Søk forskningsmidler

Her finner du en oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

For å sikre at givernes penger går til gode prosjekter har vi en grundig kvalitetskontroll av søknadene vi får inn. Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskere med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Derfor legger vi vekt på brukermedvirkning i forskningen.

Søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom SøknadsWeb. Bruk nettleseren Google Chrome, ikke Internet Explorer. Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist.

Aktive utlysninger

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft

Vi oppfordrer forskningsmiljøer innen medisin og helsevitenskap, epidemiologi, folkehelse, samfunnsvitenskap, helse- og samfunnsøkonomi, psykologi/ atferdsforskning og liknende til å søke midler til forskning som kan bidra i arbeidet med å forebygge kreft, bedre folkehelsen og redusere helseforskjeller. Vi ønsker søknader som har en tydelig kreftrelevans innenfor forebygging generelt, og vi imøteser helst søknader som retter seg mot primær- eller sekundærforebygging.

Søknadsfrist: Onsdag 10. mars 2021 klokken 13:00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 26. mai (utvidet søknad)

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Se også:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

 1. Skissesøknad (1. februar 13.00)
  Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen relevansvurderer mot både organisasjonens hovedmål og Dam sine fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Skissesøknadsskjemaet åpnes 2. januar og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er mandag 1. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. 
      
 2. Utvidet søknad (26. mai 13.00)
  Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er onsdag 26. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for organisasjonen og de brukerne som organisasjonen representerer skal tydelig fremkomme i søknaden. Kreftforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2021.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til skjema for skissesøknad i forkant (skjemaet er fra forrige utlysning og endringer kan forekomme). Se informasjon om Stiftelsen Dams fullstendige søknadsprosess: hovedside for ordningen (merk at siden inneholder datoer knyttet til fjorårets utlysning, disse vil oppdateres). På YouTube kan du også se et nettmøte fra i fjor om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, rådgiver i Kreftforeningen).

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som «Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning». Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Søknadsfrist: Løpende

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Utløpte utlysninger

Kreftforeningen lyser ut inntil 30 millioner kroner med utgangspunkt i midler samlet inn under Krafttak mot kreft 2020, hvor tema var kreftformer som få overlever.

I dag ser vi store variasjoner mellom diagnosegrupper når det gjelder utviklingen i overlevelse. Derfor er økt kompetanse og forskningsinnsats på kreftsykdommer med lav overlevelse et prioritert område for Kreftforeningen. To slike diagnosegrupper er hjernekreft, hvor glioblastom er den vanligste og mest aggressive formen, og spiserørskreft.

Kreftforeningen vil gjennom denne utlysningen bygge opp ett kompetansemiljø for hver av disse kreftsykdommene. Vi oppfordrer derfor aktuelle miljø til å samle seg om én søknad.

Søknadsfrist: torsdag 10. september kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Samarbeidsorganet for de nordiske kreftforeningene, Nordic Cancer Union (NCU), lyser nå ut inntil 200 000 Euro per prosjekt til strategiske forskningsprosjekter om Covid-19 og kreft i Norden med en tidsramme på to år.

NCU ønsker søknader som svarer på følgende spørsmål (ikke en fullstendig liste):

 • Forekomst av Covid-19 blant pasienter med kreft
 • Dødelighet hos kreftpasienter med Covid-19
 • Alvorlighetsgrad og komplikasjoner av Covid-19 hos kreftpasienter
 • Konsekvenser av Covid-19-pandemien og kreftomsorg generelt (f.eks. oppdagelse av kreft, diagnostikk, behandling, rehabilitering og palliativ kreftomsorg)

Forskningsprosjektene skal inneholde data fra alle nordiske land i tillegg til at samarbeidet mellom alle deltakende land skal være dokumentert.

Les fullstendig utlysning og retningslinjer gjennom Kræftens Bekæmpelse – velg «NCU – Strategic projects».

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Open Call er Kreftforeningens utlysning innen fri forskning. Det kan søkes midler til forskerprosjekter med relevans for kreft innen alle forskningsdisipliner.

Søknadsfrist torsdag 4. juni, kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen formidler søknader om midler til kreftrelevant forskning fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Stiftelsen Dam har en ny forskningsordning fra 2020 som innebærer noen nye prosedyrer og tidsfrister.

Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningen.

Stiftelsen Dams prioriteringer:
– Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
– Pasient-/brukernær forskning
– Forskning på brukermedvirkning
– Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen ønsker særlig forskningsprosjekter på:
– Kreftformer med lav overlevelse
– Pasientforløp (samhandling mellom ulike aktører)
– God palliasjon og reduksjon av overbehandling
– Deltagelse i samfunns- og arbeidsliv (kartlegging eller tiltak som kan øke deltakelse)
– Ulikhet innen helse og dødelighet

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

1. Skissesøknad (Frist 31. januar kl. 13.00): Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Skissesøknadsskjemaet åpnes 2. januar og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er fredag 31. januar kl. 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 17. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. 

2. Utvidet søknad (Frist 25. mai kl. 13.00): Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er mandag 25. mai kl. 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningen kvalitetssikrer utvidet søknad, skriver begrunnelse for å støtte søknaden, beskriver plan for medvirkning inklusive brukermedvirkning i prosjektet og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2020.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til skjema for skissesøknad i forkant. Se informasjon om Stiftelsen Dams fullstendige søknadsprosess: hovedside for ordningen og aktiv utlysning forskning. På YouTube kan du også se et nettmøte om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, rådgiver i Kreftforeningen).

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut inntil 25 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe-aksjonen 2019. Midlene skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. . Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen.

Vi inviterte til søknader innen følgende områder:
– Forskning på diagnostiske verktøy
– Forskning på persontilpassede behandlinger

Søknadsfrist 31. mars kl. 13.00.

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 30 millioner kroner innsamlet under Krafttak mot kreft aksjonen 2019 hvor tema var kreftsykdommer med lav overlevelse.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å øke forskningsinnsatsen og kompetansen på kreftsykdommer med lav overlevelse. I dag ser vi store variasjoner mellom diagnosegrupper når det gjelder utviklingen i overlevelse. I utlysningen vil vi denne gangen prioritere forskningsmiljø som er dedikert til forskning på lunge- eller bukspyttkjertelkreft. Målet med utlysningen er å bygge opp nasjonale kompetansemiljø for forskning på lungekreft og bukspyttkjertelkreft.

Kreftforeningen vil kun tildele ett senter per kreftsykdom. Vi oppfordrer aktuelle miljø til å samle seg om én søknad.

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser nå ut 15 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å jobbe for at færre skal få kreft. På verdensbasis er det stor økning av krefttilfeller. Det medfører store kostnader til behandling, pleie og rehabilitering samt fravær fra arbeidslivet. Derfor er det å forebygge kreft stadig mer viktig. Mange kreftsykdommer kan forebygges og mye kan gjøres for å redusere risiko for å utvikle kreft. For å oppnå vårt mål om at forebyggbar kreft skal bli veldig sjelden, finansierer Kreftforeningen forskning på forebygging av kreft.

Spesifikt ønsker vi å støtte
– strukturelle og individuelle tiltak for å påvirke folks adferd for å redusere kreftrisiko. Det bør legges vekt på tiltak som kan føre til reduksjon i sosial ulikhet, det vil si tiltak rettet mot grupper med størst potensial innen forebygging av kreft
– evidensbaserte tiltak for å hindre tobakks- og nikotinbruk blant unge i Norge
– effektive tiltak for å redusere forekomst av yrkesrelatert kreft og for å finne ut hvordan risiko for kreft i yrkeslivet kan reduseres

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCUs forskningsstrategi er:

– økt kunnskap om og forståelse av kreft
– mer effektiv forebygging av kreft
– bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
– økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene bevilger NCU finansiering til samarbeidende kreftforskning av høy kvalitet som involverer flere land innen de nordiske forskningsmiljø.

Hovedfokus for forskning som støttes er klinisk epidemiologi innen forebygging, diagnostikk, terapi, rehabilitering og helsefremmende forskning. 

Kræftens Bekæmpelse har overtatt sekretariatet for NCU.

Søknadsfrist 2. september kl. 15.00

Les fullstendig utlysning på NCUs nettsider

Var dette nyttig?