Kreftforeningen takker for tilsendte høringsdokumenter angående regional plan for øre-nese-halsfaget 2014–2025. Våre kommentarer er utarbeidet  i samarbeid med Munn- og halskreftforeningen i Nord-Norge. 

I Regional kreftplan 2014- 2021 beskrives øre-nese-hals (ØNH)-kreft som en heterogen gruppe kreftsykdommer med relativ sjelden forekomst (3-5 prosent av alle krefttilfeller). ØNH-kreft omfatter kreft i nese, bihuler, munnhule, svelget, strupe og spyttkjertler, samt hudkreft lokalisert høyere enn kragebenet. I Nord-Norge påvises omtrent 80-90 tilfeller hvert år (50-60 av disse pasientene får strålebehandling). 

Våre innspill til planutkastet oppsummeres i punktene nedenfor:

  • I både regional kreftplan og i planutkastet for øre-nese-halsfaget vises det til at pasienter med øre-nese-halskreft har behov for kompetent personell og forsterking av et etablert pasientforløp. Det er positivt. Behandling av ØNH-kreft gjøres ofte ved en kombinasjon av kirurgi, bestråling og kjemoterapi. Både kirurgi og strålebehandlingen krever høyt kvalifisert personale. ØNH-leger med rett kompetanse må sikres ved UNN for den spesialiserte kirurgien. Onkologer med spesialkompetanse er utfordrende å få tak i, men må prioriteres og rekrutteres.
  • Vi savner en mer detaljert beskrivelse av kreftrehabilitering i planutkastet. I kapittel 3 omtales en del behov som angår mange kreftpasientene, men teksten tar for seg hovedsakelig rehabilitering etter hørseltap. Psykososiale forhold, som for eksempel endret identitet og selvbilde på grunn av endret utseende eller taleevne, er vanlige ettervirkninger etter behandling. Mange ØNH-pasienter har for eksempel behov for logoped etter kirurgi i munn/hals region eller fysioterapi (lungemobilisering) på grunn av slimdannelse og tilhørende pusteproblemer.
  • Det er nødvendig å fremheve brukermedvirkningsaspektet i planen. Kreftpasienters egne ønsker og behov må kartlegges. Kartleggingen må være utgangspunkt for videre oppfølging av den enkelte pasient gjennom hele behandlingsforløpet. Helse-Nord må bidra til et tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten for å kunne etablere et godt og helhetlig tilbud til kreftpasienter. ØNH-pasienter har behov for at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennomfører koordineringstiltak. Vi mener planen bør anbefale at det opprettes kontaktperson i kommunene når de skrives ut fra sykehus.
  • Behandlingen av ØNH-pasienter er omfattende og gir til dels store bivirkninger, både akutte og kroniske. Ernæringsvansker, som følge av komplikasjoner ved selve sykdommen og behandling, er vanlig. Hevelser (lymfeødem) og munntørrhet er vanlige utfordringer som påvirker ernæringssituasjon. Endring fra døgn til dagbehandling er noe som vil medføre utfordringer når det gjelder ernæring. Det savnes tiltak for å møte disse utfordringene.
  • Kreftforeningen og Munn – og halskreftforeningen mener det er viktig at likepersontjenesten blir fremmet som et tiltak i denne planen. Likepersontjenesten er et viktig supplement til sykehusets egne tilbud og kan være en god samarbeidspartner og bidra positivt både når det gjelder praktiske utfordringer og psykososiale forhold. Likepersonarbeidet handler om psykososial mestring og om det å finne tilbake til eller finne et nytt fotfeste når livet synes som mest kaotisk. Likepersonarbeidet handler om å bygge fellesskap og legge til rette for at man kan møte andre som har vært i en lignende situasjon.

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær