Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Kreftforeningen samler inn og bruker personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider, tjenester og tilbud samt hvordan vi behandler slike opplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Kreftforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, kursdeltagere samt om kreftrammede og pårørende som får bistand og tjenester fra foreningen.

Det er truffet særlige tiltak for behandling av sensitive personopplysninger for eksempel helseopplysninger. 

Behandlingen som både er elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven herunder EUs personvernforordning («GDPR») og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere og frivillige.

Kreftforeningen ved generalsekretær er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om seg, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på telefon 21494921. Du kan også be om å få snakke med personvernombudet.  

 • Besøksadresse
  Kreftforeningen, Kongens gate 6, 0153 Oslo
 • Postadresse
  Kreftforeningen, postboks 4 sentrum, 0101 Oslo
 • Fakturaadresse
  Kreftforeningen, Faktura sendes på epost til: 951812528@semine.net
 • E-post 
  post@kreftforeningen.no
 • Telefon
  21 49 49 21
 • Organisasjonsnummer
  951 812 528

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Under vil du få informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og bruker samt det rettslige grunnlaget for vår behandling.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke ut personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for en slik utlevering. Et eksempel på dette er et samtykke fra deg, eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å gi ut denne informasjonen.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller som følger av lovpålagte frister for lagring.

Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke tilbake, slettes alle personopplysningene dine hos oss.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt, med mindre annet er avtalt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt på telefon 21494921. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din.

Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir riktige personopplysninger til riktig person.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å enten ta kontakt med oss på telefon eller sende e-post til post@kreftforeningen.no

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet her: datatilsynet.no.

Endringer

Endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, vil fortløpende bli oppdatert i vår personvernerklæring på vår nettside.

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som en nettside kan forespørre din nettleser om å lagre på din datamaskin. Når du besøker samme nettside igjen, vil nettleseren sende inn informasjonskapslene sammen med forespørselen om sideinnholdet. På denne måten vil nettsiden vite at det er samme bruker som besøkte siden tidligere.

Vårt behandlingsgrunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Under er informasjon om formålet med behandlingene og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven §2-7b. 

Det er helt opp til deg om det skal lagres informasjonskapsler, og om disse skal sendes tilbake til nettsiden. Dette gjør du igjennom innstillinger i din nettleser. Se beskrivelse av hvordan i lenke under «slik administrerer du «informasjonskapsler». Informasjonskapsler slettes automatisk etter en viss tid, angitt av nettsiden.

Det brukes ofte informasjonskapsler når man logger inn på et nettsted, og enkelte sider vil derfor ikke fungere om man deaktiverer funksjonen.

Hvilke informasjonskapsler som brukes av tredjepartsløsninger, og til hvilke formål, kan endre seg. Kreftforeningen bruker Cookie Information AS sin løsning som til enhver tid gir en oversikt over hvilke informasjonskapsler som finnes på våre nettsider og hvilke formål de brukes til.

Se oversikt over alle våre informasjonskapsler

Slik administrerer du informasjonskapsler

Var denne siden nyttig?

Nederst på alle sider finner du funksjonen «Var denne siden nyttig?», der du frivillig kan gi tilbakemelding. Vi bruker informasjonen til å stadig forbedre innholdet på nettsidene. Informasjonen lagres anonymt i publiseringssystemet vårt, WordPress. Vi har ingen mulighet til å svare på spørsmål gjennom denne funksjonen, og ber deg derfor om å ta kontakt med rådgivningstjenesten for faglige råd og veiledning. Vi oppfordrer også til å ikke sende inn sensitive personopplysninger om deg selv eller andre gjennom denne funksjonen.

Økonomisk støtte

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende. Søkere henvises til å registrere seg i søknadsportalen i systemet Insights. Insights brukes til å behandle søknader om økonomisk støtte og til å holde en oversikt over og følge opp støttemottakere og utarbeide statistikk. Her ber vi søkeren selv lage sitt eget brukernavn og passord, samt samtykke til behandling av personopplysningene. For å kunne behandle søknad om økonomisk støtte ber vi om person-, økonomiske- og helseopplysninger.

Dette er opplysninger vi trenger for å gjennomføre vår avtale med deg (GDPR art. 6.1b) og som vi innhenter ditt samtykke for å behandle (GDPR art. 9.2a).

Informasjonen man fyller ut i søknadsskjemaet er sensitiv, derfor behandler vi denne konfidensielt og i henhold til gjeldene regelverk for behandling av personopplysninger. De som ikke har anledning til å søke via søknadsportalen anbefaler vi å fylle ut papirversjon av søknadsskjema og sende dette per post. Papirdokumenter og elektroniske vedlegg som er eldre enn seks måneder slettes. Det er inngått en databehandleravtale med leverandør av systemet, Machina.

Nyhetsbrev

Kreftforeningen sender ut nyhetsbrev omtrent én gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere navn og en e-postadresse. Vår behandling er enten basert på samtykke (GDPR art. 6.1a), eller en berettiget interesse for eksisterende kundeforhold (GDPR art. 6.1f).

Verktøyet vi bruker heter Make, som er databehandler for nyhetsbrevet. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

E-postadressen lagres også i vår database Winorg, og deles ikke med andre. Opplysningene slettes fra begge systemer, når abonnementet stoppes eller e-postadressen blir inaktiv.

Rådgivningstjenesten (tidligere Kreftlinjen)

Rådgivningstjenesten er Kreftforeningens tilbud til alle som har spørsmål, eller ønsker å samtale rundt temaet kreft. Rådgivningstjenesten betjenes av spesialsykepleiere og sosionomer. Kreftforeningens rettshjelp vil kunne bistå i juridiske spørsmål.

Vi tilbyr råd, veiledning og støttesamtaler om kreft og om rettigheter gjennom telefon, chat, e-post . Alle tjenester ivaretas av datasystemet Puzzel. Vi har inngått databehandleravtale med Puzzel om hvordan personopplysninger skal behandles og lagres.

Alle ansatte som håndterer henvendelser gjennom rådgivningstjenesten har undertegnet taushetserklæring. De som kontakter oss gjennom chat og telefon er i tillegg anonyme ovenfor de som besvarer henvendelsen.

Telefonnummer er ikke synlig for den ansatte som tar imot samtalen. Telefonnummer er likevel tilgjengelig for ansatte med administratortilgang i tråd med krav om å kunne spore innringer for å gi nødvendig hjelp i en nødsituasjon (for eksempel ved fare for å skade seg selv eller andre). Denne informasjonen slettes etter 8 dager.

Vi spør ikke om navn eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere den som tar kontakt før chaten startes. Innholdet i chatene blir lagret til bruk i opplæringsøyemed i inntil 30 dager etter at den er avsluttet, og blir deretter slettet. Tilgangen er begrenset til ansatte med administratortilgang til tjenesten, og den ansatte som har besvart henvendelsen.

E-postadresse til avsender er synlig for den/de som behandler den. E-posten er ukryptert og det oppfordres til å ikke sende dokumenter som inneholder sensitive opplysninger. Alle e-poster som sendes til radgivning@kreftforeningen.no blir rutinemessig slettet 30 dager etter at de er ferdig behandlet.

Rettshjelpen

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud for kreftpasienter og pårørende. Rettshjelpstilbudet består av ansatte jurister i Kreftforeningen og frivillige jurister over hele landet, med erfaring fra blant annet pasient-, trygde- og forsikringsrett. Alle jurister knyttet til rettshjelpstilbudet er autorisert som rettshjelpere av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er pålagt taushetsplikt.

Kreftforeningens rettshjelp bistår ikke i økonomiske gjeldssaker eller med å sette opp testamente.

Saksbehandlingssystemet Advisor benyttes for registrering og behandling av saker. Fysiske dokumenter oppbevares i låst arkiv ved vårt hovedkontor som kun saksbehandlere har tilgang til. Informasjonen lagres fordi det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Sakens dokumenter lagres / oppbevares i 10 år etter at saken er avsluttet, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f. Dette fordi det er vurdert som nødvendig både av hensyn til deg som klient og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell, eller at vi blir kontaktet i ettertid og det uttrykkes misnøye med vår saksbehandling. Vi kan i utgangspunktet ikke slette opplysninger og saksdokumenter før det har gått 10 år. Dersom dette er problematisk for deg kan du ta kontakt med oss, så vil vi foreta en konkret vurdering av din sak.

Vardesenter

Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Det er frivillig å ta kontakt og møte opp på Vardesenterne. Alle som jobber i og for Vardesentrene uavhengig om det er senterkoordinator, fagpersoner fra helseforetakene, Kreftforeningen, likepersoner eller frivillige har fått god opplæring og har taushetsplikt. Det er også ulike tilbud og aktiviteter som arrangeres på Vardesenterne hvor det er ulike kontaktpersoner. Sensitiv informasjon skal ikke deles på e-post til kontaktpersoner. Vi samler inn personopplysninger knyttet til påmelding for ulike aktiviteter. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi samler inn sensitive personopplysninger er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a). Lister og påmeldingsskjemaer oppbevares i låsbare skap og informasjonen deles ikke med andre.

Bestill eller last ned brosjyrer

På nettsiden kan du bestille brosjyremateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b). Bestillings informasjonen deles med vår samarbeidspartner Distribusjonspartner som sender ut brosjyremateriellet på vegne av Kreftforeningen. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av brosjyremateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet slettes, disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk med formål kostnadskontroll og planlegging av videre behov for opptrykk.

Treffpunkt

Treffpunkt er et tilbud for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen og kan ha god nytte av å møte andre i samme situasjon. Vi har ulike kurs og møteplasser for dette tilbudet rundt om i landet.

Vi samler inn personopplysninger knyttet til påmelding for ulike aktiviteter. Dette er opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi samler inn sensitive opplysninger (helseopplysninger) er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a).

Tilbudet driftes av frivillige som har fått god opplæring og har taushetsplikt, samt fremvist politiattest.

På hvert distriktskontor har vi en kontaktperson som har et overordnet ansvar for at Treffpunktene i sitt distrikt ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Hvert Treffpunkt har egne gruppeledere som har ansvar for sitt Treffpunkt, og er den som har all direktekontakt med foreldre/barn. Det kommuniseres via e-post, SMS, telefon. Hvert Treffpunkt har en egen e-post og telefon som håndteres av gruppeleder.

Det er også gruppeleder som håndterer og har ansvaret for oppbevaring av personlig informasjon.

Treffpunkt er en åpen møteplass, og det er påmelding fra gang til gang.

Brukerpanel

Kreftforeningen har et brukerpanel bestående av personer som selv har krefterfaring, enten som pasient, pårørende eller etterlatt. Gjennom brukerpanelet får vi tilgang til kreftrammedes opplevelser, erfaringer, kunnskap og refleksjoner. Du melder deg inn i brukerpanelet ved å registrere deg elektronisk via en lenke til datainnsamlingsverktøyet SurveyXact. SurveyXact er levert av Rambøll, og det er inngått databehandleravtale med leverandøren. Ved å melde deg inn i brukerpanelet samtykker du til å få tilsendt et spørreskjema elektronisk opptil ti ganger pr. år. I tillegg kan du gi ditt samtykke til å dele din personlige historie som Kreftforeningen kan bruke i sitt informasjonsarbeid, i sitt pressearbeid og i utvikling av kreftomsorgstilbud.

Din deltagelse i brukerpanelet er basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 6.1a og art. 9.2a).

Kreftforeningen behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet til enhver tid stiller. Svarene du gir vil alltid bli behandlet anonymisert og i aggregert form. Etter ett år slettes opplysningene du har lagt inn i panelet, og du må evt. registrere deg på nytt dersom du fremdeles ønsker å være paneldeltaker. Du kan når som helst melde deg ut av panelet. Kreftforeningen vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Spørreundersøkelser og evalueringer

Kreftforeningen kan sende deg en spørreundersøkelse eller en evaluering av arrangementer eller tilbud du deltar på. Formålet med dette er å forbedre våre tilbud eller statistiske formål.

Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettiget interesse i å forbedre våre tilbud eller til å lage statistikk (GDPR art.6.1f), eller ditt samtykke (GDPRart.9.2a).

Kreftforeningen benytter datainnsamlingsverktøyet SurveyXact. SurveyXact er levert av Rambøll, og det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Kreftforeningens følgetjeneste

Kreftforeningens følgetjeneste (tidligere kjent som «kjøretjeneste») er et tilbud der kreftpasienter som skal til og fra sykehuset, til legen eller gjøre ærender på apoteket kan få gratis transport. Appen Nyby brukes til å bestille tjenesten. Her samles navn og telefonnummer inn, og en kort forklaring på hva du ønsker hjelp til. Du kan også kontakte Kreftforeningens rådgivningstjeneste, som kan legge inn opplysningene i Nyby for deg. Det anbefales at du ikke legger inn sensitive personopplysninger. Vi har inngått databehandleravtale med Nyby.

Opplysningene du legger inn er synlig for de frivillige i syv dager. Kun administratorer har tilgang etter dette. Du kan også blokkere, hvis det er noen du ikke ønsker skal se forespørselen din. To ganger i året fjernes opplysningene du har lagt inn. Du kan når som helst slette appen. Ønsker du at alle dine opplysninger slettes helt fra Nyby, kan du kontakte Nyby på e-post hei@nyby.no eller på telefon 22 12 07 03.

Hverdagshjelpen

Mange kreftrammede ønsker praktisk hjelp. Kreftforeningens tilbud Hverdagshjelpen tilbyr gratis praktisk hjelp fra frivillige. De frivillige har vært igjennom opplæring, og har signert taushetserklæring. Påmelding gjøres i appen Nyby, per telefon til Kreftforeningens rådgivingstjeneste 21 49 49 21 eller til distriktskontoret.

Kreftforeningen etterspør navn, telefonnummer, og informasjon om hva du trenger hjelp til. Vi ønsker også å vite om du har utstyret som trengs, og om du har husdyr. Det anbefales at du ikke legger inn sensitive personopplysninger.

Ved bestilling i appen Nyby er dine opplysninger synlige for de frivillige i syv dager. Kun administratorer har tilgang etter dette. Du kan også blokkere, hvis det er noen du ikke ønsker skal se forespørselen din. To ganger i året fjernes opplysningene du har lagt inn. Du kan når som helst slette appen. Ønsker du at alle dine opplysninger slettes helt fra Nyby, kan du kontakte Nyby på e-post hei@nyby.no eller på telefon 22 12 07 03. Vi har inngått databehandleravtale med leverandøren.

La meg hjelpe

På lameghjelpe.no kan du sende et kort med en tjeneste til noen du tror kan ha behov for det. Hvis du velger å sende kortet via post, går dine og mottakers opplysninger til Lundeby Gruppen over en SFTP-kobling. Kortene sendes i konvolutt til mottakers adresse. Om du sender via e-post, sendes kortet direkte til mottaker uten mellomlagring av opplysningene. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Det er utarbeidet databehandleravtale med leverandør. Om du velger å sende kortet via sosiale medier, ber vi deg være varsom for ikke å offentliggjøre mottakerens personopplysninger. Dine eller mottakers opplysninger brukes ikke til noe annet formål enn å sende kortene.

KOMP

Komp er et tilbud til eldre personer som har eller har hatt kreft. KOMP er en dataskjerm med innebygget teknologi som lar inviterte brukere dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler. Kreftforeningen låner ut KOMP til personer som har eller har hatt kreft. For å få tilsendt en KOMP må du fylle ut en låneavtale. Låneavtalen må sendes pr. post til Kreftforeningen. Ved mottak av låneavtale lagrer vi denne i vårt arkivsystem.

Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Kreftforeningen registrerer brukeren mot den enkelte KOMP via webløsning levert av No Isolation. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandør. Når KOMP leveres inn eller leieavtalen opphører slettes all informasjon som har vært lagret i enheten. 

Frivillig

Kreft berører alle. Vi trenger derfor frivillige med ulik erfaring og bakgrunn. Du behøver ikke erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra. Du må være over 18 år for å være frivillig. For å melde din interesse for å være frivillig kan du registre deg via dette skjemaet. Når du har fylt inn skjema sendes dette til en kontaktperson i Kreftforeningen og du får en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Videre følger eventuelt avklaringssamtale, basiskurs, signering av avtale og aktivitetskurs. 

Alle frivillige i Kreftforeningen signerer en samarbeidsavtale og taushetserklæring. I tillegg samtykker du til at vi registrerer deg i vår frivillighetsdatabase på crm.kreftforeningen.no. Vår behandling er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6.1a).

Det er inngått databehandleravtale med leverandør Noop og det er tilgangskontroller og min side funksjon hvor du selv administrerer personopplysningene.

Kreftforeningen, i samarbeid med andre, arrangerer ulike møteplasser og arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og ungdom ulike steder rundt om i landet. Det er ulike kontaktpersoner på de ulike aktivitetene. Alle ansatte og frivillige som drifter disse tilbudene i regi av Kreftforeningen har fått grundig opplæring og har taushetsplikt.

Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på e-post til kontaktpersonene.

Stafett for livet

Stafett for livet er en 24 timer lang stafett som arrangeres rundt om i landet. I stafetten deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Kreftforeningen samler inn personopplysninger ved påmelding som navn, e-post adresse, mobilnummer. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller berettiget interesse (GDPR art. 6.1f). Dersom vi ønsker å kommunisere med deg utover dette ber vi om ditt samtykke (GDPR art. 6.1a).

Brukerreprepresentant-portalen

Brukerrepresentant-portalen er en database som inneholder oversikt over tidligere kreftpasienter og pårørende som bruker sin erfaring for å gi råd i utviklingen av helse- og velferdstjenesten i samarbeid med Kreftforeningen. Brukerrepresentanter logger seg inn ved å lage et eget passord, samt samtykke til videre behandling. Vår behandling er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6.1a). Dersom vi samler inn sensitive opplysninger (helseopplysninger) er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a), Det er inngått databehandler med leverandør av portalen, Noop.

Forskning

Kreftforeningen utlyser forskningsmidler til forskning på kreft. For å søke må du registrere deg i vår søknadsportal SøknadsWeb. Her lager du eget brukernavn og passord. Søknaden registreres og behandles i systemet Insights, hvor leverandør er Machina. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden/gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Støtt Kreftforeningen

Kreftforeningen innhenter personopplysninger for å kunne ta imot gaver og støtte fra privatpersoner. Hvilke opplysninger vi samler inn er avhengig av omstendighetene, som for eksempel hvilken gavetype det gjelder. Typiske opplysninger vi har om registrerte personer er navn, adresse, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, telefonnummer, fødselsdato og fødselsnummer. Fødselsnummer registreres slik at vi kan innberette gaver som gir skattefradrag til Skattemyndighetene.

Medlemskap

Et medlem i Kreftforeningen er en person som har inngått et medlemskap i foreningen. Et medlem betaler en fastsatt medlemsavgift en gang per år. En medlemsavgift er ikke en gave og gir ikke skattefradrag. Medlemskapet kan betales med kort, VIPPS, AvtaleGiro, eFaktura, SMS eller tilsendt giro i post eller på e-post. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b).

Du kan når som helst si opp eller endre medlemskapet ditt ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til post@kreftforeningen.no.

Fast giver

En fast giver i Kreftforeningen er en person som har en avtale om å gi et fast beløp i faste intervaller. Det kan være månedlig, kvartalsvis, årlig eller annet avtalt intervall. Avtalen kan innebære automatisk trekk via VIPPS, AvtaleGiro, eFaktura, SMS eller tilsendt giro i post eller på e-post. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b).

Du kan når som helst si opp eller endre avtalen din ved å ringe 21 49 49 21 eller sende e-post til post@kreftforeningen.no.

Giver

En sporadisk giver eller aktiv giver, er en person som har gitt et beløp i løpet av siste tre år / 36 måneder. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse for eksisterende kundeforhold art 6.1f)

Minnegaver

Gaver gitt i forbindelse med begravelser registreres som minnegave. Da registreres opplysninger om giver, avdød og eventuelle pårørende. Opplysningene registreres for å kunne oppfylle giver og pårørendes forventninger i forbindelse med minnegaver.

Vi har en avtale med Mester Grønn om muligheten til å gi en minnegave ved kjøp av båre- og kondolansebuketter/kranser. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Det er mulig å gi minnegaver via nettsider til begravelsesbyråer i Norge. Løsningen er levert av Adstate. Det er inngått databehandleravtale med leverandør. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse (GDPR art 6.1 f) som for eksempel å takke for gaven.

Gratulasjonsgaver

Gaver gitt i forbindelse med jubileum/gratulasjoner registreres som gratulasjonsgave. Da registreres opplysninger om giver, jubilant og anledning. Opplysningene registreres for å kunne oppfylle giver og jubilants forventninger i forbindelse med gratulasjonsgaver. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse (GDPR art 6.1f) som for eksempel å takke for gaven.

Min innsamling

Min Innsamling er en digital innsamlingsløsning som gir mulighet for å opprette din egen innsamling til inntekt for Kreftforeningen. Dette er frivillig og kan gjøres via Kreftforeningens elektroniske innsamlingsløsning levert av iRaiser. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

For å lage en innsamlingsside må personen opprette en bruker på innsamling.kreftforeningen.no. Dette gjør innsamler ved å oppgi sin epostadresse, dette er det eneste obligatoriske feltet ved registrering. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b)

Etter å ha logget inn kan en velge selv om man vil fylle ut de resterende feltene bedrift/team, fullt navn, mobilnummer, navn 2 (c/o, att.), gate og nummer, postnummer, sted. Vår behandling er da basert på ditt samtykke (GDPR art. 6.1a).

Du kan også opprette en bruker ved å logge på via Facebook. Da vil Kreftforeningen få tilgang til navn og epostadresse fra innsamler, her er det Facebooks egne retningslinjer som gjelder.

iRaiser deler personlige data med partnere som hjelper dem med å utføre kjernetjenester (for eksempel hosting, datalagring og sikkerhet) relatert til driften av nettstedet.

Sider, eller innsamlingsaksjoner, er ikke private, det er heller ikke en mulighet. Når du donerer penger kan du som giver velge om denne gaven skal være anonym eller ikke.

Som betalingsmetode kan en velge mellom faktura, kort eller vipps.

Av kort aksepteres Visa og MasterCard. Betalinger behandles av iRaiser’s betalingsleverandør (Nets technology). Kun betalingsleverandøren har tilgang på kredittkortnummeret til giveren. Data behandlet av betalingstjenesteleverandøren er underlagt deres personvernregler.

Opprop

I forbindelse med saker som er viktige på kreftområdet har vi av og til opprop, for å gi støtte til et politisk standpunkt. Når du skriver under, må du oppgi ditt for- og etternavn.

Det totale antallet som har skrevet under deles med relevante politiske instanser, men dine personopplysninger deles ikke med andre. Navnet ditt blir slettet, når oppropet er over.

Du kan samtykke til å delta i flere opprop eller spørreundersøkelser, og å delta i konkurranser (jf. GDPR art. 6.1a). Du må da legge inn ditt navn, e-postadresse og telefonnummer, og være over 18 år.

Hvis du samtykker til å delta i våre konkurranser, vil vi kunne benytte din kontaktinformasjon til å sende deg en premie, hvis du er vinner av konkurransen. Eventuelle andre vilkår for den enkelte konkurranse vil oppgis ved utsendelse. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, ved å kontakte Kreftforeningen.

Nettbutikk

Når du handler i Kreftforeningens nettbutikk, må du gi oss ditt navn og din adresse. Disse opplysningene bruker vi til å få sendt deg varene du har bestilt.

Vi ber deg også om en e-postadresse, slik at vi kan få sendt deg en kvittering på varene, og et telefonnummer slik at vi kan nå deg dersom vi trenger å komme i kontakt med deg i forbindelse med din ordre.

Vi bruker ikke disse opplysningene til noe annet enn å fullføre ordren din.

Vi behandler opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Disse opplysningene lagres i nettbutikkens webløsning som ligger hos Servebolt som er Kreftforeningen sin databehandler.

Opplysningene sendes derfra til Nettvarehotellet som sender ut ordren. Når ordren er sendt, slettes opplysningene fra Nettvarehotellet.

I nettbutikkens utsjekking har du mulighet til å legge til en pengegave til kreftsaken, i tillegg til varekjøpet ditt.

Dersom du velger å legge til en gave, vil dine data også bli lagret i Kreftforeningen sin giverdatabase. Dette er fordi du har krav på skattefradrag for å gi gave til en frivillig organisasjon. Da må vi ta vare på dine giveropplysninger og vi vil også samle inn ditt personnummer slik at vi får rapportert skattefradraget til offentlige myndigheter.

Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b) samt at vi er rettslig forpliktet til å rapportere slike opplysninger til offentlig myndighet (GDPR art. 6.1c) dersom man skal få skattefradrag.

Se mer informasjon under «fødselsdato og personnummer». Hva du har kjøpt i nettbutikken, lagres ikke i giverdatabasen.

Påmeldingsløsning for kurs og tilbud i Kreftforeningen

Ved å melde deg på ulike arrangementer i denne løsningen vil Kreftforeningen behandle opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b). Kreftforeningen vil ikke dele opplysningene med andre, eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Det er utarbeidet databehandleravtale med driftsleverandør.

Jobb i Kreftforeningen

Kreftforeningen benytter seg av rekrutteringssystemet, Talent Recruiter levert av HR Manager for å registrere stillingssøknader. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandøren. Vi ber deg lese vilkårene, og samtykke til at din søknad kan behandles. Vi har også inngått databehandleravtale med Semac, som bistår med verifisering av informasjon og dokumenter i rekrutteringsprosessen. Vår behandling er basert på samtykke (GDPR art. 6.1a).

Kreftforeningen i sosiale medier

Kreftforeningen har en aktiv konto i følgende sosiale medier: 

Vi administrerer også kontoene til Rosa sløyfe på: 

Tilstedeværelsen er viktig for organisasjonen på flere områder, blant annet brukermedvirkning, dialog med pasienter, pårørende og andre interessenter, informasjonsformidling og fundraising.

Administrator(ene) av våre sosiale medier er pliktet til å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regelverk og følge Kreftforeningens gjeldende rutiner og prosedyrer for innhenting og forvaltning av alle personopplysninger. Alle passord byttes jevnlig. Frivillige som bidrar på sosiale medier i kampanjeperioder får tilgang i et begrenset tidsrom. I forkant av dette gjennomgår de basiskurs, egen opplæring og signerer taushetserklæring. Etter endt aksjon fjernes deres administratortilgang på Facebook og vi bytter passord på de øvrige kanalene.

