Individuell plan

Alle kreftpasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, ofte forkortet med IP.

Individuell plan er et dokument som hjelper deg å sette langsiktige og viktige personlige mål for hvordan du og familien din skal leve med kreftsykdommen. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene. 

Planen skal også gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Er det barnet i familien som er kreftsyk, gjelder planen også foreldrene. På samme måte må en plan for kreftsyke foreldre med små barn, også gjelde barnas behov.

Hvem kan få individuell plan?

Alle som har behov for langvarige, koordinerte tjenester har rett til en individuell plan dersom de ønsker det. Individuell plan kan være aktuelt i alle sykdomsfaser; under behandling, rehabilitering, i livets sluttfase eller ved senskader av kreftsykdom og behandling.

En individuell plan er en rettighet, men ikke en plikt. Det innebærer at offentlig ansatte bare har plikt til å hjelpe deg med å lage individuell plan dersom du ønsker det. Det at du får en plan betyr likevel ikke at du automatisk har rett til de ulike hjelpeordningene.

Hvorfor er det bra å ha en individuell plan?

En individuell plan kan gjøre det lettere å tenke langsiktig og tydeliggjør ansvar for dem du skal samarbeide med for å nå målene dine. Den kan hjelpe både deg og hjelpeapparatet til å bli mer fokuserte og målrettede. Du har krav på en koordinator, en som har hovedansvaret,  noe som vil forenkle kontakten med hjelpeapparatet og gjøre situasjonen din mer oversiktlig – for både deg og ansvarsgruppen din.

Hvordan fungerer en individuelle plan?

Ved utarbeidelse av en individuell plan dannes en ansvarsgruppe som består av personer det er naturlig å samarbeide med for å nå målene dine. Du selv, en eller flere av dine pårørende eller familiemedlemmer, kreftsykepleier/kreftkoordinator i kommunen, fastlegen og NAV kan være naturlig å ha med i en ansvarsgruppe. Ett av medlemmene i ansvarsgruppen er koordinator for planen, og din faste kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at du får informasjon og har reell innflytelse i prosessen.

En individuelle plan kan ha varighet over flere år, eller kortere tidsrom. Planperiodens varighet avgjøres av deg og koordinator, ut i fra dine målsetninger. Ofte må planen endres underveis, det kan for eksempel hende at nye behov melder seg.

Hvordan søker du?

Du kan selv ta initiativ til å få en individuell plan ved å ta kontakt med en i hjelpeapparatet, gjerne en du kommuniserer godt med. Det kan være legen din, sykepleier, sosionom på sykehuset, fastlegen, sykepleier eller NAV på hjemstedet. Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Tenk gjennom hva du trenger hjelp til. Det kan være alt fra fysisk opptrening, kost og ernæring, hjelp til familien og det praktiske i hjemmet, økonomi eller hjelp til å komme tilbake til arbeid.

Ansatte i helse- og sosialtjenesten har ansvar for å sikre at planen blir utarbeidet dersom du ber om det. Du kan også søke skriftlig. Kommunen din har søknadsskjema.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten
Illustrasjonsbilde av pasient som får cellegift.

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?