Omsorgsstønad fra kommunen

Har du omfattende pleie- og omsorgsoppgaver kan du ha rett til omsorgsstønad.

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for privatpersoner å opprettholde pleie- og omsorgsoppgaver for sine nærmeste, som ellers måtte vært utført av kommunen. Stønaden gis ofte til et familiemedlem, men venner og andre som står personen nær kan også søke omsorgsstønad.

Hvordan søke om omsorgsstønad?

Du kan søke om omsorgsstønad via din kommunes hjemmeside eller ta kontakt med kommunen/bydelen for nærmere informasjon og søknadsskjema. Både den som mottar omsorg og den om gir omsorg kan søke om omsorgsstønad.

Kommunen plikter å ha en slik ordning, men det finnes ikke en lovfestet rett til denne stønaden. Kommunen kan ikke avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning eller av økonomiske årsaker, men kommunen kan tilby andre tjenester de mener kan dekke pleie- og omsorgsbehovet.

Ofte er det en forutsetning at man har søkt eller søker samtidig om hjelpestønad fra NAV før søknaden om omsorgsstønad avgjøres. Kommune kan velge å redusere omsorgsstønaden dersom man også har hjelpestønad.

Utbetalingens størrelse

Utbetalingen er ofte lav, og erstatter ikke ordinær arbeidsinntekt. Det er kommunen som avgjør størrelse på stønaden. Omsorgsstønad er skattbar inntekt, og kan gi grunnlag for rett til sykepenger og andre ytelser etter folketrygdloven.

Klage

Både den som trenger og den som gir omsorg har rett til å klage på kommunens vedtak. Ved behov kan du få hjelp av kommunen til å skrive klagen.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for endelig avgjørelse.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?