– Ekstreme nivåer av kreftfremkallende stoffer

Norske sigaretter avgir langt mer kreftfremkallende stoffer enn hva som er lov, viser ny måling. Vi ber norske myndigheter gripe inn umiddelbart.

– Dette er sjokkerende resultater. Sigaretter inneholder høyere nivåer av kreftfremkallende stoffer enn hva som er lovlig. Konsekvensen er at sigarettene blir enda mer helseskadelige, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel, og utdyper:

– Vi har tydelige lovgivning som fastsetter grenser for hvor mye nikotin, tjære og karbonmonoksid som er tillat i sigaretter. Dette er stoffer som skaper avhengighet og gir alvorlige livstruende sykdommer. Nye målinger viser at røyk kjøpt i her til lands overstiger grensene. Flere har ekstremt høye nivåer av alle tre stoffer, sier hun.

Testet fem merker

På oppdrag fra Kreftforeningen har et uavhengig laboratorium ved det Nederlandske folkehelseinstituttet gjort stikkprøvemålinger av norske sigaretter. Totalt fem ulike merker er blitt testet. Laboratoriet har brukt den samme metoden som de offisielle målingene, men med en viktig forskjell: Små ventilasjonshull på filteret ble tildekket – på samme måte som røykere i praksis gjør med fingre og leppene, slik at målemetoden er mer realistisk.

Dr. Reinskje Talhout ved the National Institute of Public Health and the Environments i Nederland peker på at den offisielle metoden er upresis når hullene ikke er blokkert.  

– Resultatene viser at den offisielle målemetoden underdriver mengden tjære, nikotin og karbonmonoksid en røyker får i seg, sier Talhout.

Av de fem målte sigarettmerkene avgir alle ulovlig høye nivåer av karbonmonoksid. Fire av fem bryter reglene for maksimumsnivå av tjære, og alle avgir langt høyere nikotininnhold enn opplyst på røykpakkene. 

OVER LOVLIG GRENSE: 10 mg tjære er lovlig grense. Fire av fem merker er over lovlig grense når ventilasjonshullene dekkes til, viser målinger ved det nederlandske folkehelseinstituttet.

Fattet mistanke om ulovlige nivåer

Våren 2017 fattet Kreftforeningen mistanke om at sigaretter kunne inneholde giftstoffer over lovlig grense. Mistanken kom fra Nederland hvor de små hullene på filteret så ut til å spille en stor rolle i en rettssak som var under oppseiling. En rekke pasienter, leger og foreninger hadde gått til det skritt å anmelde tobakksindustrien for drap.  Hvordan sigaretter er designet, og hvordan mengden giftstoffer i sigarettene måles, viste seg å stå sentralt i argumentasjonen.

Hullene i filteret kalles av tobakksindustrien for ventilasjonshull. De blokkeres ikke i de offisielle målingene. Men det er dokumentert i undersøkelser at å røyke en sigarett uten å dekke til flere av hullene med fingrene, eller munnen, når man skal trekke inn, knapt er mulig. Kreftforeningen stilte seg det samme spørsmålet som nederlandske myndigheter: Hvilken betydning har ventilasjonshullene for røykerens inntak av giftstoffer?

OVER LOVLIG GRENSE: 1 mg nikotin er lovlig grense. Prince Rød er over lovlig verdi når ventilasjonshullene dekkes til, viser målinger ved det nederlandske folkehelseinstituttet.

Stikkprøver av norske sigaretter

Samme vår delte Kreftforeningen sine bekymringer med norske helsemyndigheter. Det viste seg at de verken hadde målt innholdet i norske sigaretter eller undersøkt effekten av ventilasjonshullene. Kreftforeningen tok det for gitt at myndighetene satt i gang egne målinger, men da det ble klart at heller ikke det kom til å skje, bestemte vi oss for å sørge for en stikkprøvekontroll av norske sigaretter. På vegne av alle røykere ville vi finne ut om sigarettene avgir mer giftstoffer enn  grenseverdiene. De gjør de i så fall også mer helseskadelig enn vi har trodd.

Det var imidlertid mye vanskeligere enn forventet; nødvendig måleutstyr finnes ikke i Norge, og ingen institutter utenlands var villige til å teste sigaretter på oppdrag fra Kreftforeningen. Etter flere måneder fikk vi høsten 2017 kontakt med det nederlandske folkehelseinstituttet som sa seg villig til å gjennomføre stikkprøvemålingene. Våren 2018 ble sigaretter fra fem store norske sigarettmerker røkt av en maskin etter EUs offisielle ISO-standard.

