Søk forskningsmidler

Her finner du en oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

For å sikre at givernes penger går til gode prosjekter har vi en grundig kvalitetskontroll av søknadene vi får inn. Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskere med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Derfor legger vi vekt på brukermedvirkning i forskningen.

Søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom portalen SøknadsWeb.

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist.

Meld deg også på vårt nyhetsbrev for forskere. I nyhetsbrevet kommer all informasjon om Kreftforeningens utlysninger og tildelinger av forskningsmidler.

Utlysninger

Kreftforeningen ønsker å bidra til at ideer fra våre tidligere finansierte forskningsprosjekter kan få støtte i den aller tidligste fasen. Ideen kan være alt fra produkter til nye innovative tjenester, og midlene skal primært brukes til frikjøp av tid til innledende undersøkelser og avklaring for videre veivalg.

Forskningsinstitusjoner, TTO-er og private bedrifter kan søke midler.

Vi lyser ut 8 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter. Hvert prosjekt kan tildeles 200 000-500 000 kroner over 3-12 måneder.

Søknadsfrist er tirsdag 15. oktober 2024, klokken 13:00.

Fullstendig utlysning finner du i SøknadsWeb.

In English:

The application deadline for Qualification projects is 15th of October. See ApplicationWeb for all information regarding the call.

Kreftforeningen gir årlige bidrag til samarbeidet med Nordic Cancer Union som gir midler til kreftforskningsprosjekter med nordiske samarbeid.

Retningslinjer for utlysningen finner du her. Mer informasjon om NCU finner du på nettsidene her.

Søknadsfrist er 5. september.

Spørsmål kan rettes til ncu@kreftforeningen.no (Ylva Nordbø, rådgiver i Kreftforeningen).

Søknadsfrist til Kreftforeningen 1. februar (skissesøknad) og 23. mai (utvidet søknad).

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. I tillegg til forskerstillinger kan man søke om støtte for forskning i tråd med formålet til programmet. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens strategi, se:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommunerog/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

 1. Skissesøknad (1. februar 13.00)
  Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen relevansvurderer mot både organisasjonens hovedmål og Dam sine fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Skissesøknadsskjemaet åpnes 15. nov og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er torsdag 1. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. Merk at nytt for i år er alternativet at søkere kan velge «registrert rapport» som publiseringsform. Dersom man velger dette flyttes siste del av vurderingsprosessen fra Dams fagutvalg til tidsskrifter som praktiserer «registrerte rapporter». Ved valg av registrert rapport er skissesøknaden den eneste søknaden som sendes til Stiftelsen Dam.  Les mer om registrert rapport her.
 2. Utvidet søknad (23. mai 13.00) Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er torsdag 23. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for organisasjonen og de brukere som organisasjonen representerer skal tydelig fremkomme i søknaden. Kreftforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid og brukermedvirkning og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter vurdert av både brukerrepresentanter og fageksperter. Dam offentliggjør tildelingen 17. oktober 2024.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, spesialrådgiver i Kreftforeningen).

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende og så videre) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Søknadsfrist: Løpende

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Slik bruker du søknadsportalen

Få hjelp til å bruke Søknadsweb til vår hovedutlysning – se våre filmer på YouTube:

Utløpte utlysninger

Formålet til Øyvind Mølbach Petersens fond er å utlyse midler til klinisk hematologisk forskning innenfor fagfeltet allogen stamcelletransplantasjon hos leukemipasienter. Støtten kan gjelde driftsmidler, innkjøp av utstyr (eventuelt som delfinansiering) eller tidsbegrenset dekning av lønn til prosjektmedarbeider. Det vil bli utdelt inntil NOK 750 000.- til ett eller flere prosjekter.

Søknadsfrist: Komplett søknad sendes per e-post i en samlet pdf-fil innen 15. mai 2024 til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for at kreftpasienter og deres pårørende skal få et best mulig liv. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:  

 • Fri kreftforskning 
 • Brystkreftforskning (Rosa sløyfe) 
 • Genomisk testing (Kreftforeningens innsamlingsaksjon) 
 • Unge lovende kreftforskere 
 • Geografisk spredning 

Rosa sløyfe-midlene kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2023, som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Midlene til det tematiske området «Genomisk testing» blir samlet inn under Kreftforeningens innsamlingsaksjon i 2024.  

Søknadsfrist er tirsdag 28. mai 2024, klokken 13.00  

Fullstendig utlysning ligger på SøknadsWeb.  

In English:  
This year the application deadline is 28th of May.  

