Lungekreftscreening

Lungekreft kan utvikle seg over lang tid før den oppdages, og prognosen er dårligere når det er en større svulst. Derfor er tidlig diagnose svært viktig.

Norsk lungekreftgruppe arbeider for å få et etablert et screeningprogram for lungekreft i Norge, i første omgang et norsk pilotprosjekt.

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv både hos kvinner og menn – flere enn bryst-, tarm- og prostatakreft til sammen. Oppdages lungekreft tidlig er prognosen vesentlig bedre enn om den oppdages senere i sykdomsforløpet.

Målet ved eventuell lungekreftscreening

  • Tidlig diagnostikk og behandling for primært å redusere dødeligheten i befolkningen ved enkel, skånsom og lett tilgjengelig undersøkelsesmetode som kan tilbys en definert risikopopulasjon over hele landet. Metoden må kunne dokumenteres kostnadseffektiv.

Hva viser forskningen?

Basert på bl.a. en multisenterstudie fra Nederland og Belgia (NELSON) er det grunn til å tro at færre vil dø av lungekreft hvis storrøykere eller tidligere storrøykere gjennomgår lavdose CT-undersøkelse av lungene. I NELSON ble rundt 13 000 menn og 2 600 kvinner i alderen 50–74 år og som var røykere eller tidligere røykere, randomisert til fire lavdose CT-undersøkelser av lungene over fem år eller ingen screening. Etter 10 år var det en reduksjon i lungekreftdødsfall på 24 % i gruppen som fikk screening, sammenliknet med gruppen som ikke fikk screening. For kvinnene var reduksjonen enda større, men ikke statistisk signifikant, sannsynligvis pga. få kvinnelige deltakere.

I en stor klinisk studie fra USA (NLST) sammenliknet man deltakere som fikk lavdose CT med deltakere som ble undersøkt med røntgen av brystkassen. Studien omfattet over 50 000 deltakere i alderen 55–74 år som hadde røkt 20 sigaretter daglig i 30 år (maks 15 år etter røykeslutt). Et funn var at tidlig diagnose ved hjelp av lavdose CT-undersøkelse ga en reduksjon i dødelighet av lungekreft på 20 prosent og en reduksjon i totaldødelighet på 6,7 prosent. Etter en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med lavdose CT-undersøkelse ble dette anbefalt innført i USA.

Utfordringer ved lungekreftscreening

Utfordringene ved lungekreftscreening er blant annet hvor mange og hvem som skal screenes, hvilke kriterier som legges til grunn og hvor ofte man skal screenes. Screening må heller ikke bli en «sovepute» for røykeslutt. Røykeslutt må tilbys alle som deltar i lungekreftscreening

Kalkulator beregner risiko for lungekreft

En internasjonal forskergruppe med medlemmer fra NTNU og Universitetet på Kreta, ledet av Oluf Dimitri Røe, har utviklet en kalkulator for nøyaktig utregning av risiko for lungekreft.

Kalkulatoren er utviklet med data fra HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Den har fått navnet HUNT Lung Cancer Model Risk Calculator og beregner hvor stor risiko du har for å utvikle lungekreft seks og seksten år fram i tid.

Var dette nyttig?