Stråling fra mobiltelefoner, sendemaster og trådløst nett

Fordi det ikke helt kan utelukkes en sammenheng med bruk av mobiltelefon og kreft, er et enkelt føre-var-tips å bruke håndfriutstyr.

Et samarbeidsforum er opprettet for å dekke samfunnets behov for informasjon om elektromagnetisk stråling og helse.

WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, følger forskningen på stråling nøye. IARC har klassifisert elektromagnetisk stråling (pdf) fra sendere og høyspentanlegg som muligens kreftfremkallende (Gruppe 2B). Bakgrunnen for denne klassifiseringen er at man ikke kan utelukke en mulig sammenheng, og at det er begrenset med bevis fra forskning. Det er behov for å vite mer om eventuelle effekter. Slike effekter er ikke nødvendigvis helseskadelige. IARC skal i løpet av 2025 gjøre en risikovurdering av 5G.

På nettsiden til The National Cancer Institute i USA finner du mer informasjon om elektromagnetisk stråling og helse.

Ulike typer stråling

Det finnes enkelte studier som peker på en mulig sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og en spesiell type kreft i hjernen. Det er da snakk om mye og langvarig bruk, og at man holder telefonen opp til øret. I andre studier har dette ikke kunnet bekreftes. På grunn av denne usikkerheten har det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC klassifisert stråling fra mobiltelefoner i det som heter kategori 2B. Denne kategorien brukes når det er begrenset med bevis fra forskning, og at man derfor ikke kan utelukke en mulig sammenheng.

For å være føre var og få minst mulig stråling mot hodet kan du bruke håndfriutstyr eller høyttalerfunksjonen når du snakker i mobiltelefon.

WHO anbefaler at det fortsatt forskes på effekt av mobilbruk, fordi kunnskapen om langtidseffekter er begrenset. Dette gjelder spesielt for barn og unge. Mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet.

WHO har samlet spørsmål og svar om 5G (who.int) (engelsk)

Informasjon om stråling fra andre lands kreftforeninger

Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Forskning har til nå ikke konkludert med  at stråling fra trådløse nettverk eller mobilantenner fra basestasjoner øker risikoen for kreft. Enkelte har uttrykt bekymring for strålingen fra automatiske strømmålere. Det foreligger heller ikke her forskning som tilsier at det er kreftfremkallende.

Det er ikke fastslått at det er en sammenheng mellom eksponering for høyspentanlegg og kreft. Det er imidlertid en liten usikkerhet når det gjelder leukemi hos barn som vokser opp tett inntil høyspentlinjer (fhi.no). Nye studier vil forhåpentligvis få frem mer kunnskap om dette.

Andre helseeffekter enn kreft

I tillegg til å undersøke om stråling gir risiko for kreft, forskes det også på andre mulige helseeffekter. Eksempler er redusert sædkvalitet, adferdsendring, el-overfølsomhet og effekt på barns mentale utvikling.

Kreftforeningens arbeid er knyttet til det som er relevant for kreftrisiko. Folkehelseinstituttet har mer informasjon om mobiltelefoni og andre helseeffekter enn kreft.

Var dette nyttig?