Prosjektene handler om forskning på prostatakreft hos brannmenn, seneffekter etter behandling for Hodgkin Lymfom, persontilpasset tarmscreening og to prosjekter på temaet eldre og kreft.

Kort om de nye prosjektene

Risiko for prostatakreft blant brannmenn

– Kristina Kjærheim, Kreftregisteret

Undersøkelsen vil belyse årsaker til prostatakreft blant brannmenn, og ha betydning for forebygging og eventuelt erstatning for yrkesbetinget kreft. Målsettingen for prosjektet er å avdekke mulige sammenhenger mellom typer av eksponeringer som brannmenn er utsatt for og risiko for prostatakreft. I tillegg vil forskerne undersøke om prostatakreft hos brannmenn er mer eller mindre aggressiv enn prostatakreft i andre yrkesgrupper med helseovervåking som ikke har tilsvarende eksponeringer.

Seneffekter etter behandling for HL 

– Alexander Fosså, Radiumhospitalet

Behandlingen av HL ble mot slutten av 90-tallet lagt om til mer effektiv cellegift og mindre bruk av strålebehandling. PhD prosjektet vil spesifikt undersøke kunnskapene om seneffekter hos pasienter og fastleger og om oppfølgingen slik den i dag anbefales, aksepteres og følges. Prosjektet vil for første kan gang estimere samfunnets kostnader knyttet til totalbyrden av seneffekter/isolerte seneffekter etter moderne behandling for HL.

Individualisert tarmscreening

– Markus Knudsen, Kreftregisteret

Prosjektet omhandler persontilpasset tarmscreening som tar til hensyn deltakerens risikoprofil og livsstil. Forskerne ønsker å legge til rette for et mer effektivt tarmscreeningprogram som er tilpasset deltakernes risikoprofil og vil dermed forbedre livsstilen hos hos tarmscreeningdeltakere. Mange tarmscreening-programmer følger konseptet “one-size-fits-all” som medfører at mange personer får unødvendige undersøkelser.

Hvor godt tåler eldre cellegift? 

– Bjørn Grønberg, NTNU

Eldre er underrepresentert i kliniske studier, og mange frykter at eldre ikke tåler behandlingen. Prosjektet vil bidra med unik kunnskap om hvordan vi bedre kan individualisere behandlingen til en stor og ressurskrevende pasientgruppe, og hvordan og når tilby optimal støttebehandling. Hovedmålet er å undersøke om en omfattende måling av funksjoner som ofte svekkes hos eldre kan brukes til å identifisere de som har kortest prognose og høyest risiko for alvorlige bivirkninger av cellegift.

Geriatri ved strålebehandling hos eldre 

– Ingvild Saltvedt, NTNU

Det overordnete målet for prosjektet er å gi eldre kreftpasienter som får strålebehandling, bedre livskvalitet og funksjon, og redusere behovet for offentlig hjelp. En viktig målsetning for intervensjonsstudien er å teste gjennomførbarhet på pasient og organisatorisk nivå, inklusive effekt på livskvalitet, funksjon, bruk av helsetjenester og kostnader. Kunnskapen fra pilotstudien vil bli brukt til å gjennomføre en stor kontrollertmultisenterstudie der flere sykehus, kommuner og pasienter deltar.