Ulikhet i helse

Faktorer som hvor lang utdanning du har, hvor mye penger du tjener, og hvorvidt du har familie, kan påvirke helsen og kreftforløpet ditt. Vi jobber for å utjevne ulikhet i helse.

Vi har bidratt til å utjevne ulikheter i Helse-Norge i mange tiår. Blant annet gjennom å jobbe for pakkeforløp i kreftbehandling, finansiere relevant forskning og spre kunnskap som forebygger kreft. Likevel ser vi fortsatt sosial ulikhet på mange områder, både i Norge og internasjonalt. I årene som kommer skal vi styrke vår innsats mot ulikhet i helse.    

Dette er utfordringen

Sammenlignet med andre land har nordmenn god helse. Vi er blant de som lever lengst i verden. I prinsippet skal alle i Norge ha lik tilgang og kvalitet på sine helsetjenester, men i praksis er det ikke alltid slik. Ifølge Folkehelseinstituttet er helseforskjellene større i Norge enn i mange andre europeiske land. Og forskjellene ser ut til å øke, spesielt blant kvinner. Noen eksempler på ulikhet i kreft:
    

 • De fleste krefttyper har høyere forekomst og dødelighet hos lavt utdannede. Unntakene er brystkreft, prostatakreft og føflekkreft, hvor forekomsten er høyere blant høyt utdannede.
 • Personer med lav utdanning, lav inntekt og personer som bor alene, diagnostiseres i høyere grad med kreft på et senere stadium.
 • Lengden på kreftpasienters utdanning kan ha betydning for omfanget av og ressursbruken i behandlingen.
 • Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografi- og livmorhalsscreening i Norge.
 • Blant kreftpasienter som bor utenfor Oslo-regionen, er det større sannsynlighet for at høyt utdannede blir overført til de to spesialiserte kreftsykehusene i Oslo.
 • Det er høyere sjanse for at en ung jente tar HPV-vaksine dersom moren har høy inntekt og høy utdanning.

Dette gjør Kreftforeningen

 • Vi påvirker til systemer i helsevesenet som skal gi alle pasienter likeverdig, god og rask behandling.
 • Vi sprer kunnskap og råd som kan forebygge kreft.
 • Vi støtter forskningsprosjekter som bidrar til å utjevne ulikheter i kreft.
 • Vi jobber for tobakkstiltak på samfunnsnivå som gjør at flere slutter å røyke.
 • Vi har gratistilbud til de som rammes av kreft, som gratis rettshjelp, økonomisk støtteordning og gratis rådgivning. 

Var dette nyttig?