Kreftforeningen viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 7. september 2017 og takker for at vi får komme med innspill. Kreftforeningen er positive til at det gjøres endringer i definisjonen for habilitering og rehabilitering. Vi har imidlertid noen kommentarer til den nye definisjonen.

Vi er fornøyd med at departementet i definisjonen av habilitering og rehabilitering tar utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Det er en viktig understrekning av at det er brukerens behov og mål for eget liv som skal være styrende for om personen får rehabilitering, og i hvilken form, når dette klart går frem av definisjonen i forskriften.

I definisjonen står det at «habilitering og rehabilitering skal være målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer».

Kreftforeningen oppfatter det som noe uklart hva som menes med flere av disse begrepene. Vi mener at det er viktig at dette klargjøres. Kreftforeningen mener at dette må kunne gjøres i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator». Det er viktig at denne veilederen nå oppdateres sammen med forskriftsendringen. I veilederen bør det klart gå frem hva som ligger i definisjonen av habilitering og rehabilitering samt en tydeliggjøring av de ulike begrepene som for eksempel «målrettede samarbeidsprosesser», «tjenesteytere», «arenaer» og «aktører». Det bør også vises til ulike eksempler.

Vi foreslår at det også i forskriftene presiseres hva som menes med aktører, samarbeidsprosess, tjenesteytere, arenaer og aktørene.

 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær