Søk forskningsmidler

Her finner du en oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

For å sikre at givernes penger går til gode prosjekter har vi en grundig kvalitetskontroll av søknadene vi får inn. Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskere med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Derfor legger vi vekt på brukermedvirkning i forskningen.

Søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom portalen SøknadsWeb.

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist.

Meld deg også på vårt nyhetsbrev for forskere. I nyhetsbrevet kommer all informasjon om Kreftforeningens utlysninger og tildelinger av forskningsmidler.

Utlysninger

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som «Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning». Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Søknadsfrist: Løpende

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Den årlige utlysningen i til Kreftforeningens søsterorganisasjon i England.

Se utlysningen (cancergrandchallenges.org)

World Cancer Research Fund International are now accepting grant applications for research into the role of diet, weight, nutrition and physical activity on cancer prevention and survival, as part of our Regular Grant Programme 2022–23 cycle.

Go to their website to apply (wrf.org)

Slik bruker du søknadsportalen

Få hjelp til å bruke Søknadsweb til vår hovedutlysning – se våre filmer på Youtube:

Kommende utlysninger

Her vises utlysninger som kommer, men som ikke har åpnet.

Utløpte utlysninger

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

 • Fri kreftforskning (Open Call, 130 millioner kroner).
 • Brystkreft (Rosa sløyfe, 28 millioner kroner).
 • Kreft med spredning (Krafttak mot kreft, 20 millioner kroner).
 • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (8 millioner kroner).

Rosa sløyfe-midlene kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2021, som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Midlene til det tematiske området «Kreft med spredning» er midler samlet inn under Krafttak mot kreft-aksjonen i 2022, med samme tema.

Søknadsfrist er tirsdag 31. mai, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning og søk i vår SøknadsWeb.

In English:
This year the application deadline was 31st of May.

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist 15. september kl. 13.00 Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level.

Se utlysningen

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 23. mai (utvidet søknad).

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Se også:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning!

For å gi mindre sykehus drahjelp til å bygge opp kapasitet, aktivitet og kompetanse på kliniske studier på kreftområdet, lyser Kreftforeningen ut 25 millioner kroner til infrastruktur.
Midlene skal i hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell.
Målet er å bidra til økt aktivitet på kliniske studier, at flere pasienter får delta i kliniske studier og å utjevne geografiske forskjeller på tilgang til kliniske studier.

Søknadsfrist: Tirsdag 26. april 2022 klokken 13:00.

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb 

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumor microenvironment (TRANSCAN-3)

Til tross for fremskritt innen immunterapi, er det fortsatt flere hindringer og utfordringer for videre anvendelse av immunterapi i klinikk. Disse er blant annet

 • begrensede responsrater
 • manglende evne til å forutsi klinisk effekt og potensielle bivirkninger som autoimmune reaksjoner eller cytokinfrigivelsessyndrom/cytokinstorm

Dermed er en dypere forståelse av svulstens mikromiljø avgjørende for å forstå nye mekanismer for immunterapi, definere nye prediktive biomarkører og predikere nye terapeutiske mål.

Kreftforeningen og Forskningsrådet er samarbeidspartnere i finansieringen av denne internasjonale fellesutlysningen. Vi oppfordrer norske forskere å søke.

Se foreløpig utlysning på Tanscan-2s nettside.

 • Åpner for søknad 1. april 2021
 • Skissefrist 25. juni 2021
 • Søknadsfrist 15. november 2021

Se også International Networking Event, 22. april 2021, hvor deltakerne får førstehåndsinformasjon om TRANSCAN-3/JTC2021, og kan presentere sine prosjektideer.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning i 2021. Vi ønsker å støtte tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsidéer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist 14. september kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft

Vi oppfordrer forskningsmiljøer innen medisin og helsevitenskap, epidemiologi, folkehelse, samfunnsvitenskap, helse- og samfunnsøkonomi, psykologi/ atferdsforskning og liknende til å søke midler til forskning som kan bidra i arbeidet med å forebygge kreft, bedre folkehelsen og redusere helseforskjeller. Vi ønsker søknader som har en tydelig kreftrelevans innenfor forebygging generelt, og vi imøteser helst søknader som retter seg mot primær- eller sekundærforebygging.

Søknadsfrist: Onsdag 10. mars 2021 klokken 13:00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 20 millioner kroner med utgangspunkt i midler samlet inn under Krafttak mot kreft 2021, hvor tema var kreftformer med lav overlevelse.

Det kan søkes midler til forskerprosjekt innen alle forskningsdisipliner for forskning på lunge-, hjerne-, bukspytt- og spiserørskreft.

Søknadsfrist tirsdag 1. juni, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Hvert år siden 1992 har vi tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.
Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Nominasjonsfrist 22. desember 2021 kl. 13.00.
Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Formålet til Øyvind Mølbach Petersens fond er å utlyse midler til klinisk hematologisk forskning innenfor fagfeltet allogen stamcelletransplantasjon ved leukemier. Det kan søkes om midler til pasientnær forskning, og søknader til prosjekter med klar relevans til begge fagfelt vil bli prioritert. Støtten kan gjelde driftsmidler, innkjøp av utstyr (eventuelt som delfinansiering) eller tidsbegrenset dekning av lønn til prosjektmedarbeider. Det vil bli utdelt inntil NOK 750 000.- til ett eller flere prosjekter.

Søknadsfrist: Komplett søknad sendes per e-post i en samlet pdf-fil innen 1. februar 2022 til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Kreftforeningen gir årlige bidrag til samarbeidet med Nordic Cancer Union.

Se utlysningen (ncu.nu)

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende søkeprosessen eller utlysningene våre generelt kan du kontakte oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?