Spørsmål og svar om korona og kreft

Vi får mange henvendelser fra kreftpasienter og deres pårørende om kreft og korona. Her er svar på de mest stilte spørsmålene.

Vi gjør oppmerksom på at deler av informasjonen på denne siden kan være utdatert.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler, tilbys nå en tredje vaksinedose. (Oppdatert september 2021).

Kreftbehandling kan redusere immunforsvaret hos kreftpasienter. Når immunforsvaret er nedsatt, er man mer mottakelig for smitte. Derfor er kreftpasienter sårbare. Kreftpasienter som er under behandling er mer mottakelige for smitte, og kan bli sykere enn andre med normalt immunforsvar. Man kan også ha nedsatt immunforsvar i etterkant av behandlingen. Hvis du har normale verdier av hvite blodlegemer, så er du mest sannsynlig ikke i risikogruppen.

Kreftpasienter er ikke lenger definert i gruppen med økt risiko, men pasienter som kan ha økt risiko for alvorlig covid-19 infeksjon.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Sykelig overvekt
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

Personer som har vært behandlet for hematologisk kreftsykdom siste fem år eller som har fått organtransplantasjon har høyere risiko for alvorlig forløp.

Røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og øker derfor risiko for luftveisinfeksjoner, influensa, og sannsynligvis også for covid-19.

Røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom hvis man skulle få covid-19.

Verdens helseorganisasjon publiserte i juni 2020 resultater fra en litteraturgjennomgang som blant annet konkluderer at tilgjengelige bevis tyder på at røyking er assosiert med økt alvorlighetsgrad av sykdom og død hos innlagte pasienter med COVID-19 (who.int).

Nå har imidlertid forskere ved NTNU sammen med britiske forskere klart å vise at det er en årsakssammenheng mellom røyking og økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Circulation (september 2020).

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risiko for sykdom og styrke helsen generelt, og det er spesielt viktig under en pandemi. Dette gjelder også under koronapandemien.

Så lenge du ikke har mottatt annen behandling som cellegift, strålebehandling, immunterapi eller stamcellestøtte, er du ikke i risikogruppen med mindre du ikke har andre underliggende sykdommer som diabetes, hjertesykdommer og er over 65 år.

De som mottar immunterapi skal ta samme forholdsregler som andre kreftpasienter som er i behandling. Les våre råd for kreftpasienter som er i behandling.

Hvis du er ferdigbehandlet og erklært kreftfri, er du ikke en del av risikogruppen. Du tilhører derimot risikogruppen hvis du har diabetes, hjertesykdom (inkludert høyt blodtrykk) eller er over 65 år.

Hvis du tilhører risikogruppen, skal du følge disse rådene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig.
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig.
 • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder.
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig.
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp.
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på korona og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker korona), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Nei. Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående kreftbehandling. Dersom personer som får kreftbehandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Det er sunn fornuft for alle kreftpasienter i behandling å minimere besøk og dermed risikoen for smitte. Men hvis du får gjester, be dem om å overholde myndighetenes anbefalinger for forebygging av smitte. Har gjestene symptomer, bør de ikke komme på besøk. Det er ekstra strenge regler for besøk på behandlingsstedet. Personer som har symptomer eller er i risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Som tett pårørende, er det viktig at du – i likhet med kreftpasienten – følger myndighetenes råd for den såkalte risikogruppen (fhi.no). Unngå fysisk kontakt i den grad det er mulig, og ha god hygiene.

I utgangpunktet nei. Er det spesielle behov for besøk, kontakt sykehuset eller pleiehjemmet hvor pårørende befinner seg, og spør hvordan du bør gå frem.

Hvis oppfølging etter avsluttet behandling, lindrende behandling eller behandling hvor målet er at du skal bli frisk blir utsatt, er det viktig at du får en forklaring på om det er forsvarlig å utsette kontrollen eller behandlingen. I mange tilfeller kan kontroller utsettes. Noen ganger kan det være farligere å få behandling enn å utsette det. Dette gjelder spesielt der cellegiftbehandling brukes som lindrende behandling. Utsettelse av for eksempel røntgenundersøkelser behøver heller ikke å være farlig. Uansett, medisinsk forsvarlighet gjelder, og det er viktig at du får informasjon om dette.

Les også: Råd til deg som får utsatt kreftbehandlingen

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hva som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no. Utover dette gjelder de vanlige trygde- og støtteordningene som du kan lese mer om på våre sider om råd og rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

Har du behov for helsehjelp, ring legen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med legen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale med den lokale helsetjenesten om oppfølging.

Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor. Nå, under koronaepidemien, er kreftkoordinatorene tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt med dem hvis du har tilbudet i den kommunen du bor.

Risikogruppene for influensa og covid-19 er delvis overlappende. Influensavaksinen beskytter ikke mot covid-19, men personer med risiko for alvorlig influensa bør ta influensavaksine for å redusere risikoen for to alvorlige infeksjoner i løpet av vinteren. Les om influensavaksine til risikogrupper på fhi.no.

Om koronavaksine

Les siste nytt om tredje dose for kreftpasienter. (Sist oppdatert september 2021).

Kreftpasienter som er i aktiv behandling og som har kreftsykdom med spredning er blant de med høyest risiko for alvorlig forløp av covid-19. Pasienter med leukemi, lymfom, benmargskreft og lungekreft er spesielt utsatt.