Hvert år siden 1992 har vi tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Nominasjonsfrist 22. januar kl. 13.00.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Kreftforeningen har som ambisjon å bidra til mer effektive tjenester og kortere vei fra forskning til pasientnytte. Vi vet for eksempel at det er i overgangene fra behandling i de store sykehusene og tilbake til hjemkommunen at pasientene etterlyser et stort behov for bedre løsninger. Dette vil vi gjøre noe med! Vi er derfor veldig glade for vårt nye samarbeid med Helse Vest, der vi utlyser inntil 5 millioner kroner øremerket innovasjonsprosjekter på kreftfeltet.

Utlysningen er en del av Helse Vests utlysning av innovasjonsmidler, og søknadsfristen er 17. oktober 2023, kl. 13:00 – Helse Vest (helse-vest.no).

Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på 200 000 kroner. Legatet ønsker spesielt å prioritere forskning på kreft hos barn og unge, men også annen kreftforskning vil støttes.

Stipendet skal gi økonomisk bistand til medisinere under sitt PhD-arbeid, eller være et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD. Stipendet kan med fordel benyttes til utenlandsopphold, men finansiering av utstyrsbehov kan også være aktuelt.

Se utlysningen på onkologisk forum sine nettsider (onkologiskforum.org). Søknadsfrist er 29. september 2023.

Den årlige utlysningen i til Kreftforeningens søsterorganisasjon i England.

Se utlysningen (cancergrandchallenges.org)

Søknadsfrist til Kreftforeningen 1. februar (skissesøknad) og 23. mai (utvidet søknad).

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Merk at nytt for i år er at man i tillegg til forskerstillinger også kan søke om støtte for forskning i tråd med formålet til programmet. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder, se:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

 1. Skissesøknad (1. februar 13.00)
  Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen relevansvurderer mot både organisasjonens hovedmål og Dam sine fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Skissesøknadsskjemaet åpnes 15. nov og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er onsdag 1. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. 
      
 2. Utvidet søknad (23. mai 13.00)
  Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er tirsdag 23. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for organisasjonen og de brukere som organisasjonen representerer skal tydelig fremkomme i søknaden. Kreftforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2023.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, rådgiver i Kreftforeningen).

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

Både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist er 11. september kl. 13.00

Les fullstendig utlysning på SøknadsWeb.

In English:

The application deadline is 11th of September. See ApplicationWeb for all information regarding the call.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning for 2023! Vi ønsker å bidra til å styrke det kirurgiske kreftforskningsmiljøet i Norge, og lyser ut 24 millioner kroner til dette formålet.

Utlysningen likner vår hovedutlysning (Forskerprosjekter 2023), men forskningsprosjektet skal være relevant for kreftkirurgi og vektlegge samarbeid mellom kirurgiske miljøer nasjonalt. Hvert prosjekt kan tildeles 5-8 millioner kroner over 3-5 år.

Søknadsfrist er fredag 18. august, klokken 13.00.

Fullstendig utlysning ligger på SøknadsWeb.  

In English:

The application deadline is 18th of August. See ApplicationWeb for all information regarding the call.

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for at kreftpasienter og deres pårørende skal få et best mulig liv. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene: 

 • Fri kreftforskning
 • Brystkreftforskning (Rosa sløyfe)
 • Kreft med spredning (Kreftforeningens innsamlingsaksjon)
 • Unge lovende kreftforskere

Rosa sløyfe-midlene kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2022, som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Midlene til det tematiske området «Kreft med spredning» blir samlet inn under Kreftforeningens innsamlingsaksjon i 2023, med samme tema. 

Søknadsfrist er fredag 26. mai 2023, klokken 13.00 

Fullstendig utlysning ligger på SøknadsWeb. 

In English: 
This year the application deadline is 26th of May. 

World Cancer Research Fund International are now accepting grant applications for research into the role of diet, weight, nutrition and physical activity on cancer prevention and survival, as part of our Regular Grant Programme 2022–23 cycle.

Go to their website to apply (wrf.org)

Hvert år siden 1992 har vi tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Nominasjonsfrist 12. januar kl. 13.00.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Kreftforeningen lanserer en ny pris med formål om å fremme yngre forskere innenfor kreftforskningsfeltet. Den skal deles ut til en lovende og talentfull kreftforsker på under 40 år, som har oppnådd fremragende resultater som vil gi nytte for kreftpasienter. Prisen er på 1 million kroner.

Nominasjonsfrist 12. januar kl. 13.00.

