Søk forskningsmidler

Her finner du en oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister.

For å sikre at givernes penger går til gode prosjekter har vi en grundig kvalitetskontroll av søknadene vi får inn. Pasienter og pårørende med krefterfaring kan gi nye perspektiver og hjelpe forskere med å stille spørsmål de ikke har tenkt på. Derfor legger vi vekt på brukermedvirkning i forskningen.

Søknader skal hovedsakelig sendes inn gjennom SøknadsWeb. Bruk nettleseren Google Chrome, ikke Internet Explorer.

Nye utlysninger kunngjøres her og i SøknadsWeb senest seks uker før aktuell søknadsfrist. Se også vårt søkerseminar – «First aid to applicants», for tips.

Meld deg også på vårt nyhetsbrev for forskere – her kommer all informasjon om Kreftforeningens utlysninger og tildelinger av forskningsmidler.

Aktive utlysninger

Formålet til Tannlege Olaf Aase og frues legat er å fremme kreftforskning. Legatet deler ut midler til avholdelse av forelesning av en utenlandsk spesielt kvalifisert ekspert i forbindelse med seminar for kreftforskere i Norge. Forelesningen skal annonseres som «Tannlege Olaf Aase og frues minneforelesning». Juridisk person (institusjon, selvstendig næringsdrivende etc.) og forskere tilknyttet norske forskningsinstitusjoner er velkomne til å søke.

Søknadsfrist: Løpende

Les retningslinjer og fyll ut søknad i SøknadsWeb

Utlysninger fra våre samarbeidspartnere

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumor microenvironment (TRANSCAN-3)

Til tross for fremskritt innen immunterapi, er det fortsatt flere hindringer og utfordringer for videre anvendelse av immunterapi i klinikk. Disse er blant annet

 • begrensede responsrater
 • manglende evne til å forutsi klinisk effekt og potensielle bivirkninger som autoimmune reaksjoner eller cytokinfrigivelsessyndrom/cytokinstorm

Dermed er en dypere forståelse av svulstens mikromiljø avgjørende for å forstå nye mekanismer for immunterapi, definere nye prediktive biomarkører og predikere nye terapeutiske mål.

Kreftforeningen og Forskningsrådet er samarbeidspartnere i finansieringen av denne internasjonale fellesutlysningen. Vi oppfordrer norske forskere å søke.

Se foreløpig utlysning på Tanscan-2s nettside.

 • Åpner for søknad 1. april 2021
 • Skissefrist 25. juni 2021
 • Søknadsfrist 15. november 2021

Se også International Networking Event, 22. april 2021, hvor deltakerne får førstehåndsinformasjon om TRANSCAN-3/JTC2021, og kan presentere sine prosjektideer.

Kreftforeningen gir årlige bidrag til samarbeidet med Nordic Cancer Union.

Se utlysningen (ncu.nu)

Den årlige utlysningen i til Kreftforeningens søsterorganisasjon i England.

Se utlysningen (cancergrandchallenges.org)

Utløpte utlysninger

Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på kr. 400.000, eventuelt to stipend a kr 200.000. Brambanis legat ønsker spesielt å prioritere forskning på kreft hos barn og unge, men også annen kreftforskning vil støttes. Stipendet skal gi økonomisk bistand til medisinere under sitt PhD -arbeide, eller være et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD. Stipendet kan med fordel benyttes til utenlandsopphold, men frikjøp fra klinisk arbeid eller finansiering av utstyrsbehov kan også være aktuelt.

Søknadsfrist: 1. oktober 2021.

Mer informasjon på Onkologisk Forum sin nettside.

Kreftforeningen lanserer en ny finansieringsordning i 2021. Vi ønsker å støtte tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsidéer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet.

Så lenge prosjektet er kreftrelevant er det ingen begrensninger på hvilke forskningsdisipliner som kan bidra eller hva slags tematikk prosjektet må omhandle utover det generelle konseptet. Ideen skal representere noe helt nytt, finansieringen kommer inn i en tidlig idéfase, og vi tolererer at prosjektene har høy risiko dersom det er et stort potensial for kreftfeltet om prosjektet lykkes.

Hvert prosjekt kan tildeles 1-2 millioner kroner over 1-2 år, og vi lyser ut 10 millioner kroner totalt i årets utlysning.

Søknadsfrist 14. september kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft

Vi oppfordrer forskningsmiljøer innen medisin og helsevitenskap, epidemiologi, folkehelse, samfunnsvitenskap, helse- og samfunnsøkonomi, psykologi/ atferdsforskning og liknende til å søke midler til forskning som kan bidra i arbeidet med å forebygge kreft, bedre folkehelsen og redusere helseforskjeller. Vi ønsker søknader som har en tydelig kreftrelevans innenfor forebygging generelt, og vi imøteser helst søknader som retter seg mot primær- eller sekundærforebygging.

Søknadsfrist: Onsdag 10. mars 2021 klokken 13:00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Samarbeidsorganet for de nordiske kreftforeningene, Nordic Cancer Union (NCU), lyser nå ut inntil 200 000 Euro per prosjekt til strategiske forskningsprosjekter om Covid-19 og kreft i Norden med en tidsramme på to år.

NCU ønsker søknader som svarer på følgende spørsmål (ikke en fullstendig liste):

 • Forekomst av Covid-19 blant pasienter med kreft
 • Dødelighet hos kreftpasienter med Covid-19
 • Alvorlighetsgrad og komplikasjoner av Covid-19 hos kreftpasienter
 • Konsekvenser av Covid-19-pandemien og kreftomsorg generelt (f.eks. oppdagelse av kreft, diagnostikk, behandling, rehabilitering og palliativ kreftomsorg)

Forskningsprosjektene skal inneholde data fra alle nordiske land i tillegg til at samarbeidet mellom alle deltakende land skal være dokumentert.

Les fullstendig utlysning og retningslinjer gjennom Kræftens Bekæmpelse – velg «NCU – Strategic projects».

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende.

Det kan søkes midler til forskerprosjekter innen alle forskningsdisipliner, både fri forskning med kreftrelevans (Open Call, 130 millioner kroner) og persontilpasset brystkreftbehandling (Rosa sløyfe, 26,7 millioner kroner). Rosa sløyfe-midlene kommer fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2020 , som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

Søknadsfrist tirsdag 1. juni, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Kreftforeningen lyser ut 20 millioner kroner med utgangspunkt i midler samlet inn under Krafttak mot kreft 2021, hvor tema var kreftformer med lav overlevelse.

Det kan søkes midler til forskerprosjekt innen alle forskningsdisipliner for forskning på lunge-, hjerne-, bukspytt- og spiserørskreft.

Søknadsfrist tirsdag 1. juni, klokken 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 26. mai (utvidet søknad)

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Se også:

Stiftelsen Dams prioriteringer

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal dette forklares og begrunnes. Få tips om brukermedvirkning i forskning på vår ressursside.

Søknadsprosess i to trinn

 1. Skissesøknad (1. februar 13.00)
  Første trinn består i å sende en skissesøknad som Kreftforeningen relevansvurderer mot både organisasjonens hovedmål og Dam sine fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Skissesøknadsskjemaet åpnes 2. januar og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Kreftforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er mandag 1. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Kreftforeningens skissegruppe kvalitetssikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender de videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert. 
      
 2. Utvidet søknad (26. mai 13.00)
  Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Kreftforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er onsdag 26. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for organisasjonen og de brukerne som organisasjonen representerer skal tydelig fremkomme i søknaden. Kreftforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2021.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til søknadsskjema i forkant (skjemaet er fra forrige utlysning og endringer kan forekomme). Se generell informasjon (formål, viktige datoer og FAQ) om Stiftelsen Dam sitt program for Forskning. På YouTube kan du også se et nettmøte fra i fjor om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no (Janina Lassila, rådgiver i Kreftforeningen).

Søkerseminar – «First aid to applicants»

Se opptak av søkerseminaret «First aid to applicants», fra april 2021, med gjennomgang av oss og spørsmål fra publikum. Du kan også laste ned presentasjonen (pdf) som ble brukt under seminaret.

Kontakt

Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende søkeprosessen eller utlysningene våre generelt kan du kontakte oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?