• Vi gjentar vårt syn i forbindelse med høringen til prop. 109 L om at det bør lages veiledningsmateriell tilsvarende «Guide til god internkontroll etter alkoholloven» (ref. avsnittet 3.2.2 Plikt til å ha internkontrollnedenfor).
  • Under § 3 Aldersgrenser bør selgers alder nevnes spesielt (ref. 3.3.2 Særlige momenter som skal kontrolleres og 3.8 Presisering av aldersgrensen). (Jf tobakksskadeloven § 17. Aldersgrenser). Vi foreslår også en endring i andre setning slik at hele paragrafen blir som følger:

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater må ikke skje til personer under 18 år, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre.

Ansatte på salgssteder har rett og plikt til å kreve legitimasjon av alle som ser ut som de er under 25 år og taste inn fødselsdato. Tilsvarende kan salg til forbruker bare foretas av personer over 18 år.

  • Under § 1 Formål foreslår Kreftforeningen at det tilføyes: «og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn».

Formålsparagrafen blir da: Formålet med denne forskrift er å begrense helseskadene av tobakksbruk og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn, gjennom å sikre at omsetningen av tobakksvarer og tobakkssurrogater foregår i tråd med tobakksskadelovens bestemmelser, herunder å hindre salg til mindreårige.

  • Vi er uenig i at det skal være unntak fra registreringsplikten (petroleumsvirkomhet til havs, Ny-Ålesund, Hopen, Bjørnøya, Hornsund, Svea og Jan Mayen), ref. foreslåtte § 10 Unntak fra registreringsplikten.  

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel, generalsekretær