Lungekreftscreening

Lungekreft er den vanligste årsaken til kreftdødsfall, men økt satsning på tidlig oppdagelse kan endre på dette.

Målrettet lavdose CT-screening (LDCT-screening) kan redusere dødeligheten av lungekreft med opptil en fjerdedel hos personer med høy risiko, det vil si personer som røyker eller som røykte tidligere. Når LDCT-screening gjennomføres på en best mulig måte, fører den ikke til en høy andel falske positive resultater eller påfølgende unødvendige prosedyrer eller behandlinger.

En pilotstudie med deltakere fra tidligere Akershus (dagensmedisin.no) startet våren 2022. Over en 3-årsperiode tas lavdose CT-lungerøntgen på 1000 deltagere som enten røyker eller har røykt tidligere. Deltakerne tilbys også individuell røykesluttveiledning og resept på røykesluttmedisin.

Studien skal gi svar på hvordan lungekreftscreening kan implementeres nasjonalt, hvordan man finner deltagere med høyest risiko, hvilken belastning screeningen påfører systemet og hva det koster. Kreftforeningen bidrar med åtte millioner kroner.

Hva viser forskningen?

Basert på blant annet en multisenterstudie fra Nederland og Belgia (nejm.org) er det grunn til å tro at færre vil dø av lungekreft hvis storrøykere eller tidligere storrøykere gjennomgår lavdose CT-undersøkelse av lungene. I NELSON ble rundt 13 000 menn og 2600 kvinner i alderen 50–74 år og som var røykere eller tidligere røykere, randomisert til fire lavdose CT-undersøkelser av lungene over fem år eller ingen screening. Etter 10 år var det en reduksjon i lungekreftdødsfall på 24 prosent i gruppen som fikk screening, sammenliknet med gruppen som ikke fikk screening. For kvinnene var reduksjonen enda større, men ikke statistisk signifikant, sannsynligvis på grunn av få kvinnelige deltakere.

I en stor klinisk studie fra USA (nejm.org) sammenliknet man deltakere som fikk lavdose CT med deltakere som ble undersøkt med røntgen av brystkassen. Studien omfattet over 50 000 deltakere i alderen 55–74 år som hadde røkt 20 sigaretter daglig i 30 år (maks 15 år etter røykeslutt). Et funn var at tidlig diagnose ved hjelp av lavdose CT-undersøkelse ga en reduksjon i dødelighet av lungekreft på 20 prosent og en reduksjon i totaldødelighet på 6,7 prosent. Etter en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med lavdose CT-undersøkelse ble dette anbefalt innført i USA.

En internasjonal forskergruppe med medlemmer fra NTNU og Universitetet på Kreta, ledet av Oluf Dimitri Røe, har utviklet en kalkulator for nøyaktig utregning av risiko for lungekreft (forskning.no). Kalkulatoren er utviklet med data fra HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Den har fått navnet HUNT Lung Cancer Model Risk Calculator og beregner hvor stor risiko du har for å utvikle lungekreft seks og seksten år fram i tid. I første versjon var kalkulatoren bare matet med informasjon om livsstil: røykevaner, kjønn, passiv røyking, hoste, vekt, og så videre. Nå skal den suppleres med 22 markører for gener som er forbundet med risiko for lungekreft.

Var dette nyttig?