Kontaktlege for alvorlig og langvarige syke

En kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege.

Det skal være en «lavere terskel» for at barn skal få kontaktlege. Det vil si at barn kan få kontaktlege for tilstander som blir ansett som mindre alvorlige for voksne.

Fra når i pasientforløpet gjelder retten til kontaktlege?

Retten til kontaktlege følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a (lovdata.no). Ordningen gjelder normalt fra tidspunkt pasienten har fått diagnosen. Pasienter som er vurdert til å fylle vilkårene for rett til kontaktlege, skal informeres om dette og få tildelt kontaktlege så snart som mulig.

Veilederen for kontaktlege (pdf) er det presisert at i noen tilfeller må pasienten utredes i spesialisthelsetjenesten før det kan konstateres at pasientens tilstand er alvorlig. Dette gjelder for eksempel pasienter som er i et pakkeforløp for kreft, og som fortsatt er under utredning. Det betyr i praksis at for de fleste pasienter som utredes for en kreftdiagnose, først har rett på en kontaktlege når de har fått diagnosen.

Hva gjør kontaktlegen?

En kontaktlege har et særlig ansvar for deg, men du kan likevel møte flere leger underveis i forløpet/behandlingen. Som hovedregel skal det kun være én kontaktlege innen ett pasientforløp.

Oppgavene til kontaktlegen er blant annet å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • informere deg og pårørende

Kan du klage?

Du kan klage på at du ikke har fått kontaktlege. Klagen skal sendes til det sykehuset eller den institusjonen som har tatt avgjørelsen. Dersom sykehuset ikke endrer avgjørelsen, sendes saken til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?