Kreftforeningen takker for anledningen til å komme med innspill til Frivillighetserklæringen. Frivillighetserklæringen er viktig for Kreftforeningen, både fordi den anerkjenner den viktige plassen som frivillig sektor har i samfunnet, men også fordi erklæringen skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner som oss å utføre vårt arbeid.

Kreftforeningen ønsker å komme med noen generelle innspill til erklæringen, men også noen spesielle i forhold til samspillet, rammene og oppfølgingen av frivillighetserklæringen.

Generelle innspill

Kreftforeningen er opptatt av hvordan myndighetene legger til rette for utvikling i frivillig sektor. Vi ønsker en helhetlig frivillighetspolitikk som inneholder tiltak for gode rammebetingelser, forenkling og bedre samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Vi er opptatt av å beholde og utvikle frivilligheten og derfor må det finnes gode forutsigbare rammer, også i forhold til finansielle inntekter. Det må også til en forenkling med mindre byråkrati og ulike former for tilrettelegging som gjør det enklere å sikre frivilligheten.  Kreftforeningen ser det derfor som særlig positivt at regjeringen igjennom denne frivillighetserklæringen, er opptatt av å sikre frivilligheten gjennom gode rammevilkår, forenkling og mindre byråkrati.

Regjeringen anerkjenner frivillighetens mangfold og må også ta høyde for ulike typer frivillighet i samspillet med sektoren. Frivilligheten i Norge er organisert i mange store og små organisasjoner som dekker ulike sider av vårt samfunn. Kreftforeningen er tilfreds med at koordineringsansvaret for frivillighetspolitikken blir lagt til et departement. Kulturdepartementet har tradisjonelt koordinert frivillighet innen idrett og kultur. Vi ber derfor om at de er spesielt oppmerksomme på organisasjonene innen helse- og velferdsområde, slik at de blir ivaretatt og prioritert når koordineringsansvaret for frivillighet legges til dette departementet.

Innspill til grunnlag for samspillet

Kreftforeningen er glad for at samspillet mellom offentlig og privat sektor skal bygges på verdiene; forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet. Vi ønsker i den sammenheng å utdype noen av de momentene som vi mener er viktig for å sikre et godt samspill. Kreftforeningen er fornøyd med at Regjeringen anerkjenner verdien av den rollen som frivillig sektor har i samfunnet vårt. Vi erfarer dette gjennom våre egne frivillige. I vårt tilbud til barn og unge som pårørende, Treffpunkt, opplever vi hvor viktig og verdifullt det frivillige arbeid er, og at frivillighet også har en egenverdi. Vi får også tilbakemeldinger om det både fra de frivillige som organiserer møteplasser og aktiviteter for barna, men også fra de barna/ungdommene som mottar hjelp fra den frivillige.

Kreftforeningen er i hovedsak positiv til grunnlaget for samspillet. Det fremkommer av Frivillighetserklæringen at frivillige er et viktig fundament for et velfungerende velferdssamfunn, og at frivillige er en viktig aktør i å løse samfunnsoppgaver. De frivillige i Kreftforeningen jobber blant annet med forebygging(både primær og sekundær forebygging), men også med å skape arenaer og møteplasser for mestring, råd og veiledning (spesielt de frivillige juristene, men også pasient- og likepersonsorganisasjonene) som driver sitt arbeid på frivillig basis. Kreftforeningen mener derfor at det bør gjøres noen tilføyelser. I tillegg til å være viktige talerør på vegne av sine medlemmer er de frivillige organisasjonene også en særlig viktig påvirkningskanal og «vaktbikkje» i samfunnet. Vi mener at det også bør tilføyes at frivilligheten er en viktig arena for både formell og uformell læring. Videre ønsker vi også at det tilføyes at frivilligheten skaper en møteplass som bidrar til bygging av sosial kapital. Vi viser i denne sammenheng også til innspillet fra Frivillighet Norge. 

Kreftforeningen mener at de frivillige organisasjonene selv må få velge å prioritere sine oppgaver og temaer som de mener er viktige, og at det bør fremheves i frivillighetserklæringen. 

Kreftforeningen mener at det også bør tilføyes at frivillighet gir en rekke positive tilleggseffekter for samfunnet, som for eksempel styrking av folkehelsen, inkludering, økt demokrati- og arbeidslivsdeltakelse, og at en styrking av frivilligheten gjennom et bredt spekter av organisasjoner med ulike interesser har en positiv effekt også på den generelle samfunnsutviklingen. 

Innspill til rammeverk for samspillet

Medvirkning 

Et godt rammeverk er en forutsetning for et godt samarbeid mellom offentlig og frivillige sektor. Kreftforeningen mener at frivillighetserklæringen legger til rette for det. Som det fremkommer av erklæringen er det særlig viktig at frivillige organisasjoner får en mulighet til å delta i de politiske prosessene, og det avgjørende er hvordan det legges til rette for å sikre medvirkning.

Frivilligheten består av mange og små organisasjoner, mennesker som arbeider og bruker fritiden sin i frivillig arbeid. Derfor er det særlig viktig at det tilrettelegges med å trekke de frivillige organisasjonene tidlig inn i politiske prosesser, sørge for lengere høringsfrister (3 måneder) og en mulighet for (innspills)møter etter arbeidstid i saker som direkte angår frivillig sektor.  I tillegg til det som allerede står i Frivillighetserklæringen, så etterlyser vi en tydeligere spesifisering om at regjeringen vil legge til rette for medvirkning fra frivillig sektor i de politiske prosesser som berører ulike frivillige organisasjoners kjerne-virksomhet og kjernesaker, og som omhandler organisasjonenes rammebetingelser.

Forenkling og samordning

Kreftforeningen synes det er bra at regjeringen ønsker å styrke kunnskapen og samhandlingen på tvers av departementene når det gjelder frivillighet. Vi mener at det er behov for mer kunnskap om frivillighet og forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, og at det bør tilrettelegges for det. Det er lite av slik forskning, som for øvrig er viktig for å dokumentere at det frivilligheten gjør er viktig som samfunnsstøtte og er bra for samfunnet. Kreftforeningen er tilfreds med at det legges opp til en forenkling og forutsigbarhet i samarbeidet mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Vi er særlig opptatt av at organisasjonenes tid på byråkrati og rapportering reduseres slik at de kan bruke mer tid på sine kjerneaktiviteter. Dette kan tilrettelegges blant annet ved å møte organisasjonene med mest mulig ensartet praksis, holdninger og bruk av begreper. 

Kreftforeningen er særlig opptatt av at de frivillige organisasjonene sikres langsiktige, gode og forutsigbare økonomiske rammer. Derfor er det særlig viktig at organisasjonene blir lyttet til når nye tilskuddsordninger skal utvikles eller når gamle skal endres. Da kan man sikre at de blir enkle, at de stimulerer til bredde i frivilligheten og at organisasjonenes uavhengighet ivaretas. 

Innspill til oppfølging av erklæringen

Kreftforeningen er opptatt av frivillighetserklæringen følges opp på en slik måte at den danner et godt grunnlag og ramme for samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor i mange år fremover. Vi er opptatt av at frivillighetserklæringen sikres bred inkludering og at den jevnlig revideres. Vi ser det også som en viktig oppfølging av erklæringen at alle offentlige etater må ta i bruk frivillighetsregisteret for å forenkle samspillet.  

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel

generalsekretær