrettet immunterapi mot kreft. Denne typen behandling har et nivå av presisjon som man ikke finner for tradisjonelle kreftlegemidler, og kan dermed minimere bivirkninger og skade på friskt vev. Gjennom vårt prosjekt vil vi utvikle en ny form for immunologisk genterapi. Målsetningen er at dette kan danne grunnlaget for en mer presis og effektiv behandling av brystkreft. Vi er svært takknemlige for tildelingen av forskningsmidler, sier Tveita.

Inger Thune fra Oslo Universitetssykehus Ullevål.
Tildeles 2 721 350 kroner for prosjektet «Fysisk aktivitet sin betydning for aldring og bivirkninger av moderne brystkreftbehandling».

– Hovedmålsettingen med forskningsprosjektet er å studere om et eget 12 måneders pasienttilpasset fysisk aktivitetsprogram med oppstart rett etter kirurgi, kan redusere langtids bivirkninger etter brystkreftbehandling. Dersom vårt skreddersydde fysiske aktivitetsprogram reduserer disse bivirkningene, bør fysisk aktivitet bli en integrert del av moderne brystkreftbehandling. Vi setter stor pris på tildelingen fra Rosa sløyfe-aksjonen, og ser fram til å komme i gang med det viktige arbeidet, sier Thune.