Forsikring

Hvis du blir kreftsyk er det viktig å få oversikt over hvilke forsikringsordninger du har og hva som gjelder for deg.

Forsikringer gjennom arbeidsforhold

Undersøk med ditt arbeidssted hvilke forsikringer som gjelder for deg. Det kan eksempel være gruppelivsforsikring eller helseforsikring/behandlingsforsikring og lignende.

Gjennom arbeidsforholdet ditt har du en tjenestepensjonsordning (nav.no). Du kan høre med arbeidsgiveren din hvilke ordning du er tilknyttet gjennom ditt arbeidsforhold. Hvis du er offentlig ansatt kan du også ta direkte kontakt med Statens pensjonskasseKLP eller annen tjenestepensjonsordning du er omfattet av.

Fagforeningen din kan også ha forsikringsordninger for sine medlemmer.

Hva bør jeg undersøke?

Be arbeidsgiver, tjenestepensjonsordningen og/eller forsikringsselskap om detaljerte opplysninger om de ulike forsikringene du har, og hvilke plikter du har som forsikringstaker. Det beste er å etterspørre forsikringsavtalen med fullstendig vilkår.

Det er også lurt å sjekke med om du kan ha rett til å slippe å betale forsikringspremie under sykdom.

Hvis du slutter i jobben din kan du ha rett til å videreføre kollektive ordninger/forsikringer fra arbeidsgiver uten at du må gi nye helseopplysninger. Det er mulig at du ikke får forsikringen til samme pris, som du hadde da du var ansatt. Dette kan du sjekke nærmere med forsikringsselskapet/arbeidsgiver.

Tegne ny forsikring etter sykdom

Det er opp til det aktuelle forsikringsselskapet å avgjøre om du kan tegne ny forsikring etter sykdom. Du har ikke umiddelbart rett til å tegne ny forsikring etter at du har blitt frisk. Ta derfor kontakt med de ulike forsikringsselskapene for å finne ut mer om dette.

I forbindelse med tegning av ny forsikring skal forsikringsselskapene sørge for at du får utfyllende informasjon om den nye avtalen. Den som tegner eller fornyer en forsikringsavtale skal gi riktige og fullstendige svar på forsikringsselskapets spørsmål. Dette betyr at du har en streng plikt til å gi riktig informasjon. Forsikringsselskapene innhenter også helseopplysninger for de ti siste årene.

Etter at ny avtale er inngått har forsikringsselskapet plikt til å sende et skriftlig forsikringsbevis til deg. Forsikringsbeviset skal vise avtalen som er inngått, og hvilke vilkår som gjelder for avtalen.

Hva skjer med forsikringene når du blir syk?

Du må snarest mulig, og innen ett år, melde fra til forsikringsselskapet ditt at du har fått en alvorlig sykdom. Fristen er streng. Du kan miste rettighetene dine hvis du ikke melder sykdommen i tide.

Avslag på forsikring

Hvis du får avslag på forsikring skal du få en skriftlig begrunnelse. Det er lurt å lese all informasjonen du får i avslaget, da dette kan ha betydning for en eventuell klage. Forsikringsselskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen forsikring på vanlige vilkår. Forsikringsselskapet gjør helsevurderinger ut i fra retningslinjer. Du kan be om innsyn i relevante deler av retningslinjene, saksdokumentene og vurderingene som gjelder din søknad.

Hos Finansklagenemnda kan du klage på forsikringsselskapets vurdering. Du har en frist på seks måneder fra du mottok avslaget fra selskapet.

Dette er lurt å gjøre før du klager:

  • du må legge ved en ny legeerklæring som viser at du har blitt symptomfri fra sykdommen.
  • legen din bør uttale seg om risikovurderingen i saken.
  • du kan be om en samtale med forsikringsselskapet og Nemnden for helsevurdering for å få en muntlig orientering, før du skriver klagen.

Kan jeg reise til utlandet?

Hvis du er kreftsyk og ønsker å reise til utlandet er det viktig å undersøke med lege om du kan reise og sjekke med forsikringsselskapet ditt om forsikringen dekker deg.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser (regjeringen.no) for deg økonomisk, fordi du da må betale alle utgiftene selv dersom du skulle bli syk. De fleste reiseforsikringen dekker som hovedregel ikke komplikasjoner og forverring av sykdom man kjente til da man reiste. Dersom du skulle trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly kan utgiftene bli svært høye.

Folketrygden dekker ikke alle helsetjenester i utlandet. Den dekker ikke hjemreise til Norge eller båretransport ved dødsfall i utlandet.

Privat behandlingsforsikring

Det offentlige helsesystemet i Norge tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle, uavhengig av om du har forsikring. Du har rett til å få akutt og nødvendig helsehjelp der du bor. Kreftbehandling i Norge er gratis, bortsett fra eventuelle egenandeler (helsenorge.no).

Den som får kreft har rett til å få rask vurdering og behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Hvis du er bosatt i Norge og medlem av folketrygden, må du ikke tegne privat behandlingsforsikring for å få nødvendig helsehjelp.

Noen arbeidsgivere tilbyr privat behandlingsforsikring. En slik forsikring kan gi deg kortere ventetider, og tilgang til større nettverk av legespesialister i Norden og Europa. For å få behandling via din private behandlingsforsikring, må du først få henvisning fra fastlegen din, før videre behandling kan bestemmes.

Det er forsikringsavtaleloven som regulerer de ulike forsikringsavtaler som kan inngås med skade og livsforsikringsselskaper. Forsikringsavtalelovens Del B, kapittel 10 regulerer vilkår om personforsikring (lovdata.no).

Kvinne med headset.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomi, forsikring og arv

Sykdom påvirker ofte økonomien. Få oversikt over dine rettigheter.

Var dette nyttig?