Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskerne med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Derfor ønsker Kreftforeningen å motivere til mer samarbeid mellom forskere og brukere for å øke forståelsen av hverandres kunnskap og perspektiver.

Hvem er brukeren?

Sluttbrukerne av kreftforskningsresultater er av Kreftforeningen definert som pasienter og pårørende.

I tillegg kan helse- og omsorgspersonell, befolkningen generelt eller beslutningstakere på ulike nivåer innenfor helse- og omsorgstjenesten anses som brukere i forskningssammenheng.

Se mer om definisjoner og begreper i mandatet for brukere som deltar i vurderingen av prosjektsøknader i Kreftforeningens årlige åpne utlysning Open Call.

Ninja Ulvestad Pettersen har vært brukerrepresentant i et forskningsprosjekt. Her forteller hun om sin opplevelse:

    

Slik kan brukere bidra i de ulike fasene av forskningsprosjektet

1) I forskningsprosjektets rådgivende gruppe, referansegruppe eller tilsvarende

 • Identifisere aktuelle temaer og forskningsbehov
 • Vinkling av problematikken/forskningsspørsmål fra pasientens ståsted
 • Bidra med innspill til praktiske eller etiske utfordringer

2) Vurdere forskningsdesign og gjennomføring fra brukerens ståsted, identifisere faktorer som kan fremme eller hindre deltagelse i prosjekter

3) Være med på å innhente materiale, utføre intervjuer og bringe inn nye perspektiver i analyse og fortolkning av resultater

4) Gi innspill til språk og fremstillingsmåter

 • Utarbeide informasjon på en forståelig måte som grunnlag for informert samtykke
 • Utforme informasjonsmateriell til pasienter
 • Oversette mulige følger av forskningsresultater for pasienter og forklare hvorfor denne forskningen er viktig

5) Hjelpe til med å sørge for god formidling av forskningen, og at forskningsresultatene gjøres kjent og blir tatt i bruk.

 • Gi innspill til aktuelle arenaer for formidling
 • Formidle forskningen og funnene i aktuelle fora
 • Gi innspill til hvordan funnene kan implementeres i praksis

Last ned modellen som PDF
Illustrasjon: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse/Oslo universitetssykehus

Forskerne Jorrit Enserink og Helene Knævelsrud forteller hvordan de har inkludert brukermedvirkning i sitt forskningsprosjekt:

    

Hva er IKKE brukermedvirkning?

 • Rekruttering av pasienter til kliniske studier
 • Forskning på pasientprøver eller biologisk materiale
 • Signering av informert samtykke/samtykkeerklæring
 • Informasjon om forskningsprosjektet og resultater til brukere
 • Kvalitativ forskning (intervjue pasienter, spørreundersøkelser osv.)
 • Å definere pasientnytte som mål for prosjektet
 • Forskning innen persontilpasset medisin, ”pasientens helsetjeneste” eller forskning som har fått etisk godkjenning (REK)

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Kreftforeningen vektlegger brukermedvirkning i søknader om midler til forskningsprosjekter. I prosjekter der brukermedvirkning ikke er relevant, må dette begrunnes.

Brukere bør involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen og i alle relevante faser av prosjektet ­­– fra planlegging til gjennomføring av prosjektet og implementering av resultatene.

Det er viktig at konfidensialitet blir ivaretatt og at habilitet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Taushetserklæring bør signeres. En brukerrepresentant kan for eksempel ikke være bruker ved den institusjonen han/hun er ansatt eller være med i et prosjekt der forskeren er brukerens behandlende lege.

Policy for betaling/honorering av brukerrepresentanter

 • Den ansvarlige for forskningsprosjektet budsjetterer med kostnadene knyttet til brukermedvirkning i forskningssøknader.
 • Forskere må gjøre seg kjent med de gjeldende satser for honorering av brukere som finnes i de regionale helseforetakene. Det er opp til hvert enkelt foretak å fastsette godtgjørelsene, se for eksempel RHF/HF/institusjonens retningslinjer.

Bjørn Bamse Mork-Knutsen var en av brukerrepresentantene som vurderte brukermedvirkning i forskningssøknader i 2017:

For å komme i kontakt med brukerrepresentanter med krefterfaring, kan du ta kontakt med brukerråd/panel ved kreftklinikkene på sykehusene, aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner eller Kreftforeningens distriktskontor.

 

Andre sider med godt stoff om brukermedvirkning