Folkehelseinstituttet definerer følgende kreftrammede som en medisinsk risikogruppe, som bør prioriteres for vaksinering:

 • pasienter med hematologisk kreftsykdom de siste fem årene (leukemi, lymfom eller benmargskreft)
 • pasienter med en annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Folkehelseinstituttet har laget en vaksinekalender med såkalt vaksineringsscenario, som viser når man forventer å vaksinere ulike grupper. Vaksineringsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt. Tallene er foreløpige, og vi forventer at tidspunktene vil endres fremover.

Les mer om koronavaksinen og se vaksinekalenderen på fhi.no

Pasienter som kommer inn under prioriteringsgruppe 4**, som opplever å få beskjed om at kommunen kun prioriterer etter alder, bør stille spørsmål til det.

Det har gått ut et brev fra FHI til til kommuneoverleger og helseforetak om at det skal brukes skjønn innenfor prioriteringsgruppene, og at grupper med underliggende sykdom (for eksempel kreft) bør gis høy prioritet.

FHI sier blant annet: «For gruppe 4 er det i forlengelsen av dette viktig å ikke vente med alle i alder 18-64 år med særlig høy risiko til aldersgruppen 65-74 år er vaksinert. 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del tilfeller før, mange i gruppen 65-74 år uten underliggende sykdom.»

**Prioriteringsgruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, for eksempel personer med:

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Det er to typer mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) som brukes til vaksinering mot covid19 i Norge i dag.
Her kan du lese om rapporterte bivirkninger.

Kreft i seg selv ser ikke ut til å innvirke på hvordan immunforsvaret responderer etter en covid-19-infeksjon. Effekten etter vaksinering forventes å være lik som hos befolkningen generelt for pasienter med solide kreftformer (svulster som starter i ett organ og danner en svulst som man kan kjenne og se – eksempelvis brystkreft).

Vi vet nå at en del pasienter som står på immundempende legemidler har dårligere effekt av vaksinen. Her blir det nå mulig å få en tredje dose for de som er mest utsatt. Se egen artikkel om dette

Så langt er det ikke kommet rapporter som indikerer økt forekomst av bivirkninger blant kreftpasienter som er vaksinert mot covid-19.

Pasienter i aktiv kreftbehandling deltok ikke i de første vaksinestudiene, men basert på data fra andre vaksinetyper er kreftpasienter neppe mer utsatt for bivirkninger enn andre. For å kunne samle erfaringer som kan brukes til forskning og bedre informasjon om koronavaksinene er det viktig at bivirkninger blant de som vaksineres rapporteres.

De tilgjengelige covid-19-vaksinene utgjør ikke noen risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar. Dette er ikke levende vaksiner, og samme vaksineteknologi utprøves også som behandlende kreftvaksiner.

Folkehelseinstituttet har laget en vaksinekalender med såkalt vaksineringsscenario, som viser når man forventer å vaksinere ulike grupper. Vaksineringsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt. Tallene er foreløpige, og vi forventer at tidspunktene vil endres fremover.

Se oppdatert versjon av vaksineringsscenariet på fhi.no

Du kan også følge med på din kommunes nettsider om vaksinering, som du blant annet kan finne via Folkehelseinstituttets temaside om koronavaksine.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur, men det er litt ulik praksis i de ulike kommunene. Er du ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, så kan det være lurt å ta kontakt med fastlegen for å høre etter om du skal prioriteres.

Følg med på din kommunes nettside for detaljer. Direktelenke til informasjon fra kommunen kan du blant annet finne via Folkehelseinstituttets temaside om koronavaksine.

Les også: Dette bør du gjøre for å få koronavaksinen raskt

Siden ingen pasienter i aktiv kreftbehandling ble inkludert i vaksinestudiene, vet vi lite om hva som er det beste tidspunktet for vaksinering for disse pasientene.

Cellegiftbehandling demper immunforsvaret og kan dermed dempe effekten av vaksinen. Noen av de nye, målrettede medisinene som brukes i kreftbehandling, som for eksempel Rituksimab, kan ha slik effekt. Basert på relativt små studier av influensavaksinering av kreftpasienter er det trolig mest gunstig å sette vaksinen mellom cellegiftkurer, og ikke samme dag som cellegift tas.

Pasienter som behandles med immunsjekkpunkthemmere (for eksempel Keytruda) ser ikke ut til å ha påvirket antistoffrespons eller økte bivirkninger av influensavaksinasjon, og koronavaksinering kan trolig gjennomføres uten å ta hensyn til tidspunkt for immunterapiinfusjon eller pågående målrettet behandling.

Det er viktig å ta vaksinen!
Pasienter som står på immundempende medisiner som for eksempel cellegift eller annen behandling som demper immunforsvaret (eksempelvis Rituximab – et monoklonalt antistoff), kan ha dårligere respons. Det vil si at det er usikkerhet om hvor god effekt disse pasientene får av vaksinen.

Hvis du har fått vaksine og får/har fått slik behandling, kan du kontakte din behandlende lege for å få informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Det er fremdeles usikkerhet rundt dette, men det kommer stadig ny kunnskap.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Stengt 19. mai

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til post@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?