Alle søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom vårt elektroniske forskningsadministrasjonssystem, SøknadsWeb (bruk nettleseren Google Chrome, ikke Internet Explorer).

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Aktive, planlagte og utløpte utlysninger for 2019 er angitt i listen nedenfor. For planlagte utlysninger er søknadsfristene foreløpige.

Utlysning      Søknadsfrist   Status
Nordic Cancer Union 2. september Aktiv
Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat Løpende Aktiv
Krafttak mot kreft – kreftformer som få overlever –  Planlagt
Open Call 2019 3. juni Utløpt

Rosa sløyfe – senskader etter brystkreftbehandling

25. april Utløpt
ExtraStiftelsen 1. april Utløpt
Utenlandsstipend Avviklet

 


SøknadsWeb Se aktive utlysninger og logg inn for å søke om forskningsmidler eller for å se på tidligere innsendte søknader og mottatte kontrakter (bruk nettleseren Chrome, ikke Internet Explorer).

Nedenfor finner du kortfattet informasjon om aktive og gjennomførte utlysninger med lenker videre til SøknadsWeb eller eksterne nettsider for utfyllende informasjon.

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom internasjonalt arbeid. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.

 

Nordic Cancer Union 2019

Søknadsfrist 2. september kl. 15.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCUs forskningsstrategi er:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene bevilger NCU finansiering til samarbeidende kreftforskning av høy kvalitet som involverer flere land innen de nordiske forskningsmiljø.

Hovedfokus for forskning som støttes er klinisk epidemiologi innen forebygging, diagnostikk, terapi, rehabilitering og helsefremmende forskning. 

Kræftens Bekæmpelse har overtatt sekretariatet for NCU.
Les fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og fyll ut søknad gjennom NCUs nettsider.

 

Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Open Call 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 3. juni 2019 kl. 13.00

Vi tilbyr i denne utlysningen fleksibel, langvarig forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Rosa sløyfe 2019 – Senskader etter brystkreftbehandling (utløpt)

Søknadsfrist 25. april kl. 13.00

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut inntil 10 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe aksjonen 2018 hvor tema var Senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Vi inviterer særlig til prosjekter innen følgende områder:

 • Helsetjenesteforskning som har til formål å forbedre livskvaliteten for pasienter som plages av senskader etter behandling
 • Studier som undersøker utfordringer i arbeidsliv
 • Studier som undersøker utfordringer knyttet til seksualitet

Les fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

ExtraStiftelsen 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 1. april skissesøknad / 14. mai full søknad kl. 13.00

Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra ExtraStiftelsen gjennom Kreftforeningen. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning og Kreftforeningens prioriteringer.

For søknadsåret 2019 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:

Forskning på helse- og tjenestetilbud i kommuner:

 • Problemstillinger knyttet til forebyggende tiltak
 • Tiltak som har til formål å forbedre hele pasientforløpet
 • Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig forskningsprosjekter på følgende temaer:

 • Infeksjonsforebygging og -behandling – gjerne registerforskning (f.eks. forskning om hvilke tiltak som virker: «nudging», antibiotikaresistens, utvikling av sepsis for utsatte grupper, bedre hygiene og vaksinasjonsdekning)
 • Eldre som lever med kreft og andre sykdommer samtidig (komorbiditet)
 • Yrkesrelatert kreft
 • Sosial ulikhet blant kreftpasienter og konsekvenser for effekter av kreftbehandling, overlevelse og livskvalitet – gjerne registerforskning
 • Brukermedvirkning

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen sendes per e-post innen mandag 1. april kl. 13.00. Se skissemal.

Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om dette senest 12. april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig søknad tilsendt innen tirsdag 14. mai kl. 13.00 (endelig frist til ExtraStiftelsen er 1. juni).

Se informasjon om ExtraStiftelsens fullstendige søknadsprosess.

Ferdig utfylt skisse og spørsmål rettes til

Janina Lassila, tlf.: 900 32 397

 

Krafttak mot kreft 2018 – Senskader etter kreftbehandling (utløpt)

Søknadsfrist 5. september 2018 kl. 13.00

Kreftforeningen lyser nå ut 30 millioner kroner innsamlet under Krafttak mot kreft aksjonen 2018 hvor tema var senskader.

Mange kreftpasienter opplever å få senskader av sin behandling. Skadene kan gi symptomer først mange år etter at pasienten er friskmeldt og være av både fysisk og psykisk art. Kreftforeningen er opptatt av å stimulere til økt forskningsinnsats for å frembringe kunnskap som kan sette oss i stand til å forebygge og redusere senskader etter kreftbehandling, og hva som må til for at personer med senskader kan leve best mulige liv. Kreftforeningen ønsker gjennom denne satsingen å gi støtte til miljøer som har fokus på disse problemstillingene.

Spesifikt ønsker vi å støtte:

 • Klinisk forskning på behandlingsmetoder som reduserer senskader
 • Forskning med formål å utvikle tiltak for mestring og håndtering av senskader, herunder rehabiliteringstiltak

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Strategiske satsinger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette strategiske satsinger som skal frembringe ny og viktig kunnskap innen prioriterte kreftområder.

Kreftforeningens tidligere strategiske utlysninger.

Var denne siden nyttig?