Fem krav til den nye regjeringen

Det er tid for å realisere valgløftene. Dette er sakene vi vil passe på at de nye regjeringspartiene tar med seg inn i forhandlingene.

Valget er over, folket har sagt sitt – og i løpet av kort tid vil en ny regjering innta regjeringskontorene. Hvilke partier som til slutt danner regjering vet vi ikke, men de neste dagene og ukene skal Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV forhandle om en ny regjeringsplattform. Nå skal planene legges for hva som skal være de viktigste prioriteringene for den kommende perioden. Vi har jobbet aktivt med å påvirke gjennom valgkampen, og jobben er langt fra over! Her er de fem viktigste kravene Kreftforeningen ber partiene ta med seg i de kommende forhandlingene.

1: Det må investeres i persontilpasset medisin

Fremtiden er persontilpasset, og det er store behov for investeringer i både infrastruktur og kompetanse for å sikre at norske pasienter kan ta del i den fantastiske utviklingen vi ser. Det er også nødvendig å gjøre betydelige tilpasninger i lovverket, som gjør at vi i større grad kan tiltrekke oss kliniske studier og ta i bruk nye, lovende behandlingsmetoder. I regjeringsplattformen mener vi det må finnes plass til:

 • Investeringer i infrastruktur og utstyr slik at flere kreftpasienter kan få en gentest tidlig i forløpet.
 • En oppdatering av lovverket som forenkler deling av helsedata, og sikrer at norske pasienter kan ta del i utviklingen som skjer.
 • En tydelig plan for hvordan systemet for Nye metoder og Beslutningsforum kan tilpasses en fremtid med mer persontilpasset medisin.

2: Ulikhet i helse må ned

Vi får nå en regjering som har gått til valg på å redusere ulikheten i helse. Det er et svært viktig punkt også for Kreftforeningen. Hva slags behandling du får skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboken, eller hvor i landet du bor. I den forbindelse er det en rekke tiltak som må få plass i en ny regjeringsplattform:

 • Det må komme en nasjonal strategi for å redusere ulikhet i helse, slik de kommende regjeringspartiene tidligere har gått inn for i Stortinget.
 • Vi må ha en avgiftspolitikk som tar utgangspunkt i folkehelsen, som sikrer at sunne varer blir billigere, og usunne varer blir dyrere.
 • Det må komme på et nasjonalt røykesluttilbud, slik at alle som ønsker det vil få hjelp til å slutte å røyke.
 • Det må satses på fysisk aktivitet og kosthold blant barn og unge.

3: Den lokale kreftomsorgen må prioriteres

Selv om mye kreftbehandling foregår i sykehusene, er det i kommunene mennesker lever mesteparten av livene sine. Dette gjelder også for kreftpasienter. Det er derfor helt avgjørende at vi lykkes med å sikre gode overganger mellom sykehusene og kommunen, og at vi klarer å bygge opp den lokale kreftomsorgen til det beste for både pasienter og pårørende. For å få til dette må en ny regjeringsplattform sørge for at:

 • Pakkeforløp hjem blir innført i alle landets kommuner, med et tydelig fokus på kreftkoordinators rolle.
 • Det må investeres i velferdsteknologi og digitale helsetjenester, slik at kreftpasienter kan være mer hjemme – og mindre på sykehus.
 • Vi trenger en rehabiliteringsreform.
 • Vi trenger en storsatsing på lindrende behandling og palliasjon, og handlingsplanen Stortinget har vedtatt må realiseres.

4: Pasienter og pårørendes rettigheter må styrkes

Pasient- og brukerrettighetsloven er mer enn 20 år gammel, og siden den først trådte i kraft har den blitt endret stykkevis og delt et sted mellom 50 og 60 ganger. Konsekvensen av dette er at vi har fått et lovverk som er helt uforståelig for både pasienter og leger. I dag er det dessverre en stor fare for at svært alvorlig syke pasienter ikke får oppfylt viktige pasientrettigheter fordi loven er så vanskelig å forstå. Vi har også et lovverk som rammer både kreftpasienter og deres pårørende urimelig hardt. Derfor håper vi følgende satsinger vil få plass i en ny regjeringsplattform:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven må gjennomgås i sin helhet.
 • Det må innføres en fleksibel sykelønnsordning, som sikrer at alvorlig syke mennesker kan stå i arbeid lenger enn de 48 ukene som gjelder i dag før man må over på arbeidsavklaringspenger.
 • Det må innføres en ordning med omsorgspenger/omsorgsdager for voksne (tilsvarende syk-barn dager) inntil 20 dager når man er nær pårørende ved alvorlig sykdom.

5: Vi trenger en internasjonal avtale om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler mot folkehelsen. Det er et grenseoverskridende problem som berører flere sektorer, spesielt helse- og matproduksjon, på tvers av land. De vellykkede nasjonale tiltakene Norge har gjort, blant annet å få ned antibiotikabruk i helse- og matsektoren, vil være forgjeves om ikke vi får kontroll med utviklingen av antibiotikaresistens globalt. Problemet med uriktig bruk og urettferdig fordeling av antibiotika må derfor løses på internasjonalt nivå, og vi ber en ny regjering om at følgende får plass i en ny regjeringsplattform:

 • Det må arbeides for et internasjonalt, rettslig bindende rammeverk som skal sikre verdens befolkning bærekraftig tilgang til velfungerende antibiotika nå og i fremtiden.
 • Regjeringen må styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre aktører i sivilsamfunnet som jobber for å løse antibiotikaresistenskrisen.

Gi oss en sterkere stemme

Med tusenvis av medlemmer i ryggen får vi til mye, men vi vil få til enda mer. Flere gjennomslag for kreftsaken kan bety mye for mennesker som rammes av kreft. Du kan bidra.

Var dette nyttig?