Alle søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom vårt elektroniske forskningsadministrasjonssystem, SøknadsWeb.

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Aktive, planlagte og gjennomførte utlysninger for 2018 er angitt i listen nedenfor. For planlagte utlysninger er søknadsfristene foreløpige.

Utlysning      Søknadsfrist   Status
ExtraStiftelsen 1. april Aktiv
Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat Løpende Aktiv
Persontilpasset barnekreftbehandling 3. oktober Gjennomført
Krafttak mot kreft – senskader etter kreftbehandling 5. september Gjennomført
Nordic Cancer Union 3. september Gjennomført
Open Call 1. juni Gjennomført
Rosa sløyfe – senskader etter brystkreftbehandling 10. april Gjennomført
Utenlandsstipend Avviklet

 


SøknadsWebSe aktive utlysninger og logg inn for å søke om forskningsmidler eller for å se på tidligere innsendte søknader og mottatte kontrakter.

Nedenfor finner du kortfattet informasjon om aktive og gjennomførte utlysninger med lenker videre til SøknadsWeb eller eksterne nettsider for utfyllende informasjon.

 

ExtraStiftelsen 2019

Søknadsfrist 1. april skissesøknad / 14. mai full søknad kl. 13.00

Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra ExtraStiftelsen gjennom Kreftforeningen. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning og Kreftforeningens prioriteringer.

For søknadsåret 2019 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:

Forskning på helse- og tjenestetilbud i kommuner:

 • Problemstillinger knyttet til forebyggende tiltak
 • Tiltak som har til formål å forbedre hele pasientforløpet
 • Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig forskningsprosjekter på følgende temaer:

 • Infeksjonsforebygging og -behandling – gjerne registerforskning (f.eks. forskning om hvilke tiltak som virker: «nudging», antibiotikaresistens, utvikling av sepsis for utsatte grupper, bedre hygiene og vaksinasjonsdekning)
 • Eldre som lever med kreft og andre sykdommer samtidig (komorbiditet)
 • Yrkesrelatert kreft
 • Sosial ulikhet blant kreftpasienter og konsekvenser for effekter av kreftbehandling, overlevelse og livskvalitet – gjerne registerforskning
 • Brukermedvirkning

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen må være hos Kreftforeningen innen mandag 1. april kl. 13.00. Se skissemal.

Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om dette senest 12. april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig søknad tilsendt innen tirsdag 14. mai kl. 13.00 (endelig frist til ExtraStiftelsen er 1. juni).

Se informasjon om ExtraStiftelsens fullstendige søknadsprosess.

Ved spørsmål om forskningsmidler fra ExtraStiftelsen kontakt

Janina Lassila, tlf.: 900 32 397

 

Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Persontilpasset barnekreftbehandling 2018

Søknadsfrist 3. oktober 2018 kl. 13.00

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn – Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment.

Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha et for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrenser.

Utlysningen vil inngå som en aktivitet under Nordic Trial Alliance i NordForsks program for helse og velferd, har en ramme på 38 millioner kroner, og man kan søke om opptil 10 millioner kroner per prosjekt som kan vare i 3-5 år.

Les fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og fyll ut søknad gjennom NordForsk sine nettsider.

 

Krafttak mot kreft 2018 – Senskader etter kreftbehandling

Søknadsfrist

5. september 2018 kl. 13.00
Fagfelleevaluering     
   
Oktober/november 2018
Beslutning

Desember 2018
Varighet

1 – 4 år
Søknadsbeløp

1 – 8 millioner kroner

Bakgrunn

Kreftforeningens hovedmål er å bidra til at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og god livskvalitet for kreftrammede og deres pårørende. Det gjør vi gjennom å ta initiativ og bidra til forbedringer i kreftomsorgen, sette helsepolitiske problemer på dagsorden og ved å støtte kreftforskning. I tillegg til ordinære bevilgninger til forskerinitierte prosjekter, satser Kreftforeningen også på strategiske prosjekter innenfor prioriterte områder. Se vårt Strategidokument for mer informasjon.

Tema

Mange kreftpasienter opplever å få senskader av sin behandling. Skadene kan gi symptomer først mange år etter at pasienten er friskmeldt og være av både fysisk og psykisk art. Kreftforeningen er opptatt av å stimulere til økt forskningsinnsats for å frembringe kunnskap som kan sette oss i stand til å forebygge og redusere senskader etter kreftbehandling, og hva som må til for at personer med senskader kan leve best mulige liv. Kreftforeningen ønsker gjennom denne satsingen å gi støtte til miljøer som har fokus på disse problemstillingene.

Økonomisk ramme

Total budsjettramme er 30 millioner kroner innsamlet fra Krafttak mot kreft aksjonen 2018.

Krav til søker

Du må:

 • Ha doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Tilhøre et norsk universitet, høgskole, forskningsinstitutt, helseforetak eller annen institusjon med forskning som del av virksomheten.
 • Fokusere forskningsprosjektet ditt på senskadene etter kreftbehandling. Spesifikt ønsker vi å støtte
  • Klinisk forskning på behandlingsmetoder som reduserer senskader
  • Forskning med formål å utvikle tiltak for mestring og håndtering av senskader, herunder rehabiliteringstiltak

Det er ikke mulig å søke midler gjennom denne utlysningen dersom du mottok støtte fra Kreftforeningen i 2016 eller 2017 for et prosjekt som fortsatt vil være aktivt i 2019.

Hva støttes?

 • Forskerstillinger
 • Postdoktorstillinger
 • Doktorgradsstillinger
 • Tekniske stillinger
 • Driftsmidler

Kreftforeningen bevilger ikke midler til «overhead» kostnader, og prosjektansvarlig institusjon må dekke alle kostnader utover Kreftforeningens bevilgning.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Nordic Cancer Union 2018

Søknadsfrist 3. september 2018 kl. 15.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCUs forskningsstrategi er:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene bevilger NCU finansiering til samarbeidende kreftforskning av høy kvalitet som involverer flere land innen de nordiske forskningsmiljø.

Hovedfokus for forskning som støttes er klinisk epidemiologi innen forebygging, diagnostikk, terapi, rehabilitering og helsefremmende forskning. 

Kræftens Bekæmpelse har overtatt sekretariatet for NCU.
Les fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og fyll ut søknad gjennom NCUs nettsider.

 

Open Call 2018

Søknadsfrist

1. juni 2018 kl. 13.00
Fagfelleevaluering
   
August/september 2018
Beslutning

Oktober 2018
Varighet

1 – 4 år
Søknadsbeløp

1 – 8 millioner kroner

Bakgrunn

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom internasjonalt arbeid. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.

Vi tilbyr i denne utlysningen fleksibel, langvarig forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Krav til søker

Du må:

 • Ha doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Tilhøre et norsk universitet, høgskole, forskningsinstitutt, helseforetak eller annen institusjon med forskning som del av virksomheten.

Det er ikke mulig å søke midler gjennom denne utlysningen dersom du mottok støtte fra Kreftforeningen i 2016 eller 2017 for et prosjekt som fortsatt vil være aktivt i 2019.

Hva støttes?

 • Forskerstillinger
 • Postdoktorstillinger
 • Tekniske stillinger
 • Driftsmidler

Kreftforeningen bevilger ikke midler til «overhead» kostnader, og prosjektansvarlig institusjon må dekke alle kostnader utover Kreftforeningens bevilgning.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Rosa sløyfe 2018 – Senskader etter brystkreftbehandling

Søknadsfrist 10. april 2018 kl. 13.00

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut 24 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe aksjonen 2017 hvor tema var Senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Les fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

Strategiske satsinger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette strategiske satsinger som skal frembringe ny og viktig kunnskap på kreftområdet.

Kreftforeningens tidligere strategiske utlysninger.

Var denne siden nyttig?