Alle søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom vårt elektroniske forskningsadministrasjonssystem, SøknadsWeb (bruk nettleseren Google Chrome, ikke Internet Explorer).

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Aktive, planlagte og utløpte utlysninger for 2019 er angitt i listen nedenfor. For planlagte utlysninger er søknadsfristene foreløpige.

Utlysning      Søknadsfrist   Status
Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat Løpende Aktiv
Krafttak mot kreft – lungekreft og bukspyttkjertelkreft 20. september Utløpt
Kreftforebygging 20. september Utløpt
Nordic Cancer Union 2. september Utløpt
Open Call 3. juni Utløpt

Rosa sløyfe – senskader etter brystkreftbehandling

25. april Utløpt
ExtraStiftelsen 1. april Utløpt
Utenlandsstipend Avviklet

 


SøknadsWeb Se aktive utlysninger og logg inn for å søke om forskningsmidler eller for å se på tidligere innsendte søknader og mottatte kontrakter (bruk nettleseren Chrome, ikke Internet Explorer).

Nedenfor finner du kortfattet informasjon om aktive og gjennomførte utlysninger med lenker videre til SøknadsWeb eller eksterne nettsider for utfyllende informasjon.

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom internasjonalt arbeid. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.

 

 

Kongresstøtte – Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

 

Krafttak mot kreft 2019 – lungekreft/ bukspyttkjertelkreft (utløpt)

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Kreftforeningen lyser nå ut 30 millioner kroner innsamlet under Krafttak mot kreft aksjonen 2019 hvor tema var kreftsykdommer med lav overlevelse.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å øke forskningsinnsatsen og kompetansen på kreftsykdommer med lav overlevelse. I dag ser vi store variasjoner mellom diagnosegrupper når det gjelder utviklingen i overlevelse. I utlysningen vil vi denne gangen prioritere forskningsmiljø som er dedikert til forskning på lunge- eller bukspyttkjertelkreft. Målet med utlysningen er å bygge opp nasjonale kompetansemiljø for forskning på lungekreft og bukspyttkjertelkreft.

Kreftforeningen vil kun tildele ett senter per kreftsykdom. Vi oppfordrer aktuelle miljø til å samle seg om én søknad.

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

 

Kreftforebygging 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 20. september 2019 kl. 13.00

Kreftforeningen lyser nå ut 15 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å jobbe for at færre skal få kreft. På verdensbasis er det stor økning av krefttilfeller. Det medfører store kostnader til behandling, pleie og rehabilitering samt fravær fra arbeidslivet. Derfor er det å forebygge kreft stadig mer viktig. Mange kreftsykdommer kan forebygges og mye kan gjøres for å redusere risiko for å utvikle kreft. For å oppnå vårt mål om at forebyggbar kreft skal bli veldig sjelden, finansierer Kreftforeningen forskning på forebygging av kreft.

Spesifikt ønsker vi å støtte:

 • strukturelle og individuelle tiltak for å påvirke folks adferd for å redusere kreftrisiko. Det bør legges vekt på tiltak som kan føre til reduksjon i sosial ulikhet, det vil si tiltak rettet mot grupper med størst potensial innen forebygging av kreft
 • evidensbaserte tiltak for å hindre tobakks- og nikotinbruk blant unge i Norge
 • effektive tiltak for å redusere forekomst av yrkesrelatert kreft og for å finne ut hvordan risiko for kreft i yrkeslivet kan reduseres

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

 

Nordic Cancer Union 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 2. september kl. 15.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCUs forskningsstrategi er:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene bevilger NCU finansiering til samarbeidende kreftforskning av høy kvalitet som involverer flere land innen de nordiske forskningsmiljø.

Hovedfokus for forskning som støttes er klinisk epidemiologi innen forebygging, diagnostikk, terapi, rehabilitering og helsefremmende forskning. 

Kræftens Bekæmpelse har overtatt sekretariatet for NCU.
Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad gjennom NCUs nettsider.

 

 

Open Call 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 3. juni 2019 kl. 13.00

Vi tilbyr i denne utlysningen fleksibel, langvarig forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning og helse -og samfunnsvitenskapelig forskning.

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

 

Rosa sløyfe 2019 – Senskader etter brystkreftbehandling (utløpt)

Søknadsfrist 25. april kl. 13.00

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser nå ut inntil 10 millioner kroner innsamlet under Rosa sløyfe aksjonen 2018 hvor tema var Senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Vi inviterer særlig til prosjekter innen følgende områder:

 • Helsetjenesteforskning som har til formål å forbedre livskvaliteten for pasienter som plages av senskader etter behandling
 • Studier som undersøker utfordringer i arbeidsliv
 • Studier som undersøker utfordringer knyttet til seksualitet

Les fullstendig utlysning, retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb.

 

 

ExtraStiftelsen 2019 (utløpt)

Søknadsfrist 1. april skissesøknad / 14. mai full søknad kl. 13.00

Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra ExtraStiftelsen gjennom Kreftforeningen. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning og Kreftforeningens prioriteringer.

For søknadsåret 2019 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:

Forskning på helse- og tjenestetilbud i kommuner:

 • Problemstillinger knyttet til forebyggende tiltak
 • Tiltak som har til formål å forbedre hele pasientforløpet
 • Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig forskningsprosjekter på følgende temaer:

 • Infeksjonsforebygging og -behandling – gjerne registerforskning (f.eks. forskning om hvilke tiltak som virker: «nudging», antibiotikaresistens, utvikling av sepsis for utsatte grupper, bedre hygiene og vaksinasjonsdekning)
 • Eldre som lever med kreft og andre sykdommer samtidig (komorbiditet)
 • Yrkesrelatert kreft
 • Sosial ulikhet blant kreftpasienter og konsekvenser for effekter av kreftbehandling, overlevelse og livskvalitet – gjerne registerforskning
 • Brukermedvirkning

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen sendes per e-post innen mandag 1. april kl. 13.00. Se skissemal.

Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om dette senest 12. april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig søknad tilsendt innen tirsdag 14. mai kl. 13.00 (endelig frist til ExtraStiftelsen er 1. juni).

Se informasjon om ExtraStiftelsens fullstendige søknadsprosess.

Ferdig utfylt skisse og spørsmål rettes til

Janina Lassila, tlf.: 900 32 397

 

 

Tematiske utlysninger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette tematiske utlysninger som skal frembringe ny og viktig kunnskap innen prioriterte kreftområder.

Kreftforeningens tidligere tematiske utlysninger.