Ekspertpanelet

Pasienter med alvorlig, livsforkortende sykdom, som ikke har flere etablerte behandlingsmuligheter igjen, kan få en siste vurdering fra Ekspertpanelet.

Ekspertpanelet er et nasjonalt organ for rådgiving ved alvorlig livsforkortende sykdom. 

Ekspertpanelet er aktuelt dersom

  • du har en alvorlig livsforkortende sykdom
  • all etablert behandling er allerede gitt eller vurdert

Etablert behandling er behandlingsmetoder som er veldokumentert, fremkommer av nasjonale eller internasjonale retningslinjer og representerer dagens praksis. Dersom du ønsker en fornyet vurdering (second opinion) før all etablert behandling er forsøkt, må en slik forespørsel sendes til annet sykehus og ikke til Ekspertpanelet.

Pasienter med en kronisk sykdom vil som hovedregel ikke falle inn under ordningen.

Et råd om behandling fra Ekspertpanelet medfører ikke at du har rett til å motta en slik behandling eller få slik behandling dekket av det offentlige.

Hva kan Ekspertpanelet hjelpe med?

Ekspertpanelet kan gi råd og vurdere:

  • om all aktuell etablert behandling er gitt eller vurdert
  • om det er aktuelle kliniske studier for deg i Norge eller i utlandet (fortrinnsvis Norden)
  • utprøvende behandling i Norge utenfor kliniske studier
  • et utprøvende behandlingstilbud du selv har innhentet

Når en ny behandling vurderes å innføres i Norge, blir dette behandlet og avgjort av Beslutningsforum for nye metoder. Dette forumet skal gi pasienter trygghet om at effekt og sikkerhet er blitt vurdert i nye behandlingsmetoder. Dersom det er gjort et vedtak om at behandlingen ikke skal innføres i Norge, skal dette følges av Ekspertpanelet. Ekspertpanelet kan ikke uttale seg om behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum for nye metoder.

Hvem kan henvise til vurdering?

Behandlende lege ved regions- eller universitetssykehus kan i samråd med deg henvende seg til Ekspertpanelet. Dersom du ikke er under behandling ved regions- eller universitetssykehus, er dette første instans å henvende seg til for råd.

Forespørsel til Ekspertpanelet kan skje fra behandlende lege på lokalsykehus dersom behandlingsopplegget er utarbeidet i samråd med regionssykehuset.

Det er viktig at det er behandlende lege som sender henvendelsen til Ekspertpanelet. Det er denne legen som kjenner din sykehistorie og behandling, og som kan gi alle nødvendige og relevante opplysninger til panelet.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Basert på innsendte opplysninger vil Ekspertpanelets relevante medlemmer vurdere henvendelsen. Det går normalt to uker fra Ekspertpanelet mottar en komplett forespørsel, til det blir sendt svar til sykehuslegen. Om panelet har bruk for å innhente ytterligere opplysninger i Norge eller i utlandet, kan det ta noe lengre tid. Om det går mer enn fire uker, får legen en foreløpig tilbakemelding.

Hvordan følges råd fra Ekspertpanelet opp?

Når et råd foreligger fra Ekspertpanelet, oversendes dette til henvisende behandlingsansvarlig lege. I mange tilfeller vil det ikke være ytterligere behandling som er aktuell. I de tilfeller det gis råd om en spesifikk behandling eller studie, er det opp til behandlingsansvarlig lege eller helseforetaket i samråd med deg å avgjøre om behandlingsrådet skal følges.

Den behandlende lege vil vurdere din kliniske tilstand og avgjøre om du vil kunne tåle behandlingen. Du kan på bakgrunn av informasjon om effekt og bivirkninger vurdere om du ønsker en slik behandling.

Et råd om behandling fra Ekspertpanelet medfører ikke at du har rett til å motta en slik behandling eller få slik behandling dekket av det offentlige.

Fakta om Ekspertpanelet

  • Ekspertpanelet er et nasjonalt organ for rådgiving ved alvorlig livsforkortende sykdom.
  • Panelet består av legespesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning og med internasjonale nettverk.
  • Åtte faste kreftleger vil gi råd i de fleste sakene, mens eksterne spesialister vil involveres i saker panelet ikke har tilstrekkelig ekspertise til å vurdere. 
  • Ekspertpanelet vurderer og gir råd knyttet til den enkelte pasient, og har kun en rådgivende rolle – ingen beslutningsmyndighet. 

Les mer om Ekspertpanelet (helsenorge.no)

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?