Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Søk forskningsmidler

Her finner du en fullstendig oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

Alle søknader skal sendes inn gjennom vår elektroniske søknadsportal (unntatt søknader til ExtraStiftelsen og Transcan).

Søknadsportalen viser kun aktive utlysninger, og åpner for utfylling av søknader omtrent seks uker før søknadsfristen. I søknadsportalen finner du også tidligere innsendte søknader og mottatte kontrakter. Akseptering av tildelte forskningsmidler skal utføres i søknadsportalen.

 • Rosa sløyfe 2017 - 15. august
 • Open Call 2017 - 1. juni
 • Utenlandsstipend - 1. november - Aktiv
 • Nordic Cancer Union - 1. september
 • ExtraStiftelsen - 1. juni, 15. mars og 15. september
 • Kongresstøtte - Tannlege Olaf Aase og frues legat - løpende - Aktiv
 • TRANSCAN / ERA-NET - 13. februar
 • Strategiske satsinger - fastsettes ved utlysning

Rosa sløyfe 2017 - Hereditary breast cancer

Submission deadline was August 15th at 1pm.

The Norwegian Cancer Society and the Norwegian Breast Cancer Society now invite proposals for research projects focusing on hereditary breast cancer.

The funds made available through this call come from the Rosa sløyfe campaign (Pink Ribbon), held in October each year. In Norway, the Norwegian Cancer Society and the Norwegian Breast Cancer Society organize the campaign, and select an information topic for each year. In 2016, the topic was hereditary breast cancer.

In this call, we aim to support Norwegian research environments who can make a significant contribution to clinical management and patient care for women with hereditary breast cancer.

The budget framework is 20 million NOK, collected during the 2016 campaign.

We will only accept applications submitted through the application portal. Proposal and attachments must be written in English.

We look forward to receiving your proposal!

Questions?

Please contact us at forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Relevant links

Call announcement Rosa sløyfe 2017
The Norwegian Cancer Society's application portal
Guidelines for applicants Rosa sløyfe 2017
Guidelines for evaluation of research proposals Rosa sløyfe 2017
Kreftforeningens etiske prinsipper og retningslinjer

 

Open Call 2017

Submission deadline was June 1st at 1pm.

The Norwegian Cancer Society’s Open Call for research proposals is now active. The Norwegian Cancer Society invites proposals within all cancer-related research disciplines.

Through this funding opportunity, we offer flexible, long-term funding (1-12 mill NOK, 1-4 years) for projects holding high scientific quality. At least one position must be included in the proposal, and it is possible to include running costs.

The Norwegian Cancer Society will only accept applications submitted through the application portal. Proposal and attachments must be written in English.

We look forward to receiving your proposal!

Relevant links

Seminar for applicants - video streaming available

The Norwegian Cancer Society held a seminar at April 24th for applicants to inform about the background and aims related to the Norwegian Cancer Society’s financial support to cancer research. The seminar focused on user involvement in cancer research as well as the application process for Open Call 2017. The seminar was fully booked and also made available by live video streaming. The video stream is still available for watching.

Live stream

Contact information

Please contact us at forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Regarding the call:
Line Mariann Grønning-Wang, mobile: 46504308

Regarding user involvement in research projects:
Janina Lassila, mobile: 900 32 397

Technical support (Mon-Fri 8.30 am–16 pm):
Machina (system supplier), mobile: 910 00 059 
Kristin Wold Guldvog, mobile: 932 57 253
Britt Prodanova, mobile: 920 20 426

Utenlandsstipend

Søknadsfristen er 1. november (neste 15. mars)

Forskere, postdoktorstipendiater og doktorgradsstipendiater som er lønnet gjennom stipend fra Kreftforeningen kan søke om et ekstra utenlandstillegg i inntil ett år (2-12 måneder). Ordningen omfatter også de som gjennom Kreftforeningen er lønnet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Retningslinjer

Før oppstart av søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med retningslinjene våre for utenlandsstipend. Dette dokumentet angir blant annet hvem som kan søke, krav for ulike vedlegg og evalueringskriterier.

Spørsmål?

Vennligst kontakt oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Nordic Cancer Union

Søknadsfristen var 1. september kl. 13.00

Nordic Cancer Union (NCU) er et samarbeidsorgan for de nordiske kreftforeningene. Målene med NCU er å få:

 • økt kunnskap om og forståelse av kreft
 • mer effektiv forebygging av kreft
 • bedre resultater fra kreftbehandling og rehabilitering
 • økt anvendelse av kreftbehandling i de nordiske landene

For å oppnå disse målene gir NCU en million euro hvert år til strategiske prosjekter og samarbeid innenfor kreftforskning. Forskere fra to eller flere nordiske land må være involverte i prosjektet. Forskningsprosjektene må ha kreftrelevans, bli utført innenfor de nordiske landene og effekten av samarbeidet bør være synergisk.

