Viktige gjennomslag for kreftsaken i regjeringsplattformen

På onsdag presenterte Senterpartiet og Arbeiderpartiet den nye regjeringsplattformen. Vi er både stolte og glade for å kunne si at vi har oppnådd en rekke viktige gjennomslag for kreftsaken.  

Bilde av ingrid Stenstadvold Ross
Det siste halve året har vi tatt en aktiv stemme inn i valgkampen og fortalt politikerne hvordan de kan velge kreftsaken. Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, forteller om de viktigste gjennomslagene.

I Kreftforeningen går vi hver dag på jobb for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende som må leve med kreft. Det siste halve året har vi tatt en aktiv stemme inn i valgkampen og fortalt politikerne hvordan de kan velge kreftsaken.

I denne saken presenterer vi noen av de viktigste gjennomslagene vi nå kan ta med oss i det videre arbeidet.

Det aller viktigste enkelttiltaket regjeringen presenterte i regjeringsplattformen, var at de forplikter seg til å legge frem en ny plan på kreftområdet. Den eksisterende kreftstrategien går ut neste år. Dette viser at de tar kreftsaken på alvor og at de innser behovet for å opprettholde en helhetlig tilnærming til hvordan vi skal løse noen av de største utfordringene på området. Det betyr også at vi i løpet av det neste året får en arena hvor vi kan samarbeide med myndighetene om å få til nye og viktige gjennomslag på vegne av kreftpasienter og deres pårørende. Det arbeidet gleder vi oss til å ta fatt på.

Et taktskifte i folkehelsepolitikken

Regjeringen har valgt kreftsaken ved å prioritere forebygging. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan mye gjøres for å minske risikoen. Samfunnet må legge til rette for at det blir lett å ta sunne valg, og den nye regjeringen har tatt dette på alvor. Regjeringsplattformen representerer et taktskifte i folkehelsepolitikken. Her er de viktigste gjennomslagene for Kreftforeningen på dette området:

Regjeringen vil:

 • at forebygging og helsefremmende arbeid skal skje på alle samfunnsområder
 • lage en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller og bekjempelse av ensomhet
 • gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv
 • styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen for å legge til rette for et sunnere kosthold
 • Videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle

Raskere tilgang til ny behandling og økt bruk av gentester

Regjeringen har valgt kreftsaken ved å prioritere persontilpasset medisin. Skal vi sikre at norske pasienter får tilgang til de beste og nyeste behandlingsmetodene, må vi ha systemer og teknologi som legger til rette for det. Vi må styrke både den faglige kompetansen i de offentlige sykehusene, vi må styrke det privat-offentlige samarbeidet og vi må legge til rette for utviklingen av helsenæringen i Norge. Her er de viktigste gjennomslagene for Kreftforeningen på dette området:

Regjeringen vil:

 • lage en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet
 • gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme
 • legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten
 • legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og næringsutvikling
 • legge til rette for deling av offentlige data som grunnlag for ny næringsvirksomhet.
 • utvikle en ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens

Ti år med politisk arbeid har ført frem

Regjeringen har valgt kreftsaken ved å prioritere fleksibilitet i sykepengeordningen og en styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunene. I dag overlever 3 av 4 sin kreftsykdom. Når flere overlever betyr det samtidig at det er langt flere som skal leve et liv med eller etter kreftsykdom. Hvordan samfunnet legger til rette for at kreftpasienter og deres pårørende kan leve best mulig liv, er derfor viktigere enn noen gang før.

I mer enn ti år har Kreftforeningen jobbet for at få til en løsning som sikrer at alvorlig syke mennesker ikke faller ut av arbeidslivet. Vi har jobbet for en tilpasning av sykepengeordningen som gjør at man kan ta ut gradert sykemelding over en noe lengre periode enn i dag.

Dette er svært viktig for mange kreftpasienter som går gjennom tøffe behandlingsforløp som går over lengre tid enn det sykelønnsordningen «tillater» i dag, hvor man må over på arbeidsavklaringspenger etter 48 uker. Disse pasientene har i denne perioden ofte en redusert arbeidsevne som både kan og bør benyttes av hensyn til arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet. Vårt forslag har derfor vært at man ved alvorlig sykdom over en periode på to år, bør kunne jobbe gradert og få utbetalt sykepenger som totalt utgjør det samme som totalen i dagens ordning. Vi har bedt om at sykepengeordningen gjøres om til en tidskonto. Og nå er vi endelig i mål! Her er de viktigste gjennomslagene for Kreftforeningen på dette området:

Regjeringen vil:

 • prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto ved gradert sykemelding
 • styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av dem som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring. Bemanningen i Nav må også varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne.
 • styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer
 • sørge for en finansiering som legger til rette for sammenhengende pasientforløp og økt pasientsamarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram, slik at vi får et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner
 • styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie

Veien videre for kreftsaken

Det er også mye annet som er bra i regjeringsplattformen. Frivilligheten sikres full momskompensasjon og løftes frem som en viktig sektor med avgjørende kompetanse og innovasjonskraft. Det er også positive signaler om at Norge skal være tett på EU i spørsmål som er viktige for norske interesser og utviklingen av norsk næringsliv. Dette er svært viktig nå som EU er i ferd med å lyse ut milliarder av kroner i forsknings- og innovasjonsmidler til kreftsaken – disse pengene må også treffe oss i Norge.

Og så er det alltid noe som kunne vært bedre. Vi ønsket oss blant annet en regjering som var tydelig på at vi skal jobbe for en internasjonal konvensjon på antibiotikafeltet, som hadde en mer offensiv politikk på bioteknologiområdet og som sikret at flere fikk tilgang til gratis rettshjelp. Dette er blant sakene vi kommer til å løfte både inn i arbeidet med en ny plan på kreftområdet, i arbeidet med å få på plass en ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens og i alle andre prosesser hvor vi jobber med politisk påvirkningsarbeid.

Les også

Var dette nyttig?