Hvorfor involverer vi oss internasjonalt?

 • Ett av åtte dødsfall i verden skyldes kreft.
 • Kreft forårsaket hele 7,6 millioner dødsfall globalt i 2008.
 • Dette er flere døde av enn forårsaket av HIV/Aids, tuberkulose og malaria til sammen.
 • 70 % av disse dødsfallene forekom i lav- og middelinntektsland, og sykdomsbyrden dreies i stadig større grad mot fattige land.
 • 40 % av alle krefttilfeller kan forebygges (kilde: WHO).
 • Det er riktig å bidra internasjonalt med vår erfaring fra mange år med kreftforebyggende arbeid i Norge.
 • Gjennom internasjonale nettverk får vi kunnskap som er nyttig i vårt nasjonale arbeid, blant annet om andre lands beste praksis på aktuelle områder.
 • Kreftforeningen bidro som partshjelp for den norske stat da Norge ble saksøkt av tobakksselskapet Phillip Morris for brudd på EØS-reglene, i forbindelse med vårt forbud mot synlig oppstilling av tobakk. Norge vant rettsaken. Gjennom et nettverk av jurister fikk vi verdifull kunnskap om hvordan andre land har vunnet gjennom i domstolene med argumentasjon mot tobakkselskapene.
 • Forskerne Kreftforeningen støtter har alle utstrakt samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere, samarbeid som er helt avgjørende for at nye behandlingsformer blir tilgjengelige for norske pasienter.
HPV-vaksine i utviklingsland Kreftforeningen mener HPV-vaksinen bør gjøres tilgjengelig til sterkt rabattert pris i utviklingsland, blant annet gjennom GAVI-alliansen.

Hva er målsetningene for vårt internasjonale arbeid?

 1. At flere land skal undertegne WHOs tobakkskonvensjon og gjennomføre de tiltakene konvensjonen pålegger medlemslandene å innføre. Vår lange erfaring fra tobakksforebyggende arbeid i Norge kommer til nytte når vi bistår utviklingsland i å implementere den internasjonale konvensjonen for tobakkskontroll (WHO FCTC)

  Nesten alle verdens land har undertegnet WHO FCTC, og dermed forpliktet seg til å gjennomføre de tiltakene konvensjonen lister opp. Til tross for den store oppslutningen er det likevel mange land som har langt igjen for å nå målsetningene, så det må jobbes mer med å få dem til å gjennomføre tiltakene de har forpliktet seg til.

 2. At norske og internasjonale myndigheter setter kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer på agendaen, også i bistandspolitikken.

  Kreft og andre kroniske, ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og luftveissykdommer, forårsaker en enorm belastning på ressurssvake helsesystemer i fattige land ved at de kommer i tillegg til smittsomme sykdommer.

  Ikke-smittsomme sykdommer begrenser muligheten for sosial og økonomisk utvikling globalt, og var tema på et eget FN-toppmøte i New York i 2011.

  Kreftforeningen var en viktig bidragsyter for norske myndigheter i forbindelse med møtet, der generalsekretær Anne Lise Ryel representerte det norske sivilsamfunnet.

  Utfallet av toppmøtet var en bestilling til WHO og medlemslandene i FN om å:

  • Bli enige om målsetninger for den globale innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer.
  • Utvikle en handlingsplan for hvordan verdenssamfunnet skal bekjempe disse sykdommene.
  • Etablere et samarbeidsorgan som skal ha hovedansvaret for å drive arbeidet fremover.

Engasjementet gjenspeiles ikke i norsk bistandspolitikk

FN-toppmøtet har ført til økt oppmerksomhet om ikke smittsomme sykdommers sterke negative påvirkning på økonomisk og menneskelig utvikling. Dette engasjementet gjenspeiles likevel ikke i norsk bistandspolitikk eller på den internasjonale bistandsagendaen.

Kreftforeningen jobber derfor for å få norske myndigheter til å inkludere arbeidet for å begrense ikke-smittsomme sykdommer i sine utviklingspolitiske prioriteringer, og samtidig være en pådriver for at sykdomsgruppen blir inkludert i FNs reviderte utviklingsmål.

Gjennom samarbeid med den internasjonale NCD-Alliansen er Kreftforeningen en pådriver fra sivilsamfunnet i dette arbeidet.

Prosjekter internasjonalt

For å bygge opp under det politiske arbeidet støtter vi også noen få, konkrete prosjekter. Prosjektene er valgt ut i tråd med anbefalingene fra WHO FCTC. Målet er å styrke sivilsamfunnets påvirkerrolle opp mot nasjonale myndigheter. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om prosjektene: Maxime.Compaore@kreftforeningen.no, tlf. +47 473 18 882.

Viktige samarbeidspartnere

Union for International Cancer Control (UICC)

UICC er den ledende internasjonale ikke-statlige organisasjonen som jobber for kreftsaken. Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel sitter i styret i organisasjonen.

Non-communicable Disease Alliance (NCD Alliance)

NCD-Alliance er et nettverk av organisasjoner som arbeider for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer (kreft, hjerte-og karsykdommer, diabetes og kroniske lungesykdommer.)

Framework Convention Alliance (FCA)

FCA er en allianse av ikke-statlige organisasjoner som jobber med tobakksforebygging gjennom å utvikle og å iverksette Verdens helseorganisasjons tobakkskonvensjon.

Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI Alliance)

GAVI alliansen jobber for å gjøre vaksiner tilgjengelig for alle verdens barn. Fra 2012 tilbyr GAVI også vaksine mot HPV-viruset for å forebygge livmorhalskreft.

Nordic Cancer Union (NCU)

NCU er en sammenslutning av nordiske kreftforeninger. Hovedfokus ligger på kreftforskning, med utlysning av midler som stimulerer til nordisk forskningssamarbeid.

McCabe Centre for Law and Cancer

McCabe-senteret er et internasjonalt nettverk for jurister som jobber for å gjøre medlemmene bedre i stand til å bruke juridisk argumentasjon for å bedre vilkårene for kreftpasienter og pårørende. Fra 2012 leder Kreftforeningen et eget europeisk nettverk.

Var denne siden nyttig?