Forskning, kreftomsorg, forebygging og helseopplysning er Kreftforeningens viktigste arbeidsoppgaver, sammen med å være et talerør for kreftsaken. 

Forbruk av midler til formål i 2018

Forskning 53 %
Kreftomsorg 28 %
Informasjon / helseopplysning 11 %
Forebyggende arbeid 4 %
Samfunnskontakt 3 %
Internasjonalt arbeid 1 %

Forskning som redder liv

Forskning er det området vi bruker mest penger på. Gaver til Kreftforeningen de siste ti årene har gjort at vi har kunnet bevilge over 5 milliarder kroner til kreftforskning. Det tilsvarer 13 prosent av midlene norske kreftforskere har å forske for.

Vi har mange forskningsmiljøer av verdensklasse her i Norge. Kreftforeningen har ikke selv forskere ansatt. Vi gir støtte til de forskerne som leverer best, og det har ført til at de beste miljøene har fått blomstre og utvikle seg. Dette er viktig for effektiv utvikling av bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter.

Les mer om forskningen vi støtter

Omsorg for alle

Årlig oppdages rundt 32 000 nye krefttilfeller. I løpet av livet vil en av tre personer bli rammet av kreft, og at de aller fleste familier blir berørt av sykdommen. Angst, uvisshet og både økonomiske og praktiske problemer preger hverdagen til kreftrammede familier.

Behovet for omsorg og støtte er ofte større enn hva helsevesenet kan tilby. Vi jobber for å gjøre kvaliteten på omsorgen til kreftpasienter og deres pårørende bedre.

Livgivende informasjon

Forskning viser at svært mange krefttilfeller skyldes livsstil. Jo flere som kjenner de gode helsefølgene av mindre røyk og sol og mer frukt og grønt, desto færre vil få kreft.

Informasjon til kreftpasienter og pårørende er også en viktig del av vårt informasjonsarbeid. Vi vet at kunnskapsrike pasienter er tryggere pasienter. Informasjon gjør at pasienter og pårørende takler sykdom og en vanskelig livssituasjon lettere.

Forskningsformidling er også en av våre viktige oppgaver. Resultater fra forskning og behandling gir håp.

Penger som når fram

Kreftforeningen er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Formål 82 %
For å skaffe inntekter 16 %
Administrasjon 2 %