Vi viser til høringsbrev av 15.10.2014 om forslag til endringer i lotteriregelverket (lotteriforskriften), og støtter intensjonen bak forslaget til endringene; styrke den norske lotteri- og pengespillmodellens rettslige stilling, sikre alle aktører likebehandling og sikre en rettferdig fordeling av overskuddet fra lotterier. Kreftforeningen vil videre understreke at vi er opptatt av å ivareta enerettsmodellen og derigjennom forebygge spilleavhengighet.

Vi viser til høringssvaret fra 10H, som Kreftforeningen sammen med ni andre organisasjoner står bak. Våre synspunkter på forslag til endringer i regelverket som berører oss kommer klart frem der, og vi nøyer oss derfor med å gjenta at selv om vi har stor forståelse for ønsket om at flere organisasjoner og formål skal kunne få inntekter fra tippenøkkelen, er det samtidig stor usikkerhet om den fremtidige finansieringen av samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Vi kan dessverre ikke se noen langsiktige finansielle løsninger for Kreftforeningen i det forslaget til endringer som foreligger. 

Som en av stifterne av Extrastiftelsen har vi behov for å påpeke at høringsnotatet verken nevner Extra-spillet eller den betydningen dette har for frivillige helseorganisasjoner. Dette synes Kreftforeningen er lite tilfredsstillende. Extra-spillet gir med sin milliardomsetning store inntekter til gjennomføring av helseprosjekter, og mangel på omtale fra departementet skaper usikkerhet omkring fremtidig finansiering av slike prosjekter.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær