Internasjonalt arbeid

Kreft rammer overalt, og samarbeid på tvers av landegrenser er nødvendig for å fremme ny kunnskap og lære av hverandres erfaringer. Vi har et internasjonalt perspektiv på arbeidet vi gjør.

Kreftforskning er i sin natur et internasjonalt prosjekt, der forskere fra alle verdenshjørner samarbeider om å legge bit for bit i et massivt puslespill. Dette kommer norske pasienter til gode, og det gjør også at pengene vi gir til forskning hjelper mennesker langt utenfor Norges grenser.

Også på andre områder ser vi ut mot verden. Vi lærer av andre land – og andre land lærer av oss. I vårt forebyggende arbeid nyter vi for eksempel godt av erfaringer fra andre lands arbeid for å begrense bruken av tobakk. Samtidig plukker andre lands myndigheter opp tiltak og erfaringer vi har gjort oss her i Norge.

Kreft tar flest liv globalt

  • 1 av 6 dødsfall i verden skyldes kreft
  • Cirka 10 millioner dør av kreft hvert år
  • Cirka 70 prosent av dødsfall grunnet kreft skjer i lav- og middelinntektsland
  • Cirka 1 av 3 dødsfall fra kreft skyldes tobakk, alkohol, usunt kosthold, overvekt og for lite fysisk aktivitet
  • Tobakk er årsak til 22 prosent av dødsfall fra kreftsykdommer
  • Infeksjonssykdommer som hepatitt og HPV er årsaken til opp mot 25 prosent av krefttilfellene i lav- og middelinntektsland

Kilde: WHO

Våre målsettinger

Det er flere gode grunner til at Kreftforeningen jobber med internasjonalt arbeid. Her er våre viktigste mål med arbeidet.

1. Kreft må prioriteres høyere

Vi vil bidra til at kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer (Non Communicable Diseases (NCDs)) løftes høyere opp på den globale helseagendaen. Norge er en stor bidragsyter internasjonalt, og kan ha stor påvirkning på andre lands myndigheter. Hvis Norge prioriterer ikke-smittsomme sykdommer i sine internasjonale bidrag til global helse, er det større sjanse for at andre land vil gjøre det samme. 

Kreftforeningen har innflytelse både nasjonalt og globalt. Vi har engasjert oss i de politiske prosessene som har ledet fram til at kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer nå er en prioritert målsetting i FNs bærekraftsmål:

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

Mål 3.4 i FNs bærekraftsmål

Men enighet om målsettinger endrer ikke verden – til det må det være politisk vilje og evne til å gjennomføre konkrete tiltak. Kreftforeningen har i mange år jobbet for at Norge skal prioritere å gi bistand til de landene som etterspør hjelp til å forebygge og bekjempe kreft.

2. Kampen mot tobakk

Kreftforeningen var blant de første sivilsamfunnsorganisasjonene som bidro til å adressere tobakk i utviklingsland. Vi prioriterer dette arbeidet fordi tobakk er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft

I desember 2018 vedtok Stortinget å bevilge penger til å forebygge tobakksrelatert sykdom og dødsfall gjennom bistandsbudsjettet – i tråd med innspill fra Kreftforeningen. I november 2019 la Norge, som første land i verden frem en strategi for global bekjempelse  av kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer.

Slik engasjerer vi oss

Kreftforeningen er en aktiv deltaker inn i politiske prosesser på internasjonalt nivå. Dette er det viktigste vi gjør for å sette søkelys på kreft internasjonalt.

Vi samarbeider tett med en rekke internasjonale organisasjoner, har nære relasjoner med norske myndigheter som sitter med ansvar for global helse, med FN-organisasjoner, globale allianser som vaksinealliansen GAVI og ikke minst internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner som blant annet:

  • NCD Alliance (Non-communicable Disease Alliance) – et nettverk av organisasjoner som jobber for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes,kroniske lungesykdommer og psykiske lidelser. Kreftforeningen sitter i styret i 2019–2021.
  • FCA (Framework Convention Alliance) – en allianse av ikke-statlige organisasjoner som jobber med tobakksforebygging gjennom å utvikle og å iverksette Verdens helseorganisasjons tobakkskonvensjon. Kreftforeningen hadde styreleder i 2017–2019, og sitter i styret i 2019–2021.
  • SFP (SmokeFree Partnership) koordinerer et nettverk med mer enn 45 organisasjoner i Europa. Det overordnede målet er å forebygge kreft og andre ikke-smittsomme sykdommer gjennom tobakksforebyggende arbeid innen EU. Fokus på ungdom og med et helse i all politikk-perspektiv. Kreftforeningen er hovedsamarbeidspartner og sitter i styret.
  • UICC (Union for International Cancer Control) – den ledende internasjonale ikke-statlige organisasjonen som jobber for kreftsaken. Kreftforeningen satt i styret i 2014–2018.For å bygge opp under det politiske arbeidet støtter vi også noen få, konkrete prosjekter i samarbeid med etablerte aktører innen global helse og utvikling. Målet er å bidra til konkret endring – og samtidig gi oppmerksomhet til vellykkede initiativ, slik at disse kan gjøres kjent for andre som gode eksempler.

Var dette nyttig?