Formålet med forskriften er å legge til rette for oppfølgning av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak som finansieres av de regionale helseforetakene. Forskriften skal regulere rekvirering og utlevering av h- reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. 

Kreftforeningen støtter departementets forslag om å forskriftsfeste mye av det som i dag er avtalefestet. En forskrift vil i større grad sikre forutsigbarhet blant aktørene som er berørt, både pasienter og tjenesteleverandører. Vi er positive til en utvikling fra papirbasert til elektronisk oppgjørsordning for h-resept legemidler. 

Formål og virkeområde

Vi mener at formålsbestemmelsen er noe upresis. Formålet med forskriften og hvordan pasientens personvern skal ivaretas bør komme klart frem i formålsbestemmelsen. En formålsbestemmelse setter standarden for resten av forskriften og derfor er det viktig at den er poengtert og klar i sin ordlyd. 

Under punkt 1 Formål og virkeområde skriver departementet at det er avgjørende at forskriften ivaretar den enkeltes personvern og at opplysninger om diagnose og sykdom bare kan behandles når det er nødvendig for å nå formålet med behandlingen av opplysningene. Slike opplysninger som deles er i utgangspunktet sensitive. Kreftforeningen mener at det også bør fremkomme av forskriftens virkeområde, jfr. § 2 hvilke opplysninger om pasienten som helt konkret deles. Vi mener også at det bør fremkomme av forskriften at pasienten har rett til å få informasjon om de opplysninger som deles. 

Departementet foreslår at Helsedirektoratet oppretter en nettside med oversikt over hvilke legemidler som til enhver tid omfattes av h-resept ordningen. Dette støtter vi. I dag oppleves den oppdaterte oversikten som vanskelig tilgjengelig.  

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel

Generalsekretær