ISO-standeren er en godkjenningsordning på en oppskrift for hvordan målmaskinen skal røyke for å måle hva røykerne får i seg. Standarden sier imidlertid ikke noe om ventilasjonshullene, og de blir derfor ikke blokkert. For å gjøre målingene likere menneskelig røyking, ble hullene dekket til under Kreftforeningens stikkprøve.

OVER LOVLIG GRENSE: 10 mg Karbonmonoksid er lovlig grense. Alle merkene er klart ulovlig når ventilasjonshullene dekkes til, viser målinger ved det nederlandske folkehelseinstituttet.

Effekten av filter

Men hvorfor har sigaretter egentlig filter og ventilasjonshull? En utredning gjort på oppdrag fra norske myndigheter i år 2000 gir noen svar:

«Utviklingen av den moderne sigarett har særlig pågått etter 1950 da forbrukerne begynte å bli oppmerksomme på at bruk av tobakk kunne føre til helseskader. Fra da av kom det flere sigaretter med filter, vi fikk lightsigaretter og på 70-tallet også ventilasjonshull.»

Her hjemme – året er 1972 – lyder en reklame med overskriften «Nå en som slipper luft inn» slik:

Endelig en sigarett som har noe virkelig spesielt å si. Ny Hilton. Hilton har en helt spesiell ny egenskap – en ring med bittesmå ventilasjonshull som slipper inn den kjølige luften mens De trekker inn

Den teoretiske effekten av ventilasjonshull er å fjerne mengden giftstoffer. Dermed tror røykeren at han har et mindre helseskadelig produkt. I realiteten er det, det motsatte som skjer. At ventilasjonshullene tettes når man røyker, men ikke når sigarettene måles etter offisiell metode. Dette kaller utredningen en manipulasjon: «Dette synes å være den viktigste metoden for å manipulere verdiene av nikotin, tjære og karbonmonoksid som registreres ved maskinrøyking.» Fra 2000-tallet har mer enn 90 prosent av sigarettene fått slike ventilasjonshull.

– Med utgangspunkt i den fakta myndighetene har hatt, er det sjokkerende at de ikke har gjennomført systematiske tilsyn av innholdet i sigaretter som selges i Norge, sier Ryel.

Ulovlige sigaretter må trekkes

Samtidig som Kreftforeningens sigaretter blir målt i Nederland, forbereder også andre europeiske land, deriblant Frankrike, liknende søksmål med anklager om juks av måleresultater. Refrenget så ut til å være det samme overalt: Røykerne får i seg langt mer nikotin, tjære og karbonmonoksid enn de selv er klar over. Kunne det samme være tilfelle i velregulerte Norge?

Svaret er, etter nye målinger, som kjent ja. Det nederlandske laboratoriet som foretok stikkprøvemålinger av norske sigaretter, kunne fortelle at når hullene dekkes til inneholder flere norske sigaretter langt mer nikotin, tjære og karbonmonoksid enn det som er tillatt.  

– De aller fleste vet at røyk er farlig. Hadde røykere visst at sigarettene har opptil seks ganger mer giftstoffer, er det grunn til å tro at mange i stedet for hadde jobbet enda hardere for å slutte, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.   

– Men det er også dramatisk at norske røykere som velger et merke med lavt innhold av giftstoffer – mange i et forsøk på å slutte – i realiteten får i seg svært høye verdier, sier hun.

Ryel viser til at nivåene også har store konsekvenser for folkehelsen.

– Grenseverdier for hvor mye gift vi skal kunne få i oss når vi røyker en røyk, er begrunnet i å beskytte folks helse. Når det nå viser seg at så mange faktisk får i seg mer giftstoffer er konsekvensene for samfunnet større økonomisk belastning ved langt flere får røykrelaterte sykdommer. 

Ryel mener det er viktig at resultatene av de nye målingene ikke koker bort i en teknisk diskusjon. Hun forventer at myndighetene med denne nye kunnskapen, nå griper inn umiddelbart.

– Myndighetene skal beskytte folks liv og helse, og må nå handle. Uavhengige målinger har nå avslørt at norske røykere får i seg giftstoffer langt over lovlige grenseverdier. Da forventer vi at myndighetene stanser all salg av alle ulovlige sigaretter.

– Samtidig forventer vi at myndighetene nå lager et system for langt bedre overvåkning og tilsyn av tobakksindustrien for å sikre at det i fremtiden ikke kommer produkter i Norge som er mer giftig enn hva som er lov. På samme måte som at vi har et mattilsyn som kontrollerer innhold i maten vi kjøper, forventer vi at også det føres tilsyn med et produkt vi vet tar livet av halvparten av de som bruker det, sier Ryel.

Norske sigaretter avgir langt mer kreftfremkallende stoffer enn hva som er lov, viser ny måling der små ventilasjonshull er blitt tildekket.

Var dette nyttig?