Kreftforeningen er positiv til at Helse- og omsorgsdepartementet går inn for at polikliniske konsultasjoner gjort av fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer skal inkluderes i ISF, og at departementet tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft allerede fra 1. januar 2016. Vi stiller oss bak vurderingen om at dette tiltaket vil komme pasientene til gode gjennom bedre arbeidsflyt i helsetjenesten, økt poliklinisk kapasitet og reduserte ventetider. 

Det står i høringsnotatet at «Av praktiserings- og kontrollomsyn vil høvet til å krevja eigendel gjelda for alle polikliniske konsultasjonar, sjølv om berre ein del av alle polikliniske konsultasjonar gjort av del aktuelle helsepersonellgruppene vert inkludert i ISF». De foreslåtte fagområdene er nevnt i departementets statsbudsjett for 2016. Vi stiller oss undrende til at ikke fagområdet kreft er nevnt når det gjelder ernæringsfysiologi, og at fagområdet lymfødem ikke er nevnt når det gjelder fysioterapi.

Kreftpasienter er en høyrisikogruppe for underernæring, og i følge Helsedirektoratet har inntil 75 % av kreftpasientene et betydelig vekttap i løpet av sykdomsforløpet. Dette påvirker effekten og toleransen av behandlingen, samt pasientenes forutsetning for raskt å komme seg etter behandling. Helsedirektoratet peker i en fagrapport på kreftområdet på at det er behov for en økt satsning på god klinisk ernæringsbehandling rettet mot kreftpasienter. Dersom fagområdet kreft inkluderes i ISF tror vi det er langt mer sannsynlig at sykehusene i større grad velger å knytte til seg denne kompetansen på kreftområdet. 

Når det gjelder lymfødem er en tidlig vurdering av tilstanden viktig for å forhindre lymfødemet utvikler seg videre, og det er i tråd med tanken om et tverrfaglig tilbud på sykehus at kreftpasienter også får tilbud om poliklinisk lymfødembehandling i spesialisthelsetjenesten.  

Kreftforeningen har nylig spilt inn dette til Helse- og omsorgskomiteen sin høring til statsbudsjettet 2016, men ønsker også i denne sammenhengen å understreke behovet for at kreft som fagområde for kliniske ernæringsfysiologer og lymfødem som fagområde for fysioterapeuter, må inkluderes i ISF allerede fra neste år.  

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Beate Heieren Hundhammer
Leder, Politisk sekretariat