Disse sakene løfter vi i årets valgkamp

Kreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge i dag. Om ti år vil 10 000 flere mennesker få kreft enn i dag. Tar vi ikke grep nå vil konsekvensen bli at den helsetjenesten vi har sett under pandemien, blir den nye normalen. Derfor setter vi kreftsaken på dagsorden i årets stortingsvalg.

I Kreftforeningen går vi på jobb hver dag med mål om at færre skal få kreft, at flere skal overleve – og at de som må leve med kreft skal leve best mulige liv. Vårt løfte er at vi er til for deg. Nå ber vi politikerne, som er til for oss, om å velge kreftsaken.

Færre skal få kreft

Politikerne kan velge kreftsaken gjennom å prioritere forebygging. Et av tre krefttilfeller kan forebygges, og en investering i folkehelsen i dag kan spare samfunnet for milliarder på sikt. Det handler ofte om enkle grep, men vi vet at det er et krevende valg for den enkelte fordi livstil er vaner og vaner er det vanskelig å endre på.

Stump røyken

Røyk er den viktigste forebyggbare enkeltfaktoren for å utvikle kreft. Hvis alle som røyker i dag, hadde sluttet, kan vi forebygge 95 000 krefttilfeller innen 2045. Det betyr at vi har enormt mye å vinne på å hjelpe røykere med å slutte. I flere land har helsemyndighetene brukt pandemien til å satse mer på røykeslutt, både gjennom informasjonskampanjer og flere hjelpetilbud. I Storbritannia har 1 million stumpet røyken under pandemien og 40 prosent oppgir pandemien som en direkte årsak.

Røyking er den viktigste risikofaktoren for kreft og hovedårsaken til lungekreft, den kreftformen som tar flest liv i Norge. Røyking er også en hovedårsak til sosiale helseforskjeller, og den viktigste enkeltårsak til sykdom og tidlig død.

Også i Norge er utgangspunktet godt. Før pandemien oppga mellom 60 og 70 prosent av norske røykere at de ønsker å slutte. Og vi har allerede gående et røykesluttprosjekt i Viken som hjelper over halvparten av dem som deltar å stumpe røyken. Samtidig viser ferske beregner at det er 100 ganger dyrere å behandle lungekreftpasienter enn å tilby dem er røykesluttkurs.

Derfor ber vi politikerne om å sørge for at alle kommuner tilbyr røykesluttkurs til sine innbyggere. Det vil spare liv, og det vil spare samfunnet for enorme kostnader.

Det er mange andre måter vi kan hjelpe folk å ta sunne valg. Her er noen andre viktige grep for at færre skal få kreft som vi løfter i denne valgkampen:

• Sunne varer må bli billigere, og usunne varer må bli dyrere.
• Alle barn må få en time fysisk aktivitet om dagen i skolen.
• Barn og unge må tilbys et sunt, gratis skolemåltid om dagen.
• Screening-programmet for livmorhalskreft må utvides med et tilbud om HPV hjemmetest.
• Flere skal overleve kreft
• Politikerne kan velge kreftsaken gjennom å investere i presisjonsmedisin.

Fremtidens behandling er et verdensmesterskap

Og timingen kunne ikke vært bedre. 2021 er året hvor EU skal bruke flere hundre milliarder på å redde tre millioner europeere fra kreft. Fremtidens kreftbehandling er ikke et kretsmesterskap, men et verdensmesterskap – og det er nå vi har muligheten til å posisjonere oss i dette kappløpet. Det neste året vil avgjøre om vi klarer å hente hjem forsknings- og innovasjonsmidler fra EU, og det vil avgjøre hvilket tilbud norske pasienter vil få både gjennom kliniske studier og nye innovative behandlingsformer. 

Da må vi investere, og derfor ber Kreftforeningen i år om at Norge setter av den persontilpassede milliarden. Vi må investere i infrastruktur og vi må investere i kompetanse. 

Llab for kreftforskning på St. Olavs og vardesenteret. Foto: Ole Martin Wold

Det mest konkrete vi ber om i år er at alle kreftpasienter med spredning får tilbud om en såkalt utvidet gentest (helgenomsekvensering). Dette er selve inngangsbilletten til presisjonsmedisinen, både for at pasienter skal bli vurdert for kliniske studier og for å finne den riktige behandlingen for nettopp deg.  Da man først begynte med gen-basert diagnostikk og behandling for noen år siden, kunne man forvente klinisk nytteverdi for ca. 2-3 prosent av kreftpasientene. I dag har dette tallet allerede økt til ca. 15 prosent. Dersom man gir en utvidet gentest til alle kreftpasienter med spredning og gir det tidligere i forløpet slik vi ønsker, kan den kliniske nytteverdien antagelig øke til mellom 30-50 prosent. 

Flere viktige grep for at flere skal overleve kreft som vi løfter i denne valgkampen:

• Kliniske studier må bli et reelt tilbud for flere kreftpasienter
• Vi må sørge for at deling av helsedata kan skje på en god og effektiv måte
• Prioriteringssystemet Nye Metoder må tilpasses en persontilpasset fremtid
• Norske pasienter må få raskere tilgang til nye behandlingsmetoder
• Vi trenger en internasjonal konvensjon om antibiotika

Best mulig livskvalitet for de som må leve med kreft

Politikerne kan velge kreftsaken ved å sikre bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

I dag overlever heldigvis 3 av 4 sin kreftsykdom. Det innebærer at det i dag er mer enn 300 000 som har eller har hatt kreft i Norge. Og selv om mange av disse blir helt friske, er det mange som opplever store senskader etter sin behandling. Da må vi som samfunn legge til rette for at pasienter og pårørende kan leve best mulige liv.

Etter mange år har regjeringen annonsert at Pakkeforløp hjem skal rulles ut i alle norske kommuner i løpet av 2021. Målet med pakkeforløp hjem er å sikre en god overgang fra sykehusbehandling til all den oppfølgingen som skjer ute i kommunene. Den viktigste funksjonen i pakkeforløpene er og vil fortsatt være forløpskoordinatorene. Derfor har Kreftforeningen vært tydelige på at vi må bygge pakkeforløp hjem med rundt alle de kreftkoordinatorene som allerede finnes i svært mange norske kommuner.

Her er noen andre viktige grep for å sikre best mulig livskvalitet som vi løfter i denne valgkampen:

• Vi må få på plass en fleksibel sykepengeordning – slik at kreftpasienter kan jobbe gradert sykemeldt
• Pårørendes rettigheter må styrkes
• Det må utarbeides en god og offensiv nasjonal handlingsplan for palliasjon
• Helsenorge må digitaliseres, og vi må realisere intensjonene
• Hjemmeoppfølging må bli en integrert del av alle behandlingsforløp

Valgdagen nærmer seg

Valgdagen nærmer seg, og i år setter vi kreftsaken på dagsorden. Det viktigste du kan gjøre er å bruke stemmeretten din. Og når du gjør det håper vi du vil vurdere hvordan partiene jobber for å nå noen av de målene vi har nevnt over. Og til deg som er politiker: vi håper du vil gjøre det du kan for at Kreftforeningens medlemmer skal finne grunner til å stemme på ditt parti.

Velg kreftsaken! 

Bli medlem

Kreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge i dag. Tar vi ikke grep, vil dette bare fortsette å øke. Konsekvensen blir at den pressede helsetjenesten vi har sett under pandemien, blir den nye normalen. Kreftforeningen arbeider for at kreft skal ta minimal plass i pasienter og pårørendes liv.

Derfor er vårt løfte at vi er til for deg – Velg kreftsaken!

360 kr.
Betalingsvalg
Personlig informasjon

Total sum: 360 kr.

Var dette nyttig?