Vi viser til høringsbrev av 25.06.2014 om høring på styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. Kreftforeningen ønsker på bakgrunn av dette å komme med våre innspill til rapporten. Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, har vært medlem i arbeidsgruppen som har utarbeidet denne rapporten.

Kreftforeningen synes det har blitt en grundig, balansert og oversiktlig rapport. Vi er godt fornøyd med at man nå vil etablere en nasjonal styring av samtlige screeningprogrammer. Det er også viktig å etablere felles kunnskapsbaserte kriterier for å vurdere screeningprogrammer og at det blir gjort enhetlige organisatoriske, juridiske og økonomiske vurderinger, slik som det skisseres i rapporten. 

Nasjonalt screeningråd

Det foreslås opprettet et nasjonalt screeningråd som skal vurdere screening i et helhetlig perspektiv både faglig, organisatorisk og økonomisk. Dette skal være et rådgivende organ for helsedirektøren. Her vil Kreftforeningen påpeke viktigheten med representasjon fra brukerorganisasjonene, i tillegg til Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, de medisinske miljøene og helseregionene. At rådet også bør ha lederne for styringsgruppene som medlemmer, er naturlig.

Styringsgrupper

Det er videre foreslått å etablere styringsgrupper som oppnevnes av Helsedirektoratet for de enkelte screeningprogrammene. Disse gruppene skal ha det overordnede faglige ansvar for gjennomføring, kvalitetssikring og evaluering av det enkelte screeningprogram. Det er anbefalt at styringsgruppenes sammensetning må sikre god faglig kompetanse, brukermedvirkning samt forankring hos sentrale aktører for gjennomføringen av programmet.

Kreftforeningen synes det er positivt med styringsgruppe for hvert program, slik at nasjonale standarder for gjennomføring, kvalitetssikring og evaluering av de enkelte screeningprogrammer nøye blir fulgt opp. Kreftforeningen vil også her understreke at styringsgruppenes sammensetning må sikre brukermedvirkning i tillegg til god faglig kompetanse, samt forankring hos sentrale aktører for gjennomføringen av programmet. 

Modell for vurdering av nasjonale screeningprogram

Når det gjelder modellen – de 16 kriteriene – for innføring av nye screeningprogram, mener Kreftforeningen at dette er en grundig og godt tilpasset modell for Norge. At man har søkt kunnskap og erfaringer fra de nasjonale screeningpolicyene som brukes i Storbritannia og Sverige, som begge er basert på WHO sine originale kriterier, mener vi er klokt.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær