Omsorgsstønad

Har du omfattende pleie- og omsorgsoppgaver kan du ha rett til omsorgsstønad.

Kan jeg ha rett på omsorgsstønad?

Det finnes ingen lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen plikter å ha en slik ordning.

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for privatpersoner å opprettholde særlig tunge pleie- og omsorgsoppgaver for sine nærmeste, som ellers måtte vært utført av kommunen. Stønaden gis ofte til et familiemedlem, men venner og andre som står personen nær kan også søke omsorgsstønad.

Kommunen avslå en søknad fordi de mener kommunen kan tilby andre tjenester de mener kan dekke pleie- og omsorgsbehovet.

Hvordan søker jeg?

Du må levere søknad til din kommune eller bydel. Både den som mottar omsorg og den om gir omsorg kan søke om omsorgsstønad. Det er viktig å beskrive omsorgsbyrden nøye.

Ofte er det en forutsetning at man har søkt eller søker samtidig om hjelpestønad fra NAV før søknaden om omsorgsstønad avgjøres.

Hva kan jeg få ?

Størrelsen på stønaden vurderes ut ifra den totale situasjonen. Utbetalingen er ofte lav, og erstatter normalt ikke inntektstap. Omsorgsstønad er skattbar inntekt, og kan gi grunnlag for rett til sykepenger og andre ytelser etter folketrygden.

Kommune kan velge å redusere omsorgsstønaden dersom man også har hjelpestønad.

Klage

Både den som trenger og den som gir omsorg har rett til å klage på kommunens vedtak.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?