Styret

Styreleder
Geir Riise

Utdannet lege og driver nå egen virksomhet. Generalsekretær i Den norske legeforening fram til sommeren 2021. Gikk da av med pensjon etter over 12 år i stillingen. Har en mastergrad i helseadministrasjon. Er leder av den regjeringsoppnevnte kommisjonen som skal utarbeide en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Er nestleder i landsstyret i Blå Kors. Tidligere sjeflege i Statoil konsernet, HMS-direktør i Posten Norge og daglig leder for Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste (nå Stamina Helse) og avdelingsdirektør og medisinsk fagsjef i NHO. Har bl.a. vært medlem av den regjeringsoppnevnte granskningskommisjonen om kreftsykdom ved NTNU/Universitetet i Tromsø, leder av Nasjonalt Råd for Tobakksforebygging, styremedlem i Direktoratet for arbeidstilsynet og deltatt i ulike internasjonale organisasjoner. Bred erfaring fra flere organisasjoner, og en rekke tunge verv og fra politikken.

Nestleder
Øyvind Eriksen

Konsernsjef i Aker siden 2009, utdannet jurist fra UiO. Tidligere forretningsadvokat, partner og styreleder i advokatfirmaet BAHR. Eriksen har et stort engasjement for kreftsaken. Han fikk selv kreft i 2012. Etter en vellykket operasjon var han raskt tilbake i jobb. Hans engasjement har kommet til uttrykk på mange måter, blant annet i arbeidet for nytt Radiumhospital i Oslo. Han har også en rekke styreverv i ulike bransjer.

Styremedlem
Per Haarr

Tidligere assisterende rådmann i Stavanger kommune, og tidligere direktør for oppvekst og levekår samme sted. Haarr har mange år fra folkehøyskole bak seg, hvorav mesteparten av tiden som rektor. Han har hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet til norsk og nordisk folkehøyskole. Han har også bakgrunn som helse- og sosialsjef og rådmann i Randaberg kommune. Utdannet pedagog med tilleggsutdanninger innenfor natur- og samfunnsvitenskap samt offentlig ledelse.

Styremedlem
Maja-Lisa Løchen

Professor i forebyggende medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø og overlege i hjertemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lang erfaring som pårørende til kreftsyk i nærmeste familie. Hatt flere nasjonale verv knyttet til forskning og forebygging, blant annet som leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

Styremedlem
Håvard Aagesen

Taleskriver, rådgiver og skribent i sitt eget firma, Medandreord. Han har bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram, som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, spesialrådgiver i Dinamo og som kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund. Aagesen er forfatter av boka «Ingenmannsland – for oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske».

Styremedlem
Arvid Hallén

Han arbeider i dag som styremedlem og konsulent og er tilknyttet OsloMet. Han er blant annet styreleder for Høgskulen på Vestlandet og for JPI Oceans, Brussel og er styremedlem i Copenhagen Business School. Hallén har bakgrunn som samfunnsforsker og forskningsleder og var administrerende direktør i Norges forskningsråd fra 2004 til 2017. Han har en magistergrad (Mag. art) i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Styremedlem
Anita Das

Forskningsleder ved SINTEF Digital, avd.Helse og Førsteamanuensis II ved INB ved NTNU. Jobbet med helse, brukersentrert design og digitalisering siden 2007. Jobbet tidligere på gynekologisk kreftavdeling, og vært særskilt opptatt av forskning og utvikling av tjenester for pasienter med kroniske lidelser. Har bachelorgrad i sykepleie, mastergrad i helsevitenskap og doktorgrad i medisin. Har også styreverv i andre bransjer.

Styremedlem
Bettina Husebø

Lege, spesialist i anestesi, intensivmedisin, kompetansepåbygging i palliativmedisin og sykehjemsmedisin. Hun er professor ved Det medisinske fakultet, UiB, sjef for Senter for alders- og sykehjemsmedisin og leder for innovasjon, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Etablerte en av de første palliativavdelinger på et sykehjem i Europa. Forskningen er rettet mot smertebehandling og komplekse intervensjoner på sykehjem og for hjemmeboende personer med demens. Hun deltar i SQIL-Program (Safety-Innovation-Leadership), Harvard University.


Ansattrepresentant
Stine Høibak-Nissen

Spesialrådgiver i seksjon strategi og analyse i Kreftforeningen. Er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i Health Economics, Policy and Management fra Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet som sykepleier og assisterende enhetsleder i Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Rikshospitalet, og senere i konsulentfirmaet Deloitte med prosjekter knyttet til innføring av elektroniske pasientjournaler i norske sykehus. Har i tillegg flere års erfaring fra ulike sykehus i Oslo, samt fra kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Ansattrepresentant
Trine Hveem

Leder for Kreftforeningens kontor i Tønsberg med ansvar for arbeidet i Vestfold og Telemark og deler av Viken fylket. Utdannet statsviter fra UiO. Har lang erfaring fra ulike jobber i frivillige organisasjoner i Norge og jobbet to perioder i Laos og Tanzania som stedlig representant for Kirkens Nødhjelp. Har hatt ulike tillitsverv og styreverv i frivillig sektor.

Varamedlem
Astrid Dalhaug

Leder Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) i Bodø, er utdannet lege og spesialist i onkologi, og har jobbet som kreftlege siden 2005. Hun har vært leder i NLSH siden 2006. Har hatt bistilling siden 2009 som universitetslektor II ved UIT, Norges arktiske universitet, og er lokal delemneleder for 6. års legestudenter innen kreft og palliasjon. Lang erfaring som kreftlege, leder og underviser. Vardesenteret ble etablert i Bodø i 2013 og er organisert under avdelingen hun leder.

Varamedlem
Isabelle Kristine Ringnes

Med-gründer og produktsjef i Equality Check, gründeren av teknologinettverket TENK og en av grunnleggerne bak #HunSpanderer. Foreleser ved det anerkjente Singularity University på NASA i Silicon Valley, er kåret til Inspiring Fifty women in tech to ganger og utnevnt som 1 av 6 nordmenn blant de 100 mest innflytelsesrike i Nordic Tech. Hun produserer teknologipodkasten Future Forecast, har gitt ut boken «Hvem Spanderer» og holder jevnlig foredrag om teknologi og mangfold.

Var dette nyttig?