Ulikhet i helse

Faktorer som hvor lang utdanning du har, hvor mye penger du tjener, og hvorvidt du har familie, kan påvirke både risiko for å få kreft og hele kreftforløpet. Vi jobber for å utjevne ulikhet i helse.

Vi har bidratt til å utjevne ulikheter i Helse-Norge i mange tiår. Blant annet gjennom å jobbe for en god folkehelsepolitikk, finansiere relevant forskning og sørge for gode pakkeforløp i kreftbehandlingen. Likevel ser vi fortsatt sosial ulikhet på mange områder, både i Norge og internasjonalt. I årene som kommer skal vi styrke vår innsats mot ulikhet i helse.    

Dette er utfordringen

Sammenlignet med andre land har nordmenn god helse. Vi er blant de som lever lengst i verden. I prinsippet skal alle i Norge ha lik tilgang og kvalitet på sine helsetjenester, men i praksis er det ikke slik. Ifølge Folkehelseinstituttet er helseforskjellene større i Norge enn i mange andre europeiske land. Og forskjellene ser ut til å øke, spesielt blant kvinner. Noen eksempler på ulikhet i kreft:
    

 • De fleste krefttyper har høyere forekomst og dødelighet hos lavt utdannede. Unntakene er brystkreft, prostatakreft og føflekkreft, hvor forekomsten er høyere blant høyt utdannede.
 • Personer med lav utdanning, lav inntekt,og personer som bor alene, får oftere kreftdiagnosen på et senere stadium.
 • Lengden på kreftpasienters utdanning kan ha betydning for omfanget av og ressursbruken i behandlingen.
 • Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografi- og livmorhalsscreening i Norge.
 • Blant kreftpasienter som bor utenfor Oslo-regionen, er det større sannsynlighet for at høyt utdannede blir overført til de to spesialiserte kreftsykehusene i Oslo.
 • Det er høyere sjanse for at en ung jente tar HPV-vaksine dersom moren har høy inntekt og høy utdanning.

Dette gjør Kreftforeningen

 • Vi påvirker til systemer i helsevesenet som skal gi alle pasienter likeverdig, god og rask behandling.
 • Vi støtter forskningsprosjekter som bidrar til å utjevne ulikheter på kreftområdet.
 • Vi har gratistilbud til de som rammes av kreft, som gratis rettshjelp, økonomisk støtteordning og gratis rådgivning. 
 • Vi jobber for tiltak på samfunnsnivå som bidrar til at flere slutter å røyke og færre begynner å bruke tobakk. 
 • Vi sprer kunnskap og råd som kan forebygge kreft. 

Samfunnet må legge til rette for at det blir enklere å ta sunne valg. Tiltak på systemnivå treffer bredt og kan virke utjevnende på sosiale forskjeller. Eksempler på hva vi jobber samfunnspolitisk for, er å gjøre sunn mat billigere og usunne produkter som tobakk dyrere. Vi jobber for forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke mot barn og ungdom, og for tilbud om skolemåltid, og en time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Var dette nyttig?