Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre deg inntekt når du har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade, og du ikke lenger klarer å stå i arbeid.

Vilkår

For å ha rett til uføretrygd må du:

  • være mellom 18 og 67 år
  • som hovedregel ha vært medlem av folketrygden i de tre siste årene før du ble syk
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er varig nedsatt
  • hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være prøvd, og arbeidsevnen din må være avklart
  • inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent
  • hvis søker mottar arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent
  • ved yrkessykdom/yrkesskade er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 30 prosent

Hva kan du få?

Det kan være mange måneders saksbehandlingstid for uføretrygd hos NAV. Sjekk saksbehandlingstider i NAV der du bor. Du kan ha rett på arbeidsavklaringspenger i påvente av at din søknad om uføretrygd blir ferdigbehandlet.

Det kan innvilges full uføretrygd eller gradert uføretrygd i de tilfeller der du ikke ha fått redusert hele inntektsevnen din. Kan du for eksempel jobbe 40 prosent, kan du få 60 prosent uføretrygd.

Uføretrygden utgjør 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før du ble syk. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp som tas med i beregningen. Du sikres en minsteytelse dersom du har lavt inntektsgrunnlag. Minsteytelsen avhenger blant annet av om du bor alene eller med ektefelle/samboer.

Ung ufør

Hvis du var under 26 år da du ble syk kan du ha rett på ung ufør. Beregningen sikrer at personer som blir ufør i ung alder får noe høyere utbetaling enn minsteytelsen for uføretrygd. Les mer om ung ufør på nav.no.

Aktuelle tillegg

For mange er det tøft økonomisk å gå over på uføretrygd. Reduserte inntekter kan innebære at skatten din også kan reduseres. Ta kontakt med Skatteetaten eller sjekk Skatteetaten hjemmeside for informasjon og veiledning. Du kan lese mer om hva du kan gjøre når inntekten blir redusert under privatøkonomi.

Arbeid og uføretrygd

Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uføretrygden. Informasjon om hvor mye du kan tjene ved siden av din uføretrygd finner du i vedtaket ditt. Tjener du over den fastsatte inntektsgrensen, så vil du beholde lønnsinntekten din, men uføretrygden vil reduseres noe. Samlet sett vil du sitte igjen med mer, fordi det bare er en andel av inntekten over inntektsgrensen som fører til reduksjon av uføretrygden. Det er viktig å melde fra om endringer i inntekt, slik at du får riktige utbetalinger gjennom året. Hvis du vil se hvordan inntekten påvirker uføretrygden din kan du logge deg inn på Ditt NAV.

Klagerettigheter

Har du fått helt eller delvis avslag på en ytelse, eller det er andre feil ved vedtaket, kan du klage. Klagefristen vil normalt være tre eller seks uker og det er viktig at denne overholdes. Les derfor all informasjonen i vedtaket nøye. Du kan få en fullmektig til å hjelpe deg om nødvendig. Dette kan være et familiemedlem, en venn eller en advokat. Du kan også få hjelp hos NAV.

Ferie og feriepenger

Noen ytelser fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. På nav.no kan du se hvem som har rett til feriepenger, og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Tjenestepensjon og forsikring

Ved sykdom kan du også undersøke om du har rett til utbetalinger fra din tjenestepensjonsordning eller private forsikringer. Tjenestepensjonsordningene kan ha andre vilkår for ytelser enn det folketrygdloven har. Du kan ha rettigheter på grunnlag av nåværende og/eller tidligere arbeidsforhold. Les mer om tjenestepensjonsordning på nav.no.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Inntekt under sykdom

Dersom du blir syk kan du ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Var dette nyttig?