Reise og opphold

Kreftpasienter kan få dekket reise til og fra offentlig godkjent behandling gjennom Pasientreiser. Pårørende kan i noen tilfeller få dekket reiser i forbindelse med pasientens behandling, i hovedsak som ledsager.

Hva kan dekkes?

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregel for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer en lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,60 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen.

Dersom du kan dokumentere at det er nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessig eller trafikale årsaker, kan du få dekket faktiske utgifter i forbindelse med reisen selv om avstanden er mindre enn 10 kilometer.

Du må betale en egenandel på inntil 159 kroner per vei for alle reiser inntil du opparbeider deg frikort. Får du frikort slipper du betale egenandel ut det aktuelle året. Noen grupper er fritatt fra å betale egenandel, blant annet barn under 16 år. Dersom du har benyttet deg av fritt behandlingsvalg (fritt sykehusvalg) kan du få dekket reiseutgiftene, men med en høyere egenandel på inntil 400 kroner per vei.

Reiseutgifter i forbindelse med kliniske studier

​Pasienter som deltar i kliniske studier kan få dekket reiseutgifter dersom den klinisk studien er godkjent i helseforetaket. Den vil da fylle vilkåret om å være offentlig godkjent behandling.

Hvordan bestiller jeg reisen?

Utgangspunktet er at du ordner reisen selv og sender inn søknad om refusjon i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema. Reiseregningsskjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble gjort. Pasient og ledsager kan søke sammen eller hver for seg.

Du kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post.

Dersom du har hatt reiseutgifter for å få tilpasset brystprotese, parykk eller andre hjelpemidler må du søke NAV om refusjon.

Pasientreisekontoret må bestille reisen for deg dersom

 • du trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker
  Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport på hele eller deler av reisen kan du ha rett på rekvisisjon til annen/tilrettelagt transport. Du må da ta kontakt med din behandler. Din behandler skal vurdere behovet og lage en rekvisisjon til reisen som sendes direkte til ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil bestille transport for deg. Du betaler kun egenandel for reisen dersom du ikke har frikort.
 • det ikke finnes offentlig transporttilbud
  Dersom det er trafikale årsaker til at du ikke kan benytte deg av offentlig transport, for eksempel manglende offentlig transporttilbud, må du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil vurdere behovet og bestille transport for deg.
 • du må reise med fly
  Dersom du har behov for fly på reisen er det ditt lokal pasientreisekontor som skal bestille dette. Velger du å bestille og legge ut for reisen selv får du dekket utgiftene etter vanlig standardsats.
 • du har spesielle behov på reisen
  Dersom du har spesielle behov under reiser som for eksempel behov for rullestol, tilpasset sittestilling eller barnesete må du også snakke med din behandler. Behandler vil vurdere og avklare behovet og ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor for bestilling av reise.

Det er viktig å bestille slike reiser gjennom ditt lokale pasientreisekontor, ellers kan du risikere å ikke få dekket alle utgiftene dine. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05515.

Kan jeg få følge til behandling?

Dersom du av helsemessige årsaker trenger følge til behandling kan du ha med ledsager på reisen. Legen må dokumentere behovet. Ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. Den som følger deg får dekket sine reiseutgifter på samme måte som deg, men skal ikke betale egenandel. Dekning av reiser for både pasient og ledsager forutsetter at det er benyttet kollektivt transportmiddel. Dersom du og ledsager har benyttet felles bil, dekkes kun èn standardsats per kilometer. Ledsager kan også søke om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom de for eksempel må ta ulønnet permisjon fra sitt arbeid for å følge deg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter en fast på 139 kroner per time for maksimalt åtte timer per dag.

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Ved innleggelse og utskrivning kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen.

Kost og overnatting

Du og eventuelt ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til mat (kostgodtgjørelse) dersom fraværstiden fra hjemmet varer mer enn 12 timer. Dette er en fast sats på inntil 232 kroner per døgn.

Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats på inntil 598 kroner per døgn dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.

Overnatting ved seriebehandlinger

Har du flere behandlinger innenfor en kort periode og ikke skal være innlagt på behandlingsstedet i perioden, kan du og ledsager velge å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling. Overnatting kan dekkes inntil det det ville kostet å reise tur/retur i perioden.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk, bandasjer og lignende.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?