Felles høringsinnspill til regjeringens forslag til fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Disse står bak: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Flyktninghjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norges Blindeforbund og Redd Barna.

Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev 11. oktober 2013 vedrørende endringer i forskrift 12. juni 2009 nr 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping AS. Det er foreslått endringer i fordelingsmodellen for den delen av Norsk Tipping AS’ overskudd (18 %) som er øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Et vesentlig element i forslaget er at Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Redd Barna, som hittil har vært sikret en fast andel av spilleoverskuddet, skal måtte søke om tildeling av tippemidler på linje med et stort antall (anslagsvis 300) organisasjoner. Departementet legger til grunn at Flyktninghjelpen faller helt ut av ordningen etter en overgangsperiode.

Vi vil i vårt høringssvar argumentere for at vi fortsatt bør ha en fast andel av overskuddet til Norsk Tipping og at automatforliket videreføres.Vi har forståelse for at flere organisasjoner ønskes inkludert i fordelingen av den delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som skal gis til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, og vi mener det finnes gode alternative løsninger for å oppnå dette.

Departementets endringsforslag vil, dersom det vedtas, medføre et betydelig inntektsbortfall for våre organisasjoner etter utløpet av en overgangsperiode. Dette vil få alvorlige konsekvenser for våre muligheter til å løse viktige samfunnsoppgaver. Våre organisasjoner vil særlig fremholde:

– Vi støtter opp om den norske, ansvarlige spillemodellen. Utredningen fra Oxford Research AS av april 2013 viser at aktivitetene i våre organisasjoner har stor samfunnsmessig verdi, og at spillemidlene blir brukt som forutsatt i automatreformen og i Stortingets vedtak fra 2003.

– Vi har fulgt opp forpliktelsene som lå til grunn for automatforliket fra 2003. Det er ingenting i rapporten fra Oxford Research AS som tilsier at organisasjonene ikke har fulgt opp sine forpliktelser i forhold til automatforliket.

– Vi mener at automatforliket må videreføres. Dette innebærer at midler må fordeles til våre organisasjoner, slik som i dag, og må stilles til rådighet som frie midler. Midler må tildeles uten søknad, etter dagens fordelingsnøkkel.

– Vi mener at departementets endringsforslag på flere punkter ikke er i samsvar med forutsetningene for automatforliket og innføringen av enerettsmodellen i 2003, at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og at forslaget innebærer urettmessig forskjellsbehandling mellom de ti store humanitære organisasjonene som hittil har blitt tildelt midler uten søknad.

– Etter vår oppfatning åpner ikke pengespilloven § 10 for å vektlegge beredskapshensyn ved tildelingen av midler som grunnlag for en forskjellsbehandling mellom de ti store humanitære organisasjonene.

– Vi mener at myndighetene, som følge av automatforliket og innføringen av enerettsmodellen i 2003, har et betydelig ansvar for å påse at våre organisasjoner har gode og stabile rammevilkår som gir grunnlag for et langsiktig aktivitetsnivå med forutsigbare inntekter.

– Videre tillater vi oss innledningsvis å påpeke at det foruten en mangelfull konsekvensutredning for de organisasjonene som blir rammet, også mangler en vurdering for hvordan man tenker å kompensere inntektsbortfallet for våre syv organisasjoner dersom forslaget skulle bli endelig. Vi synes også det ville vært klokt om forslagene i denne høringen ikke hadde blitt behandlet løsrevet fra det vi oppfatter som en ny spillpolitikk fra regjeringens side, jfr regjeringsplattformen hvor det bl.a. står:

«Regjeringen vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres.»

 Vi ønsker samtidig å peke på at i perioden fra automatforliket i 2003 og fram til i dag har det vært flere korsveier, sist knyttet til kompensasjon for Nabolaget i juni 2013, hvor vi etter ønske fra myndighetene og i forvissning om å ha forliket, har valgt å høre på ønsker derfra og lagt oss på en samarbeidslinje, fremfor i stedet å utvikle egne inntektskilder.

Vi ønsker forøvrig å vise til brev 4. juni 2013 til Kulturdepartementet, der 10H kom med innspill til overgangsordningen for perioden fra 2014 til 2017, samt mer generelle innspill til fordelingsmodellen. Synspunktene i dette brevet fastholdes.

Les hele høringen her.