Alle søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom vårt elektroniske forskningsadministrasjonssystem, SøknadsWeb (bruk nettleseren Google Chrome, ikke Internet Explorer).

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Aktive, planlagte og utløpte utlysninger er angitt i listen nedenfor. Under listen finner du mer informasjon om hver enkelt utlysning.

Informasjon til forskermiljøene om situasjonen med koronavirus

 

Aktive utlysninger

 • Open Call 2020: Frist 3. juni
 • Rosa sløyfe 2020: Frist 15. april (utsatt fra opprinnelig dato 31. mars)
 • Stiftelsen Dam 2020: Frist 31. januar (skisse) og 25. mai (utvidet søknad)
 • Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat: Løpende søknadsfrist

Utløpte utlysninger

 • Krafttak mot kreft: Frist 20. september 2019
 • Kreftforebygging: Frist 20. september 2019
 • Nordic Cancer Union: Frist 2. september 2019
 • Open Call: Frist 3. juni 2019

SøknadsWeb Se aktive utlysninger og logg inn for å søke om forskningsmidler eller for å se på tidligere innsendte søknader og mottatte kontrakter (bruk nettleseren Chrome, ikke Internet Explorer).

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.

 

Open Call 2020

Søknadsfrist onsdag 3. juni, kl. 13.00

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Open Call er Kreftforeningens utlysning innen fri forskning. Det kan søkes midler til forskerprosjekter med relevans for kreft innen alle forskningsdisipliner

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

 

Rosa sløyfe 2020 – Persontilpasset brystkreftbehandling

Søknadsfrist 15. april kl. 13.00 (utsatt fra opprinnelig dato 31. mars)

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut inntil 25 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe-aksjonen 2019 hvor tema var persontilpasset brystkreftbehandling.

Midlene skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen.

Vi inviterer søknader innen følgende områder:

 • Forskning på diagnostiske verktøy
 • Forskning på persontilpassede behandlinger

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

 

Stiftelsen Dam 2020

Søknadsfrist 31. januar (skissesøknad) og 25. mai (utvidet søknad)

Kreftforeningen formidler søknader om midler til kreftrelevant forskning fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Stiftelsen Dam har en ny forskningsordning fra 2020 som innebærer noen nye prosedyrer og tidsfrister.

Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningen.

Stiftelsen Dams prioriteringer:

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen ønsker særlig forskningsprosjekter på:

 • Kreftformer med lav overlevelse
 • Pasientforløp (samhandling mellom ulike aktører)
 • God palliasjon og reduksjon av overbehandling
 • Deltagelse i samfunns- og arbeidsliv (kartlegging eller tiltak som kan øke deltakelse)
 • Ulikhet innen helse og dødelighet

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

 1. Skissesøknad (31. januar kl. 13.00): Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Skissesøknadsskjemaet åpnes 2. januar og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er fredag 31. januar kl. 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 17. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. 
      
 2. Utvidet søknad (25. mai kl. 13.00): Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er mandag 25. mai kl. 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningen kvalitetssikrer utvidet søknad, skriver begrunnelse for å støtte søknaden, beskriver plan for medvirkning inklusive brukermedvirkning i prosjektet og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2020.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til skjema for skissesøknad i forkant. Se informasjon om Stiftelsen Dams fullstendige søknadsprosess: hovedside for ordningen og aktiv utlysning forskning. På YouTube kan du også se et nettmøte om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, rådgiver i Kreftforeningen).

 

Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

 

Krafttak mot kreft 2019 – lungekreft/ bukspyttkjertelkreft (utløpt)

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Kreftforeningen lyser nå ut 30 millioner kroner innsamlet under Krafttak mot kreft aksjonen 2019 hvor tema var kreftsykdommer med lav overlevelse.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å øke forskningsinnsatsen og kompetansen på kreftsykdommer med lav overlevelse. I dag ser vi store variasjoner mellom diagnosegrupper når det gjelder utviklingen i overlevelse. I utlysningen vil vi denne gangen prioritere forskningsmiljø som er dedikert til forskning på lunge- eller bukspyttkjertelkreft. Målet med utlysningen er å bygge opp nasjonale kompetansemiljø for forskning på lungekreft og bukspyttkjertelkreft.

Kreftforeningen vil kun tildele ett senter per kreftsykdom. Vi oppfordrer aktuelle miljø til å samle seg om én søknad.

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Kreftforebygging 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Kreftforeningen lyser nå ut 15 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å jobbe for at færre skal få kreft. På verdensbasis er det stor økning av krefttilfeller. Det medfører store kostnader til behandling, pleie og rehabilitering samt fravær fra arbeidslivet. Derfor er det å forebygge kreft stadig mer viktig. Mange kreftsykdommer kan forebygges og mye kan gjøres for å redusere risiko for å utvikle kreft. For å oppnå vårt mål om at forebyggbar kreft skal bli veldig sjelden, finansierer Kreftforeningen forskning på forebygging av kreft.

Spesifikt ønsker vi å støtte:

 • strukturelle og individuelle tiltak for å påvirke folks adferd for å redusere kreftrisiko. Det bør legges vekt på tiltak som kan føre til reduksjon i sosial ulikhet, det vil si tiltak rettet mot grupper med størst potensial innen forebygging av kreft
 • evidensbaserte tiltak for å hindre tobakks- og nikotinbruk blant unge i Norge
 • effektive tiltak for å redusere forekomst av yrkesrelatert kreft og for å finne ut hvordan risiko for kreft i yrkeslivet kan reduseres

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Nordic Cancer Union 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 2. september kl. 15.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCUs forskningsstrategi er:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene bevilger NCU finansiering til samarbeidende kreftforskning av høy kvalitet som involverer flere land innen de nordiske forskningsmiljø.

Hovedfokus for forskning som støttes er klinisk epidemiologi innen forebygging, diagnostikk, terapi, rehabilitering og helsefremmende forskning. 

Kræftens Bekæmpelse har overtatt sekretariatet for NCU.
Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad gjennom NCUs nettsider.

 

Open Call 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 3. juni 2019 kl. 13.00

Vi tilbyr i denne utlysningen fleksibel, langvarig forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Tematiske utlysninger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette tematiske utlysninger som skal frembringe ny og viktig kunnskap innen prioriterte kreftområder.

Kreftforeningens tidligere tematiske utlysninger.