Støtte til reise og opphold for pasienter

Kreftpasienter kan få dekket reise til og fra offentlig godkjent behandling gjennom Pasientreiser. Pårørende kan i noen tilfeller få dekket reiser, i hovedsak som ledsager.

Hva kan dekkes?

Det er noen midlertidige endringer i reglene for pasientreiser i forbindelse med covid-19.

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregel for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må gå over mer en én takstsone med offentlig transport. 

Dersom du kan dokumentere at det er nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessig eller trafikale årsaker, kan du få dekket faktiske utgifter i forbindelse med reisen selv om avstanden er mindre enn 10 kilometer eller kun går innenfor én takstsone.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,70 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. Du må betale en egenandel på inntil 159 kroner per vei for alle reiser inntil du opparbeider deg frikort. Når du har fått frikort slipper du betale egenandel ut det aktuelle året. Noen grupper er fritatt fra å betale egenandel, blant annet barn under 16 år. Dersom du har benyttet deg av fritt behandlingsvalg (fritt sykehusvalg) kan du få dekket reiseutgiftene, men med en høyere egenandel på inntil 400 kroner per vei.

Les mer om rettigheter ved pasientreiser på helsenorge.no.

Rekvirert reise

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Dette innebærer at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg.

Pasientreisekontoret må bestille reisen for deg dersom

  • du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker. Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan reise med offentlig transport på hele eller deler av reisen kan du ha rett på rekvisisjon til annen/tilrettelagt transport. Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker. Din behandler skal lage en rekvisisjon til reisen som sendes direkte til ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil bestille transport for deg. Du betaler kun egenandel for reisen dersom du ikke har frikort.
  • du har behov for rekvirert reise av trafikale årsaker. Dersom det er trafikale årsaker til at du ikke kan benytte deg av offentlig transport, for eksempel manglende offentlig transporttilbud, må du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor. Pasientreisekontoret vil vurdere behovet og bestille transport for deg.
  • du har spesielle behov på reisen. Dersom du har spesielle behov under reisen som for eksempel behov for rullestol, tilpasset sittestilling eller barnesete må du også snakke med din behandler. Behandler vil vurdere og avklare behovet og ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor for bestilling av reise.
  • du må reise med fly. Dersom du har behov for fly på reisen er det ditt lokal pasientreisekontor som skal bestille dette. Velger du å bestille og legge ut for reisen selv får du dekket utgiftene etter vanlig standardsats.

Det er viktig å bestille slike reiser gjennom ditt lokale pasientreisekontor, ellers kan du risikere å ikke få dekket alle utgiftene dine. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.

Reiseutgifter i forbindelse med kliniske studier

​Pasienter som deltar i kliniske studier kan få dekket reiseutgifter dersom den klinisk studien er godkjent i helseforetaket. Den vil da fylle vilkåret om å være offentlig godkjent behandling.

Kan jeg få følge til behandling?

Dersom du av helsemessige årsaker trenger følge til behandling kan du ha med ledsager på reisen. Legen må dokumentere behovet. Ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. Den som følger deg får dekket sine reiseutgifter på samme måte som deg, men skal ikke betale egenandel. Dekning av reiser for både pasient og ledsager forutsetter at det er benyttet kollektivt transportmiddel. Dersom du og ledsager har benyttet felles bil, dekkes kun én standardsats per kilometer. Ledsager kan også søke om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom de for eksempel må ta ulønnet permisjon fra arbeidet sitt for å følge deg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter en fast sats.

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Hovedregelen er at man dekker reisen for én ledsager. Ved innleggelse og utskrivning på sykehus kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen.

I enkelte tilfeller kan pasienten være i behov av to ledsagere av helsemessige årsaker. Behandleren må da begrunne behovet.

Les mer om ledsager og pårørende på helsenorge.no

Kost og overnatting

Du og eventuelt ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til mat (kostgodtgjørelse) dersom fraværstiden fra hjemmet er mer enn 12 timer. Dette er en fast sats.

Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats per døgn dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.

Overnatting i forbindelse med innleggelse er det sykehuset eller helseinstitusjonen som er ansvarlig for. 

Les mer om kost og overnatting på helsenorge.no

Overnatting ved seriebehandlinger

Har du flere behandlinger innenfor en kort periode og ikke skal være innlagt på behandlingsstedet i perioden, kan du og eventuelt ledsager velge å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling. Dette kan dekkes dersom utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke blir høyere enn hvis du/dere reiste hjem mellom hver behandling.

Hvordan søker jeg?

Utgangspunktet er at du ordner og betaler reisen selv og sender inn søknad om refusjon i etterkant. Reiseregningsskjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble gjort. Pasient og ledsager kan søke sammen eller hver for seg.

Du kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post.

Dersom du har hatt reiseutgifter for å få tilpasset brystprotese, parykk eller andre hjelpemidler må du søke NAV om refusjon av reiseutiftene.

Du har rett til å klage på stønaden du har fått og på reisen du hadde med Pasientreiser. Les mer om klage på en pasientreiser på helsenorge.no

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?