En ulovlig lovendring?

Stortinget har vedtatt en lovendring som vi frykter kan få så alvorlige konsekvenser for enkelte kreftpasienter at vi vil vurdere rettslige skritt.

Stortinget har vurdert regjeringens lovforslag, og vedtok i dag en lovendring som kan få konsekvenser for kreftbehandlingen her til lands. I all hovedsak dreier dette seg om en lovfesting av systemet for innføring av nye medisiner i Norge (Beslutningsforum), og en endring i pasient- og brukerrettighetsloven som gjør at vi blir vurdert som en del av en gruppe, ikke som enkeltpersoner.

For de aller fleste kreftpasienter vil ikke dette ha noen betydning. Men en liten pasientgruppe, ofte de sykeste, som står uten andre behandlingsalternativer, vil kunne miste retten til forsvarlig helsehjelp.

Dette er svært skuffende og vi er bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for dem som er berørt av kreft.

– Som kreftsakens vaktbikkje, har vi i lang tid jobbet for å få dette lovforslaget endret eller stoppet. Vi har dessverre ikke blitt hørt, sier vår generalsekretær Anne Lise Ryel.

Lover evaluering

Heldigvis sier myndighetene at de nå vil gjøre en evaluering av Beslutningsforum. En slik evaluering har vi etterlyst i mange år. Helst skulle vi sett at systemet ble evaluert før det ble lovfestet, men vi vil uansett bidra med det vi kan for å få en så god og uavhengig evaluering som mulig.

– Vi trenger en ekstern og nøytral evaluering, som tar for seg hele systemet for nye metoder. For å få dette på plass, vil vi følge saken tett og bidra med det vi kan, lover Ryel.

Liv eller død

De aller fleste kreftpasienter i Norge får i dag den beste behandlingen for akkurat dem. Heldigvis. Men, i noen tilfeller kan enkelte pasienter ha nytte av en annen behandling enn standardbehandlingen sykehuset tilbyr. Dersom denne lovendringen viser seg å slå uheldig ut for enkeltpasienter, slik vi hele veien har advart mot, vil vi måtte vurdere å ta rettslige skritt.

– Denne saken er komplisert. Og selv om den heldigvis ikke rammer mange kreftpasienter, er den prinsipielt veldig viktig. For dem det gjelder, kan det stå om liv eller død, sier vår generalsekretær.

Etter vårt syn, stanger lovendringen mot menneskeretten til liv og helse. Det kan vi ikke akseptere!

Var dette nyttig?