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

 • Fri kreftforskning (Open Call, 130 millioner kroner).
 • Brystkreft (Rosa sløyfe, 28 millioner kroner).
 • Kreft med spredning (Kreftforeningens innsamlingsaksjon, tidligere Krafttak mot kreft, 20 millioner kroner).
 • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (8 millioner kroner).

Rosa sløyfe-midlene kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2021, som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Midlene til det tematiske området «Kreft med spredning» er midler samlet inn under Kreftforeningens innsamlingsaksjon i 2022, med samme tema.

Søknadsfrist er tirsdag 31. mai, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning og søk i vår SøknadsWeb.

In English:
This year the application deadline was 31st of May.

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist 15. september kl. 13.00 Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level.

Se utlysningen

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 23. mai (utvidet søknad).

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Se også:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning!

For å gi mindre sykehus drahjelp til å bygge opp kapasitet, aktivitet og kompetanse på kliniske studier på kreftområdet, lyser Kreftforeningen ut 25 millioner kroner til infrastruktur.
Midlene skal i hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell.
Målet er å bidra til økt aktivitet på kliniske studier, at flere pasienter får delta i kliniske studier og å utjevne geografiske forskjeller på tilgang til kliniske studier.

Søknadsfrist: Tirsdag 26. april 2022 klokken 13:00.

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb 

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumor microenvironment (TRANSCAN-3)

Til tross for fremskritt innen immunterapi, er det fortsatt flere hindringer og utfordringer for videre anvendelse av immunterapi i klinikk. Disse er blant annet

 • begrensede responsrater
 • manglende evne til å forutsi klinisk effekt og potensielle bivirkninger som autoimmune reaksjoner eller cytokinfrigivelsessyndrom/cytokinstorm

Dermed er en dypere forståelse av svulstens mikromiljø avgjørende for å forstå nye mekanismer for immunterapi, definere nye prediktive biomarkører og predikere nye terapeutiske mål.

Kreftforeningen og Forskningsrådet er samarbeidspartnere i finansieringen av denne internasjonale fellesutlysningen. Vi oppfordrer norske forskere å søke.

Se foreløpig utlysning på Tanscan-2s nettside.

 • Åpner for søknad 1. april 2021
 • Skissefrist 25. juni 2021
 • Søknadsfrist 15. november 2021

Se også International Networking Event, 22. april 2021, hvor deltakerne får førstehåndsinformasjon om TRANSCAN-3/JTC2021, og kan presentere sine prosjektideer.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning i 2021. Vi ønsker å støtte tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsidéer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist 14. september kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft

Vi oppfordrer forskningsmiljøer innen medisin og helsevitenskap, epidemiologi, folkehelse, samfunnsvitenskap, helse- og samfunnsøkonomi, psykologi/ atferdsforskning og liknende til å søke midler til forskning som kan bidra i arbeidet med å forebygge kreft, bedre folkehelsen og redusere helseforskjeller. Vi ønsker søknader som har en tydelig kreftrelevans innenfor forebygging generelt, og vi imøteser helst søknader som retter seg mot primær- eller sekundærforebygging.

Søknadsfrist: Onsdag 10. mars 2021 klokken 13:00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 20 millioner kroner med utgangspunkt i midler samlet inn under Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft) 2021, hvor tema var kreftformer med lav overlevelse.

Det kan søkes midler til forskerprosjekt innen alle forskningsdisipliner for forskning på lunge-, hjerne-, bukspytt- og spiserørskreft.

Søknadsfrist tirsdag 1. juni, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Hvert år siden 1992 har vi tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.
Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Nominasjonsfrist 22. desember 2021 kl. 13.00.
Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Formålet til Øyvind Mølbach Petersens fond er å utlyse midler til klinisk hematologisk forskning innenfor fagfeltet allogen stamcelletransplantasjon ved leukemier. Det kan søkes om midler til pasientnær forskning, og søknader til prosjekter med klar relevans til begge fagfelt vil bli prioritert. Støtten kan gjelde driftsmidler, innkjøp av utstyr (eventuelt som delfinansiering) eller tidsbegrenset dekning av lønn til prosjektmedarbeider. Det vil bli utdelt inntil NOK 750 000.- til ett eller flere prosjekter.

Søknadsfrist: Komplett søknad sendes per e-post i en samlet pdf-fil innen 1. februar 2022 til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Kreftforeningen gir årlige bidrag til samarbeidet med Nordic Cancer Union.

Se utlysningen (ncu.nu)

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende søkeprosessen eller utlysningene våre generelt kan du kontakte oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?