I samsvar med NCU-strategien, er midler til forskning begrenset til:

 • epidemiologisk forskning
 • helsefremmende forskning
 • rehabilitering av kreftpasienter

I tillegg kan midler gis til prosjekter som i stor utstrekning fremmer nordisk samarbeid innen kreftforskning. Mer informasjon om dette finnes på nettsiden til Nordic Cancer Union.

Retningslinjer

Før oppstart av søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med retningslinjene for utlysning og forskningsstrategien til NCU. Strategien angir blant annet målsetningene til NCU, prioritering for finansiering, forutsetninger ved bevilgning med mer. Søknader skal sendes inn gjennom Kreftforeningens søknadsportal.

Ved spørsmål kontakt

Janina Lassila, tlf.: 900 32 397

ExtraStiftelsen

Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra Extrastiftelsen gjennom Kreftforeningen. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med Extrastiftelsens strategi og Kreftforeningens prioriteringer.

For søknadsåret 2018 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:

• Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommunene

• Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten (også samhandling med spesialisthelsetjenesten)

• Klinisk, pasientnær forskning, både kommune- og i spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig prosjekter på følgende temaer:

• Eldre og kreft

• Forebygging

• Pre-habilitering, rehabilitering og seneffekter

• Pasientforløp/pakkeforløp for kreft

• Velferdsteknologi

• Palliasjon

Kreftforeningene er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes.

Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen må være hos Kreftforeningen innen mandag 16. april kl. 08.00.

Kontakt laila.jensen@kreftforeningen.no for å få tilsendt en skissemal. Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om dette senest 27. april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig søknad tilsendt innen 21. mai kl. 08.00. Endelig frist til Extrastiftelsen er 1. juni.

Ved spørsmål kontakt

Laila Jensen, tlf.: 402 33 144
Mona Steen, tlf.: 473 33 530

Kongresstøtte - Tannlege Olaf Aase og frues legat

Løpende søknadsfrist

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som ”Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning”. Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Retningslinjer

Før oppstart av søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med Retningslinjer for Tannlege Olaf Aase og frues legat. Retningslinjene inneholder blant annet informasjon om søknadsprosessen og evalueringskriteriene.

Ved spørsmål, kontakt:

Marianne Frøyland , tlf.: 45 45 85 84

TRANSCAN / ERA-NET

Søknadsfristen var 13. februar 2017 (skisse) / 7. juni 2017 (full søknad)

Kreftforeningen og Forskningsrådet legger sammen inn 1 million euro til norske forskere i neste utlysning i ERA-NET TRANSCAN-2.

Tema for utlysningen er Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer. Du kan lese mer om utlysningen på TRANSCAN sine nettsider.

Hvert prosjekt kan søke om maksimalt 300 000 euro til norske partnere. Dersom prosjektet har norsk koordinator kan den norske delen av prosjektet søke opp til 400 000 euro.

Midlene lyses ut i en to-trinns søknadsprosess, med følgende tidsfrister:

 • Pre-proposals: 13th February 2017 at 16.00 CET
 • Full proposals: 7th June 2017 at 16:00 CEST

Vi oppfordrer norske forskere til å delta i utlysningen.

TRANSCAN er del av det europeiske forskernettverket ERA-NET, som er finansiert med EU-midler hhv. fra EUs 7. rammeprogram for forskning (TRANSCAN, 2011-2014) og Horisont 2020 (TRANSCAN-2, 2015-2019). Målsettingen med TRANSCAN er å koordinere forskning og forskningsprogram innen translasjonell kreftforskning i Europa. Forskningsnettverket har 28 medlemsorganisasjoner fra 19 land. Kreftforeningen og Forskningsrådet utgjør de norske medlemmene av nettverket.

Hovedaktiviteten til TRANSCAN er felles, transnasjonale utlysninger (joint transnational call, JTC). Utlysningene fungerer slik at norsk økonomisk bidrag finansierer den norske delen av de europeiske samarbeidsprosjektene. Kreftforeningen og Forskningsrådet har så langt deltatt i tre av nettverkets felleseuropeiske utlysninger (JTC 2012, JTC 2013 og JTC 2014). I alle utlysningene har Kreftforeningen og Forskningsrådet bidratt hver med € 500.000, dvs. at den totale bevilgningsrammen for norske forskere har vært på € 1.000.000.

Det er for tiden åtte ERA-NET TRANSCAN-prosjekter med norsk deltagelse. Se Forskningsrådets prosjektbank og TRANSCAN sine nettsider for ytterligere informasjon om prosjektene.

Har du spørsmål relatert til TRANSCAN kan du kontakte:

Strategiske satsinger

Søknadsfrist og tema fastsettes ved utlysning

Tidvis ser vi behov for å iverksette strategiske satsinger som skal frembringe ny og viktig kunnskap på kreftområdet.

Kreftforeningens tidligere strategiske utlysninger.