Kreftforeningen er opptatt av at foreldre og/eller pårørende med (kreft)syke barn må være sikret å kunne ta seg av sine barn når barna er rammet av alvorlig sykdom og trenger pleie. Vi er derfor opptatt av at det finnes gode ordninger som sørger for at foreldre og pårørende har denne muligheten. Samtidig er det viktig å legge til rette for at de kan opprettholde kontakten til arbeidslivet.

Kreftforeningen er derfor fornøyd med endringene i regelverket for pleiepenger. Gjennom Kreftforeningens rettshjelptjeneste er vi kjent med at mange foreldre har slitt med å få pleiepenger etter 2-3 år med sykdom fordi barnet da ble ansett å ha en «varig sykdom» etter loven. Barn som får en kreftdiagnose får ofte behandling over kortere eller lengre perioder med ulikt behov for tilsyn og pleie. Hvis et barn for eksempel får en cellegiftkur kan barnet i varierende grad være i «form» mellom cellegiftkurene. Mange av behandlingene til barn strekker seg også ut over tid. Med den foreslåtte lovendring og forslag til forskrift vil disse familiene være sikret pleiepenger i et lengre tidsrom og det er vi svært glade for.

Tidskonto

Kreftforeningen er særlig positive til at det foreslås at pleiepenger skal kunne benyttes som en tidskonto. Dette gjør at foreldrene både får mulighet til å gi barnet omsorg og pleie på dager det trengs og samtidig kunne arbeide i perioder når barnet er bedre. Foreldrene vil dermed kunne beholde tilknytningen til arbeidslivet i større grad enn det som har vært mulig tidligere. Det er også gledelig at det foreslås å gradere pleiepengene helt ned til 20 prosent. Dette gjør at pleiepenger også kan benyttes i perioder der barnet går på skole og er i ferd med å komme tilbake til hverdagen, da pleie behovet er mindre. Kreftforeningen synes det også er en viktig og riktig endring at det ved graderte pleiepenger på for eksempel 20 prosent faktisk bare forbrukes en pleiepengedag. Dette gjør at pleiepengeperioden kan strekkes lengere utover og at antallet dager faktisk gjenspeiler det som blir brukt, til forskjell fra ordningen med sykepenger.

Det er foreslått at ved opphold i uttak av fulle og graderte pleiepenger på mindre enn fire uker så skal også den mellomliggende oppholdsperioden telle med. Vi ser at det i praksis innebærer at dersom èn har pleiepenger i en uke og så går to uker uten pleiepenger, men man trenger pleiepenger i uke tre, så teller hele perioden med. I dag fungerer ordningen slik at en periode normalt er på minimum tre måneder. Den foreslåtte endringen synes derfor som en forbedring. Kreftforeningen vil likevel be om at departementet ser på mulighetene for å senke antall uker noe, til for eksempel 16 dager som tilsvarer arbeidsgiverperioden ved sykepenger. Grunnen til dette er at det ved alvorlig sykdom kan være vanskelig å vite når behovet igjen oppstår for pleiepenger, og at det med den foreslåtte endringen vil man «miste» dager som foreldrene kunne trenge på et senere tidspunkt.

Kreftforeningen vil avslutningsvis vise til at i forslaget kun er vektlagt hva som er en normal arbeidsuke. Kreftforeningen viser til at en slik beregningsmåte har fått kritikk av Sivilombudsmannen for å være for streng. Det bør tas en bredere vurdering der det vektlegges hvor mye det reelt sett er mulig for foreldrene å jobbe i en slik situasjon.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Var denne siden nyttig?