Vi overvåker og besvarer henvendelser i våre sosiale medier i arbeidstiden. Vi fjerner offentlige kommentarer som inneholder sensitive personopplysninger om en identifisert tredjepart.

Vi oppfordrer også våre følgere til å utvise sunn fornuft og forståelse for internetts rekkevidde i det de velger å publisere på sosiale medier. Vi kan bistå i håndtering av opplysninger du legger igjen hos oss, men videre deling er utenfor vår kontroll. Vi ber deg derfor tenke deg om før du deler personopplysninger åpent på nett.

Saksbehandling og arkiv

Kreftforeningen bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret for systemet og papirarkiv i denne forbindelse, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Respektiv seksjonssjef følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Kreftforeningen behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter til enhver tid gjeldende regelverk bl.a. personopplysningslov og arkivlov. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter saksbehandler i Kreftforeningen i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel.

Fødselsnummer og fødselsdato

Du har muligheten til å registrere ditt fødselsnummer i forbindelse med gaver gitt til Kreftforeningen. Gaven og fødselsnummeret innrapporteres til Skatteetaten, slik at du får skattefradrag for gaver. Det er frivillig å oppgi fødselsnummer, men uten dette kan du ikke få skattefradrag. Opplysningene lagres i vår giverdatabase Winorg.

Ved såkalt kjøp av adresser*, følger fødselsdato med adresseopplysningene. Disse lagres i vår giverdatabase dersom du betaler for eksempel gave eller medlemskap på tilsendt markedsmateriell. Dersom du ikke betaler, slettes alle opplysninger etter ca. 6 måneder.

*Kjøp av adresser er en praksis hvor organisasjoner eller kommersielle aktører kjøper tilgang til adresselister over potensielle givere eller kunder fra en såkalt adressemegler. Disse adressene er oppdatert når det gjelder reservasjonslister i Brønnøysund og vår egen giverdatabase.

Telefonhenvendelser og e-post (sentralbord)

Du kan kontakte Kreftforeningen per e-post (post@kreftforeningen.no), chat eller telefon (21 49 49 21).

E-postadresse til avsender er synlig for den/de som behandler den. E-posten er ukryptert og det oppfordres til å ikke sende dokumenter som inneholder sensitive opplysninger. Alle e-poster som sendes til post@kreftforeningen.no blir rutinemessig slettet 30 dager etter at de er ferdig behandlet.

Personopplysninger som fremkommer via e-post, chat eller telefon blir lagret i et datasystemet som heter Puzzel. Vi lagrer telefonnummer fra innringer til sentralbordet samt tidspunkt for samtalen. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse (GDPR art.6.1f) for drift av systemet. Ansatte som sitter på vårt sentralbord har en oversikt over de siste mottatte samtalene på sine telefoner i 8 dager.

Besøk i Kreftforeningens lokaler og vitensenter

Besøkende til Kreftforeningens hovedkontor i Oslo registreres i vår resepsjon. Besøket føres opp på en liste i vår resepsjon. Listen er kun en registrering av besøket for å måle antall besøk og identifiserer ikke deg som privatperson.

I Kreftforeningens Vitensenter teller vi antall besøkende elektronisk, men dette identifiserer ikke deg som privatperson.

For tilgang til Kreftforeningens lokaler kreves adgangskort. Alle lokasjoner er utstyrt med alarm tilknyttet vaktselskap.

I forbindelse med corona-virus utbruddet følger vi anbefalinger fra helsemyndigheter og lokale myndigheter og registrerer besøkende til Kreftforeningens hovedkontor og besøkende i Vitensenteret med navn og e-postadresse gjennom QR-kode av smittevernhensyn/mulighet for smittesporing. Disse dataene blir slettet etter 10 dager.

Var dette nyttig?