Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre deg inntekt når du har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade, og du ikke lenger kan stå i jobb.

Kan jeg få uføretrygd?

For å ha rett til uføretrygd er hovedregelen at inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade, og at hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være forsøkt. Det er egne regler for yrkesskade eller yrkessykdom. Les alle vilkår for uføretrygd på nav.no.

Hva kan jeg få?

Uføretrygden utgjør 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før du ble syk. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp som tas med i beregningen. Du sikres en minsteytelse dersom du har lavt inntektsgrunnlag. Dersom du forsørger barn kan du ha rett til barnetillegg. Du kan ha rett på arbeidsavklaringspenger i påvente av at din søknad om uføretrygd blir ferdigbehandlet.

Det kan innvilges full, eller gradert uføretrygd i de tilfeller der du ikke ha fått redusert hele inntektsevnen din. Kan du for eksempel jobbe 40 prosent, kan du få 60 prosent uføretrygd.

For mange er det tøft økonomisk å gå over på uføretrygd. Reduserte inntekter kan innebære at skatten din også kan reduseres. Ta kontakt med Skatteetaten eller sjekk Skatteetaten hjemmeside for informasjon og veiledning.

Ung ufør

Hvis du var under 26 år da du ble syk kan du ha rett på ung ufør. Beregningen sikrer at personer som blir ufør i ung alder får noe høyere utbetaling enn minsteytelsen for uføretrygd. Les mer om ung ufør på nav.no.

Arbeid og uføretrygd

Du kan jobbe ved siden av uføretrygden. Informasjon om hvor mye du kan tjene ved siden av din uføretrygd finner du i vedtaket ditt. Tjener du over den fastsatte inntektsgrensen, beholder du lønnsinntekten din, men uføretrygden reduseres noe. Det er viktig å melde fra om endringer i inntekt, slik at du får riktige utbetalinger gjennom året. Les mer om å jobbe ved siden av uføretrygden på nav.no.

Klagerettigheter

Har du fått avslag på en ytelse, eller det er andre feil ved vedtaket, kan du klage. Det er viktig at klagefristen overholdes. Les derfor all informasjonen i vedtaket nøye. Du kan også klage dersom du har hatt en dårlig opplevelse med NAV. Les mer om klage og tilbakemelding på nav.no.

Tjenestepensjon og forsikring

Ved sykdom kan du også har rett til utbetalinger fra din tjenestepensjonsordning eller private forsikringer. Tjenestepensjonsordningene kan ha andre vilkår for ytelser enn det folketrygdloven har. Du kan ha rettigheter på grunnlag av nåværende og/eller tidligere arbeidsforhold. Les mer om tjenestepensjonsordning på nav.no

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Inntekt under sykdom

Dersom du blir syk kan du ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Var dette nyttig?