Vi viser til høringsdokumenter angående forslag til endringer i tobakksskadeloven i forbindelse til gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 2014/40/EU art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking. Formålet er å bedre folkehelsen internasjonalt og bekjempelse av ulovlig handel med tobakksvarer på tvers av landegrensene, globalt og innenfor EU/EØS-området.

Hvorfor er det viktig å ratifisere protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer?

Sykdomsbyrden som følge av tobakksbruk er en av verdens aller største trusler mot folkehelsen. Hvert år dør nesten 6 millioner globalt som følge av tobakksbruk. For å dempe sykdomsbyrden som følge av røyking må det gjennomføres tiltak rettet mot tilbud og etterspørsel av tobakk. På verdensbasis er det beregnet at om lag én av hver tiende sigarett som røykes kan knyttes til ulovlig handel. Her hjemme bidrar ulovlig tobakkshandel til å underminere det nasjonale offentlige folkehelsearbeidet gjennom å tilby tobakksvarer som ikke er godkjent for salg i Norge/EU. Ulovlig tobakkshandel har store økonomiske konsekvenser i mange land gjennom skattesvindel og det bidrar negativt når det gjelder mulighetene for mange land til å gjennomføre bærekraftig økonomisk, samfunnsmessig og sosial utvikling.

Ulovlig salg av tobakk skjer i alle land. De som står bak den organiserte handelen med smuglertobakken driver målrettet salg til utsatte målgrupper. Tobakksvarene selges uten helseadvarsler og restriksjoner når det kommer til smak og tilsetningsstoffer. Disse 

produktene bidrar til at barn og unge begynner å røyke og til at det er vanskelig for røykere å slutte. I tillegg bidrar ulovlig handel med tobakk til opprettholdelse av sosiale ulikheter i helse som følge av at lavere priser gjør tobakken mer tilgjengelig for mennesker med lav kjøpekraft.

For å kunne bekjempe denne kriminaliteten er det nødvendig med internasjonalt samarbeid.

Lovendringene i Norge er derfor viktige tiltak for å bidra til et bedre internasjonalt og nasjonalt vern mot de helsemessige, sosiale og økonomiske følgende av ulovlig handel med tobakksvarer.

Forbud og bevillingsordning

Forslaget omhandler nødvendige lovendringer for at Norge skal kunne ratifisere protokollen mot ulovlig salg av tobakksvarer, som er en selvstendig folkerettslig avtale under WHOs rammekonvensjon for forebygging av tobakksskader.

I henhold til art 6.1 må partene som er bundet av avtalen enten forby produksjon, eksport og import av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon, eller opprette en bevillingsordning for slik virksomhet. I dag er det ingen eksisterende tobakksproduksjon i Norge. Kreftforeningen vil sterkt anmode regjeringen å foreslå forbud mot tobakksproduksjon slik at mulighetene for å gjenoppta dette er borte en gang for alle. Røyking er den viktigste enkeltårsaken for både sykdom og tidlig død i Norge. Kreftregisteret har beregnet at 2500 kreftdødsfall årlig i Norge skyldes tobakk. 

Et forbud vil, som departementet påpeker, ha begrenset betydning gitt at det ikke eksisterer slik industri i Norge i dag. Et forbud vil imidlertid være et signal til resten av verden og tobakksindustrien: Norge mener alvor når det gjelder å bekjempe de enorme sosiale og helsemessige konsekvensene som følge av røyking og realisere den langsiktige visjonen om et tobakksfritt samfunn.

Kreftforeningen støtter at det opprettes en bevillingsordning som omfatter import av tobakksvarer, i tråd med føringene i art 6.1.

Hvorfor opprette et myndighetsbasert sporingssystem uavhengig av tobakksindustrien?

Både protokollen artikkel 8 og EU direktivet artikkel 15 stiller krav til etablering av et globalt system for sporing av tobakksvarer. Det globale sporingssystemet skal bestå av nasjonale og regionale sporingssystemer og et globalt knutepunkt for informasjonsdeling. Regjeringen påpeker at myndigheten i dag har begrenset mulighet til å spore tobakksvarer. Departementet foreslår endringer i lovverket som gjør det mulig å innføre tilfredsstillende krav til sporingssystemer slik at ansvarlige myndigheter kan spore tobakksvarene fra produksjon, via lagring, import og videre salg.

Tobakksindustrien har arbeidet iherdig for å få godkjent sitt eget system Codentify. Dette er, som departementet viser til, et internt utviklet system som er uegnet til myndighetskontroll eller kravene i protokollen og direktivet til sporingssystem.

Det er bevist at tobakksindustrien er delaktig i mesteparten av den ulovlige handelen med tobakk. Tobakksindustrien er derfor en upålitelig samarbeidspartner når det gjelder å utvikle et virkningsfullt sporingssystem. Kreftforeningen mener det er åpenbart at det må utvikles et sporingssystem som leveres av en uavhengig tredjepart, og som ikke har forbindelser til tobakksindustrien. Det å for eksempel ta i bruk et system utviklet av industrien og solgt til en tredjepart, vil ikke være akseptabelt.

Kreftforeningen støtter forslaget i høringsnotatet om en ny bestemmelse som forbyr import eller salg av enkeltpakninger eller større enheter av tobakksvarer som ikke er merket med unike id-merker (§13). Vi støtter også forslagene til hvordan registreringen av enkeltpakninger skal registreres (§ 15).

Sikkerhetsmerking av tobakksvarer

I tillegg til id-merking som beskrevet ovenfor har direktivet i art. 16 krav til sikkerhetsmerking av alle enkeltpakninger med tobakksvarer. Sikkerhetsmerket skal kommunisere til forbruker at avgifter er betalt, at varen ikke er forfalsket men fremstilt av den produsenten som fremgår på pakningen. Kreftforeningen vil kommentere dette nærmere når departementet tar opp detaljer om sikkerhetsmerking i den påfølgende forskriftshøringen (jf. høringsnotatet).  

 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel

generalsekretær

Var denne siden nyttig?