2007-2017

Generalsekretær Anne Lise Ryel er medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenestene. Flere saker knyttet til kreftmedisiner og prioriteringer behandles i rådet.

I 2009 foreslår hun, sammen med rådsmedlem Steinar Aamdal at myndighetene utarbeider et system der kreftpasienter skal få et likeverdig tilbud om å bli vurdert av et ekspertpanel for deltagelse i kliniske studier, samt fornyet vurdering av sin kreftsykdom (second opinion-ordning) og at det opprettes en nettbasert oversikt over kliniske kreftstudier knyttet til kreftbehandling.

I perioden 2009-2013 er saken til behandling i rådet gjentatte ganger. Vinteren 2018 lover Helseminister Bent Høie at et slikt råd skal etableres.

Les mer her: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

30. juni 2009

Hva kan våre politiske partier gjøre for 184.000 nordmenn som har eller har hatt kreft?

Likelydende brev sent til politiske partier i forkant av valgkampen i 2009 for å utfordre dem på hva de kan gjøre for kreftpasienter, herunder tilgang til nye medikamenter og utstyr.

25. august 2009

Innspill til SV i forbindelse med regjeringserklæring for neste stortingsperiode

Vi sender innspill til politiske partier i forbindelse med regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Tilgangen til nye kreftlegemidler og behandlingsmetoder er blant sakene som tas opp i brevene.

10. mars 2011

Hvordan sikre at norske pasienter raskt for tilgang til Abiraterone som med stor sannsynlighet gir bedre effekt enn dagens behandling?

Vi sender brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen angående den manglende tilgangen for norske prostatakreftpasienter til medisinen Abiraterone. Saken var unik da norske fagmiljøer hadde vært med i utprøving av medikamentet og hadde tilgang til data som viste effekten av medikamentet.

14. februar 2013

Ekspertgruppen for innføring av nye legemidler sin anbefaling om nye kreftlegemidler inn i nasjonale retningslinjer

I anledningen debatten i mediene om legemidlene ipilimumab (Yervoy) og abiraterone (Zytiga) skriver vi brev til Helsedirektoratet om pasienter som ikke får tilgang til medisinene – til tross for at direktoratets egen ekspertgruppe for vurdering av nye legemidler anbefaler at legemidlene tas i bruk: «Dette er en uholdbar situasjon med mye usikkerhet for de pasientene dette gjelder, de har ingen tid å miste, både de og vi imøteser derfor snarest et svar på når pasientene kan starte behandlingen med de anbefalte medisinene».

14. august 2013

Krever kreftmedisinfond

Under et arrangement om legemiddelpolitikk på Arendalsuka 2013 foreslår Oslo Cancer Cluster sammen med Legemiddelindustriforeningen og Kreftforeningen opprettelsen av et offentlig finansiert fond for å kunne gi norske kreftpasienter tilgang til nye kreftmedisiner.

15. desember 2014

Kreftforeningens høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om ny legemiddelmelding

I denne høringen mener vi blant annet at det må iverksettes tiltak som hindrer at det enkelte helseforetakets budsjett skal avgjøre hvorvidt en pasient får den kreftmedisinen som behandlende lege anbefaler. For å sikre lik og rask tilgang til nye kreftmedisiner bør regjeringen utrede hvordan et nasjonalt kreftmedisinfond kan organiseres og finansieres i Norge.

20. februar 2015

Høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Vi ber myndigheten å vurdere andre hensyn enn bare økonomiske beregninger når det gjelder prioriteringer – som for eksempel å forbedre situasjonen for de alvorligst syke, og helsehjelp ved akutt livstruende sykdom. Alder alene kan ikke være et kriterium for prioriteringer. Vi argumenterer for at kliniske studier må få betydning ved prioriteringer.

01.desember 2015

Kreftforeningens høringsnotat til Helse- og omsorgskomiteen om Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse.

Vi er på muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Godkjenning, innføring og finansiering av legemidler og bedre pasientbehandling gjennom kliniske studier er temaer på høringen.

17. desember 2015

Høringssvar – På ramme alvor. Alvorlighet og prioritering.

Våre hovedsynspunkter er blant annet at et helhetlig system for prioritering bør favne hele helse- og omsorgssektoren. Vi ber myndighetene vurdere nøye hvilke andre verdihensyn som kan supplere absolutt prognosetap når det gjelder å gradere ulike tilstander av alvorlighet knyttet til kostnader ved helsehjelp. Det bør ikke innføres en absolutt øvre grense for offentlig betalingsvilje.

Vi støtter forslaget om reversering av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven slik at alvorlighet igjen blir et selvstendig kriterium ved tildeling av rett.

09. mars 2017

Høringsbesvarelse angående plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. mai 2017

Vi gir tilslutning til forslaget om overføring av finansieringsansvaret for legemidler som har vært finansiert av folketrygden gitt at dette ikke reduserer pasienters tilgang til nye medisiner. Kreftforeningen er derfor spesielt opptatt av at sykehusene kompenseres økonomisk som følge av overføringen slik at pasienter sikres fortsatt tilgang til de aktuelle legemidlene.

06. desember 2017

Kreftforeningens innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om statsbudsjettet for 2019. Nye og lovende kreftmedisiner (s. 8).

I innspillet til regjeringen foreslår vi at systemet for nye metoder evalueres for å kunne få til et raskere og mer pasientvennlig system for innføring av legemidler.

01. februar 2018 

Innspill til Representantforslag 93 S (2017-2018) om å legge ned Beslutningsforum for nye metoder og sikre åpenhet om legemiddelpriser i Norge

I innspillet til helse- og omsorgskomiteen foreslår vi at Beslutningsforum og systemet for Nye metoder blir gjenstand for en gjennomgang med tanke på å justere dagens praksis knyttet til beslutninger om innføring av nye legemidler i den offentlige helsetjenesten.

08. mars 2018

Kreftforeningens innspill til regjeringens budsjettkonferanse 2018

Vi foreslår at det etableres en nasjonal statistikk for medikamentell kreftbehandling.

Var denne siden nyttig?