Til partilederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 

Vi gratulerer de fire borgerlige partiene med valgresultatet, og ønsker lykke til med de samtalene som nå foregår mellom partiene om videre samarbeid.

Kreftforeningen har store forventninger til en ny borgerlig regjering. Vi har registrert at alle de fire partiene i Stortinget en rekke ganger har foreslått og tatt opp saker som vil styrke kreftbehandlingen og bedre kreftrammedes situasjon.

I vår lanserte Helse- og omsorgsdepartementet «Sammen- mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017», som var utarbeidet i samarbeid med oss. Kreftstrategiens fem hovedmål er helt sentrale mål også for Kreftforeningen. Det er nå viktig at strategien følges opp med konkrete tiltak. Vi vil være en konstruktiv medspiller for å få den gjennomført.

For øvrig viser vi til den nylig lanserte NCD-strategien for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av ikke-smittsomme sykdommer. Denne strategien er svært viktig å følge opp for at Norge skal kunne innfri de internasjonale forpliktelsene om 25 prosent nedgang i for tidlig død innen 2025.

Av konkrete saker som Kreftforeningen prioriterer høyt og hvor vi ser at flere eller alle de fire partiene har vært positive vil vi nevne:

Forløpstider og raskere diagnose er den saken vi mener må prioriteres først. De siste publiserte ventetidtallene for de tre kreftdiagnosene som måles, viser faktisk at flere venter nå enn da 20-dagersregelen ble innført. Selv om vi har støttet opp om 20-dagersreglen, er vi åpen for å endre hvordan dette skal måles, siden vi ser at dagens modell kan bli for generell i forhold til de ulike krefttypene. En variant av de danske pakkeforløpene vil gi bedre tilpasning til de ulike diagnosene. I tillegg ønsker Kreftforeningen at en «kreftgaranti», uansett hvilken form den vil få, skal være en juridisk rettighet. Ikke minst fordi andre frister for ventetider i sykehusene er hjemlet i lov. Dagens rettslige forskjell skaper forvirring for både kreftpasienter og helsepersonell om hvilke frister som egentlig gjelder.

For å oppnå raskere diagnose ønsker vi diagnosesentre både for uavklarte symptomer og diagnosespesifikke.

Nye og mer effektive legemidler må tas raskere i bruk. I dag opplever vi at Norge ofte er sent ute med å ta nye behandlingsmetoder og medisiner i bruk. Dette er uakseptabelt for den enkelte pasient. For å unngå forsinkelser, har vi sammen med Oslo Cancer Cluster og LMI foreslått å opprette et kreftmedisinfond som vil kunne gi offentlige sykehus kostnadsdekning for nye kreftmedisiner over en 2-3 årsperiode og sikre kreftpasienter i Norge lik og raskere tilgang til ny kreftmedisin.

Kreftforeningen ønsker en ny legemiddelmelding. Dette er et område hvor det har skjedd en enorm utvikling siden forrige melding som kom i 2005, i tillegg til at det er nødvendig samlet å vurdere både godkjennings- og finansieringsordninger.

Innen forskning er det mye vi ønsker å drøfte med en ny regjering. Foruten at Kreftforeningen har bidratt med 5 milliarder til norsk kreftforskning, er vi en aktiv strategisk aktør på kreftforskningsområdet, og ønsker en tett dialog med den nye regjeringen for å oppnå en mer helhetlig og samordnet satsing på kreftforskning.

Vi ber om at en gaveforsterkningsordning kommer på plass igjen så raskt som mulig. Kreftforskning var det området som ble hardest rammet da gaveforsterkningsordningen ble fjernet. En gjeninnføring vil både styrke forskningen, og stimulere til økt privat forskningsfinansiering.

Forebygging er viktig for at færre skal få kreft. Minst et av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi registrerer at det i partiprogrammene til samtlige fire partier står at det skal være daglig fysisk aktivitet i skolen. Vi er også glad for at alle partiene mener frukt og grønt skal være et tilbud på skolen, men vil understreke at Kreftforeningen mener at det skal være en gratis- fremfor abonnementsordning. Vi viser også til Folkehelsemeldingen som beskriver, og på et overordnet nivå, peker på hvordan flere sykdommer, bl.a. kreft kan forebygges gjennom felles tiltak.

Andre saker som Kreftforeningen prioriterer høyt som vi mener er viktig å videreføre:

 

Redusert bruk av tobakk er det enkelttiltaket som har desidert høyest effekt på å forebygge kreft og redusere omfanget. Fortsatt røyker 1 million nordmenn, og over 5000 dødsfall årlig kan relateres til tobakksbruk. Kreftforeningen ser derfor på de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som svært viktige, og ber om at Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013-2016 følges opp.

18 årsgrense og betjeningskrav for solarium var noe Kreftforeningen var svært glad for å få gjennomslag for. Det handler om å begrense den totale mengden UV-stråling vi utsetter oss for, og å beskytte de yngste, ikke om å unngå sol eller å forby solarium. 18-års grense gir barn en beskyttelse på samme måte som aldersgrense for kjøp av tobakk og alkohol, og betjeningskravet sikrer både håndheving av 18-årsgrensen og kvalifisert informasjon til de over 18.

Til slutt vil vi også nevne: Innovasjon

Kreftforeningen har nylig bevilget 75 millioner kroner over fem år til såkorninvesteringer. Dette er investeringer som er ment å bidra til at lovende forskningsresultater skal komme den enkelte pasient og samfunnet til nytte. Kreftforeningen ønsker med dette å gi støtte til gode prosjekter og samtidig være en døråpner for private og offentlige investorer og støtteordninger. Vi er kjent med sittende regjeringens forslag om å etablere nye landsomfattende såkornfond. Vi anbefaler at en ny regjering sørger for at ett eller flere av disse fondene blir øremerket satsning på kreftområdet.

Den norske sykelønnsordningen er svært god, men lite fleksibel for de med alvorlig sykdom hvor selve behandlingen fort kan ta lengre tid enn et år. Kreftforeningen foreslår ikke en utvidelse av sykelønnsordningen, men ønsker et forsøk med «tidskontoordning» hvor sykelønnsperioden kan strekke seg over to år. Dette vil sannsynlig også bidra til at flere i arbeidsfør alder vil opprettholde kontakten med arbeidslivet.

HPV-vaksinen er primært inntatt i barnevaksinasjonsprogrammet for å beskytte kvinner mot livmorhalskreft. Vaksinen vil imidlertid også beskytte mot andre kreftformer forårsaket av HPV-viruset både hos kvinner og menn. Kreftforeningen ønsker at kvinner opp til 26 år skal få vaksinen gratis (catch up), og at også gutter inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner er nylig endret gjennom forskriftendring. Med det nye opplegget som skisseres for fordeling av tippemidlene, ligger det an til at Kreftforeningen rammes hardest av samtlige store humanitære organisasjoner som i dag mottar tippemidler. Vi forventer at en ny regjering som et minimum gjennomfører den vedtatte overgangsordningen. Imidlertid er det viktig for oss å gjøre oppmerksom på at etter en overgangsordning vil inntekten vår gå dramatisk ned, hvis ikke dette blir kompensert på en annen måte. For oss som er en organisasjon som ikke mottar generell offentlig støtte, er dette alvorlig. Vi vil gjerne komme i en dialog hvor vi diskuterer den fremtidige spill-politikken til Norge.

Vi ser frem til å samarbeide med ny regjering, og stiller oss til disposisjon hvis det er noe vi kan bidra med nå eller senere.

Med vennlig hilsen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær i Kreftforeningen