Det har vi gjort ved å benytte alle anledninger til å bidra til å styrke Norsk Tippings legitimitet.

I høringsnotatet er det stilt en rekke konkrete spørsmål. Men før vi svarer på dem ønsker vi helt overordnet å gi uttrykk for at vi frykter at en lisensordning for pengespill vil gjøre det svært vanskelig å opprettholde en ansvarlig spillmodell. Videre er vi bekymret for at færre vil føle lojalitet overfor Norsk Tipping, noe som etter vår mening er avgjørende for å beholde den norske enerettsmodellen.

Vi vil i tillegg nevne at de danske erfaringene viser at omsetningen på det uregulerte spillmarkedet har fortsatt i nesten samme omfang også etter lisensordningen ble innført.

Ansvarlighetstiltak

Spørsmål 1: Hvilket nivå av ansvarlighet vurderer høringsinstansene at man bør ta sikte mot i en framtidig norsk pengespillmodell?

Nivået på ansvarlighet bør ligge like høyt som dagens nivå, slik den blir forvaltet gjennom Norsk Tipping.

Spørsmål 2: Hvilket beskyttelsesnivå anser høringsinstansene at vil være mulig å etablere under en lisensmodell?

Vi registrerer at Rambøll i sin rapport gir uttrykk for at det ikke vil være mulig å opprettholde et ansvarlighetsregime sammenfallende med det Norsk Tipping har i dag. Hvilket nivå det vil være mulig å etablere er det vanskelig for oss å gi et svar på. Imidlertid gir vi uansett ikke vår tilslutning til et lavere ansvarlighetsregime enn i dag, ref. vårt svar under spørsmål 1.

Inntekter til frivilligheten

Spørsmål 3: Hvordan vurderer høringsinstansene at frivilligheten kan sikres inntekter fra pengespill under en lisensordning, sammenlignet med dagens enerettsmodell hvor Norsk Tippings overskudd går direkte til formålene?

Selv om spilleinntektene skulle bli like store eller større ved innføring av en lisensordning, er Kreftforeningen skeptisk til at deler av spilleinntektene da vil bli økte skatteinntekter til den norske stat på bekostning av tilsvarende inntekter til Norsk Tipping. Vi har en ordning med direkteoverføring som fungerer i dag, og har ikke i like stor grad tillitt til en ordning som forutsetter at skatteinntekter viderefordeles til formålene. Vi mener frivilligheten lettere kan bli en salderingspost, og at skiftende politiske regimer kan ha ulike prioriteringer om fordeling, noe som vil føre til enda mer økonomisk uforutsigbarhet for de frivillige organisasjonene.  

Enerettsmodellen

Spørsmål 4: Ved en videreføring av enerettsmodellen som reguleringsmodell, hvilke tiltak mener høringsinstansene bør gjennomføres for å sikre at nivået på spilleproblemer fortsatt holdes lavt, og at Norsk Tipping lykkes i å kanalisere spillere til regulerte spill?

Kreftforeningen har ikke forslag til nye tiltak, men det er viktig at nye operatører blir underlagt de samme politiske føringer og begrensninger med hensyn til lansering av nye spillprodukter som Norsk Tipping. 

Obligatoriske gjennomgripende ansvarlighetsverktøy

Spørsmål 5: Hvordan vurderer høringsinstansene slike gjennomgripende ansvarlighetsverktøy?

Hvis det skulle bli aktuelt å innføre en lisensordning er det både bra og nødvendig.

Spørsmål 6: Er det praktisk mulig å innføre slike verktøy i en lisensordning?

Det virker urealistisk å innføre slike gjennomgripende verktøy på tvers av flere spilloperatører.

Spørsmål 7: Vil en lisensordning med gjennomgripende ansvarlighetsverktøy slik Lotteritilsynet beskriver være attraktiv for mulige søkere av lisens?

Hvor attraktivt det vil være er for oss helt umulig å svare på, men det synes opplagt at det vil være mindre attraktivt å søke på lisenser med svært strenge reguleringer enn med mindre strenge. Men da vi utgangspunktet ikke ønsker en lisensordning ser ikke vi på dette som en problemstilling.

Når det gjelder spørsmålene 8, 9 og 10 er det vanskelig for oss å gi en vurdering utover Lotteritilsynets, men bare helt overordnet gi utrykk for at vi deler tilsynets bekymring for de utfordringene de skisserer, samt at viser at en tilsynsordning både må bli svært ressurskrevende og være vanskelig å håndheve. 

Beskyttelse av regulerte aktører, uavhengig av reguleringsmodell

Spørsmål 11: Hvordan vurderer høringsinstansene den praktiske gjennomførbarheten og ønskeligheten av å innføre slike tiltak for å stenge uregulerte aktører ute fra det norske pengespillmarkedet?

Kreftforeningen er svært positiv til ulike tiltak som kan stenge uregulerte aktører ute fra det norske pengespillmarkedet, og ser det som en forutsetning for å kunne videreføre den norske ansvarlige spillmodellen. Selv om spørsmålet stilles uavhengig av reguleringsmodell, vil vi allikevel påpeke at vi anser det som helt nødvendig for å beholde legitimiteten til Norsk Tipping og for å bevare den norske enerettsmodellen.

Spørsmål 12: Dette spørsmålet er ikke naturlig for Kreftforeningen å svare på.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

 

Anne Lise Ryel
generalsekretær