Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Søk forskningsmidler

Her finner du en fullstendig oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

Alle søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom vårt elektroniske forskningsadministrasjonssystem, SøknadsWeb.

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Planlagte, aktive og gjennomførte utlysninger for 2018 er angitt i listen nedenfor. For planlagte utlysninger er søknadsfristene foreløpige.

Utlysning      Søknadsfrist   Status
Kongresstøtte - Tannlege Olaf Aase og frues legat Løpende Aktiv
Nordic Cancer Union 1. september Planlagt
Krafttak mot kreft - seneffekter av kreftbehandling September Planlagt utlyst i mai
Open Call 1. juni Aktiv
ExtraStiftelsen 16. april Gjennomført
Rosa sløyfe - senskader etter brystkreftbehandling 10. april Gjennomført
Utenlandsstipend - Avviklet

 


Nedenfor finner du kortfattet informasjon om aktive og gjennomførte utlysninger med lenker videre til SøknadsWeb for utfyllende informasjon.

Open Call 2018

Søknadsfrist

1. juni 2018 kl. 13.00
Fagfelleevaluering
   
August/september 2018
Beslutning

Oktober 2018
Varighet

1 – 4 år
Søknadsbeløp

NOK 1 – 8 millioner

Bakgrunn

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom internasjonalt arbeid. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.

Vi tilbyr i denne utlysningen fleksibel, langvarig forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Krav til søker

Du må:

 • Ha doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Tilhøre et norsk universitet, høgskole, forskningsinstitutt, helseforetak eller annen institusjon med forskning som del av virksomheten.

Det er ikke mulig å søke midler gjennom denne utlysningen dersom du mottok støtte fra Kreftforeningen i 2016 eller 2017 for et prosjekt som fortsatt vil være aktivt i 2019.

Hva støttes?

 • Forskerstillinger
 • Postdoktorstillinger
 • Tekniske stillinger
 • Driftsmidler

Kreftforeningen bevilger ikke midler til «overhead» kostnader, og prosjektansvarlig institusjon må dekke alle kostnader utover Kreftforeningens bevilgning.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

Rosa sløyfe 2018 – Senskader etter brystkreftbehandling

Søknadsfristen var tirsdag 10. april kl. 13.00

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut 24 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe aksjonen 2017 hvor tema var Senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Les fullstendig utlysningstekst i SøknadsWeb.

Nordic Cancer Union 2017

Søknadsfristen var 1. september kl. 13.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCU er å få:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene gir NCU en million euro hvert år til strategiske prosjekter og samarbeid innenfor kreftforskning. Forskere fra to eller flere nordiske land må være involverte i prosjektet. Forskningsprosjektene må ha kreftrelevans, bli utført innenfor de nordiske landene og effekten av samarbeidet bør være synergisk.

I samsvar med NCU-strategien, er midler til forskning begrenset til:

 • epidemiologisk forskning
 • helsefremmende forskning
 • rehabilitering av kreftpasienter

I tillegg kan midler gis til prosjekter som i stor utstrekning fremmer nordisk samarbeid innen kreftforskning. Mer informasjon om dette finnes på nettsiden til Nordic Cancer Union.

Retningslinjer

Før oppstart av søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med retningslinjene for utlysning og forskningsstrategien til NCU. Strategien angir blant annet målsetningene til NCU, prioritering for finansiering, forutsetninger ved bevilgning med mer. Søknader skal sendes inn gjennom Kreftforeningens søknadsportal.

Ved spørsmål kontakt

Janina Lassila, tlf.: 900 32 397

ExtraStiftelsen 2018

Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra ExtraStiftelsen gjennom Kreftforeningen. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med ExtraStiftelsens strategi og Kreftforeningens prioriteringer.

For søknadsåret 2018 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:

• Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommunene

• Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten (også samhandling med spesialisthelsetjenesten)

• Klinisk, pasientnær forskning, både kommune- og i spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig prosjekter på følgende temaer:

• Eldre og kreft

• Forebygging

• Pre-habilitering, rehabilitering og seneffekter

• Pasientforløp/pakkeforløp for kreft

• Velferdsteknologi

• Palliasjon

Kreftforeningene er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen må være hos Kreftforeningen innen mandag 16. april kl. 08.00.

Kontakt laila.jensen@kreftforeningen.no for å få tilsendt en skissemal. Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om dette senest 27. april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig søknad tilsendt innen 21. mai kl. 08.00. Endelig frist til ExtraStiftelsen er 1. juni.

Ved spørsmål kontakt

Laila Jensen, tlf.: 402 33 144
Mona Steen, tlf.: 473 33 530

Kongresstøtte - Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Retningslinjer

Før oppstart av søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med Retningslinjer for Tannlege Olaf Aase og frues legat. Retningslinjene inneholder blant annet informasjon om søknadsprosessen og evalueringskriteriene.

Ved spørsmål, kontakt:

Marianne Frøyland , tlf.: 45 45 85 84

Strategiske satsinger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette strategiske satsinger som skal frembringe ny og viktig kunnskap på kreftområdet.

Kreftforeningens tidligere strategiske utlysninger.