Kreftforeningen takker for tilsendte høringsdokumenter angående regional plan for hudfaget 2014 – 2020. Våre kommentarer gjelder i hovedsak oppfølging og behandling av sykdommene melanom og ikke-malignt melanom hudkreft og forebyggende tiltak av sykdommene.

Malignt melanom er, som Helse Nord RHF beskriver i planen, blant kreftformene som har økt mest i den vestlige verden de siste tiår. Norge har høyeste insidens i Europa, og også høyt oppe når det gjelde forekomst på verdensbasis. Utbredelsen i dag og den forventede økningen av sykdommen i årene som kommer gjør det nødvendig å møte utfordringene. 

Våre innspill til planutkastet oppsummeres i punktene nedenfor:

 

  • Personer med malignt melanom får gjerne påvist sykdommen tidligere enn før, noe som bidrar til bedre prognoser og økt overlevelse. Imidlertid viser statistikk at andelen alvorlige tilfeller med dårlig prognose forblir relativt konstant. Ytterligere kunnskap i befolkningen gjennom forebyggingstiltak og informasjon hos allmennleger er nødvendig for å oppnå bedret tidligdiagnostikk, og dermed bedret prognose.
  • Med utgangspunkt i forrige punkt er gledelig at planen løfter frem forebygging av hudkreft og både henviser til Kreftforeningens solvettregler og løfter frem den økte risikoen ved bruk av solarium. 
  • Det er positivt at Helse Nord RHF retter oppmerksomhet mot at noen er mer disponert for malignt melanom enn andre, og at familiær opphopning kan skyldes genfeil. Helse Nord RHF må bidra til at selvundersøkelse blir mer vanlig, også når det gjelder som del av oppfølgingen etter tilbakefall av føflekk kreft. 
  • Kreftforeningen er opptatt av at kreftpasienter skal få rask tilgang til nye behandlingsmetoder. Det er positivt at Helse Nord RHF vil etablere felles retningslinjer som sikrer enhetlig bruk av legemidler i regionen. I denne sammenheng er det viktig at pasienter for god informasjon om aktuell behandling og nye medisiner. Planen bør gå mer i detalj når det gjelder hvordan retningslinjer for dette skal utarbeides og om hvordan pasienter og pårørende skal kunne få informasjon om status knyttet til tilgangen og til nye medisiner og behandlingsmetoder (jf Nasjonalt system for nye metoder i helsetjenesten og Beslutningsforums vedtak og vurderinger om å ta i bruk nye legemidler/metoder ved norske sykehus).   

 

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær