Pårørende/ledsager kan få dekket utgifter i forbindelse med reise til behandling

Pårørende kan i noen tilfeller få dekket reise i forbindelse med pasientens behandling, i hovedsak for å følge pasienten. Legen må dokumentere at pasienten trenger ledsager.

Kan jeg få dekket reisen min?

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgiftene som ledsager må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge, en ledsager.

En ledsager må ikke være en nær pårørende, men kan også være en nabo eller venn. Som ledsager kan du få dekket reiseutgiftene dersom pasienten du følger har rett til å få dekket reiseutgiftene. Du betaler ikke egenandel for reisen slik pasienten må.

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften (lovdata.no). Hovedregelen for dekning av reise er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei.

Det har vært noen midlertidige endringer i reglene for pasientreiser i forbindelse med covid-19 (helsenorge.no). Merk deg at nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet. 

Hva kan jeg få dekket ?

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,80 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. 

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Hovedregelen er at man dekker reisen for én ledsager. Ved innleggelse og utskrivning på sykehus kan begge foreldrene ha rett til å følge barnet og få dekket reisen.

Som ledsager kan du få dekket :

  • Tapt arbeidsfortjeneste etter en fast sats dersom du for eksempel må ta ulønnet permisjon fra jobben din for å følge pasienten.
  • Utgifter til mat/drikke (kostgodtgjørelse) etter fast sats dersom fraværstiden fra hjemmet er mer enn 12 timer.
  • Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats per døgn dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.
  • Ved flere behandlinger innenfor en viss periode kan overnatting dekkes dersom pasienten og ledsager velger å overnatte på behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling.

Pårørende som ikke er ledsager

Hovedregelen er at pårørende ikke har rett til dekning av reiseutgifter, men det finnes noen unntak:

  • når barn under 14 år reiser for å besøke foresatt med livstruende sykdom som er innlagt i minst 2 uker, og den innlagte ikke klarer å reise hjem.
  • når pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon, og dette er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.
  • når barn under 18 år, som er pårørende til foreldre eller søsken, reiser til helsepersonell som skal ivareta behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette gjelder blant annet ved alvorlig sykdom og dødsfall.

Hvordan søker jeg?

Utgangspunktet er at dere ordner og betaler reisen selv, og sender inn søknad om refusjon i etterkant. Reiseregningsskjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble gjort. Pasient og ledsager kan søke sammen eller hver for seg.

Hvis pasienten ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan dere ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport (helsenorge.no). Hvis dere reiser med rekvisisjon betyr dette at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg. Dere må ta kontakt med deres lokale pasientreisekontor på telefon 05515 for bestilling av pasientreise.

Klage

Du kan klage på vedtaket du har fått. Du kan også klage på selve reisen du hadde med Pasientreiser.

Les mer om klage på en pasientreiser på helsenorge.no

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?