Støtte til reise og opphold for pårørende

Pårørende kan i noen tilfeller få dekket reise i forbindelse med pasientens behandling, i hovedsak som ledsager. Legen må dokumentere at pasienten trenger følge. Barn under 14 år kan også ha rett til å besøke syke foreldre.

Hva kan dekkes?

Det er noen midlertidige endringer i reglene for pasientreiser i forbindelse med covid-19.

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregelen for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgiftene som ledsager må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge. En ledsager kan også være en nabo eller venn. I enkelte tilfeller kan pasienten være i behov av to ledsagere. Behandleren må da begrunne behovet. Som ledsager kan du få dekket reiseutgiftene dersom pasienten du følger har rett til å få dekket reiseutgiftene. Du betaler ikke egenandel for reisen slik pasienten må.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,70 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. Dersom du og pasienten har benyttet felles bil, dekkes kun én standardsats per kilometer. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. 

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Hovedregelen er at man dekker reisen for én ledsager. Ved innleggelse og utskrivning på sykehus kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen.

Som ledsager kan du få dekket

  • tapt arbeidsfortjeneste dersom du for eksempel må ta ulønnet permisjon fra arbeidet ditt for å følge pasienten. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter en fast på 143 kroner per time for maksimalt åtte timer per dag.
  • utgifter til mat/drikke (kostgodtgjørelse) dersom fraværstiden fra hjemmet er mer enn 12 timer. Dette er en fast sats på inntil 238 kroner per døgn.
  • Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats på inntil 614 kroner per døgn dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.
  • ved flere behandlinger innen en viss periode kan overnatting dekkes dersom pasienten og ledsager velger å overnatte på behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling

Pårørende

Hovedregelen er at pårørende ikke har rett til dekning av reiseutgifter, men det finnes noen unntak :

  • når barn under 14 år reiser for å besøke foresatt med livstruende sykdom som er innlagt i minst 2 uker, og den foresatte ikke klarer å reise hjem.
  • når pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon, og dette er nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.
  • når barn under 18 år, som er pårørende til foreldre eller søsken, reiser til helsepersonell som skal ivareta behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette gjelder blant annet ved alvorlig sykdom og dødsfall.

Hvordan søker jeg?

Det finnes to måter å få dekket reisen på. Hvis pasienten ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan dere ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Hvis dere reiser med rekvisisjon betyr dette at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg. Dere må ta kontakt med deres lokale pasientreisekontor på telefon 05515 for bestilling av pasientreise.

Hvis dere reiser uten rekvisisjon, må du/dere selv ordne og betale for reisen og søke om refusjon av reiseutgiftene i etterkant. Du/dere kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post. Reiseregningsskjema må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen ble foretatt. Du kan velge å søke sammen med pasient eller på egen hånd.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?