Klage på helsehjelp

Du har rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller mener du ikke har mottatt helse – og omsorgstjenester du har rett på.

Rettighetsklage

Dersom du har fått et avslag på helse – og omsorgstjenester du mener å ha rett på eller behandleren din har tatt en avgjørelse du er uenig i kan du sende en rettighetsklage.

Det er viktig at du klager innen fristen, vanligvis er fristen fire uker fra du ble kjent med avgjørelsen.

Klagen må først sendes til den klagen gjelder og som har fattet vedtaket, ofte kommune, fastlege, sykehus og lignende. De får da mulighet til å vurdere avgjørelsen sin på nytt.

Hvis de ikke endrer avgjørelsen sin vil klagen automatisk sendes videre til Statsforvalteren, som vil behandle klagen og vurdere om du har fått oppfylt dine rettigheter som pasient.

Slik sender du en rettighetsklage på helsenorge.no

Be om tilsynssak

Dersom du mener det har skjedd en feil ved behandlingen du har fått kan du be Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) opprette en tilsynssak. Dette er en klagen som du skal sende direkte til Statsforvalteren.

Slike klager kan for eksempel gjelde:

  • faglig uforsvarlig behandling
  • dårlig kommunikasjon
  • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
  • saksbehandlingsfeil ved vedtaket
  • andre forhold som er kritikkverdige

Statsforvalteren vil ofte starte en tilsynssak og ta kontakt med den aktuelle tjenesten eller behandleren du har klaget på. Du vil også få mulighet til å uttale deg underveis i saken.

Du vil få et avsluttende brev som beskriver hva som kom frem under tilsynssaken og hva Statsforvalteren konkluderer med. Statsforvalteren har ingen sanksjonsmuligheter utover det å konkludere med eventuelle feil og/eller mangler med helsehjelpen som er gitt.

Dersom Statsforvalteren konkluderer at det er svært alvorlige feil som er begått, sendes saken over til Helsetilsynet. Helsetilsynet vil foreta egne undersøkelser av hendelsen, og vil kunne iverksette ulike sanksjoner. Det kan være pålegg om å rette opp forholdene, inndrivelse av autorisasjon, politianmeldelse, bøter eller lignende.

Slik ber du om en tilsynssak på helsenorge.no

Erstatning

Dersom du har fått en varig skade som følge av forsinket eller mangelfull helsehjelp kan du ha rett på erstatning fra Norske pasientskadeerstatning.

Les mer på våre side om erstatning

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?