Kreftpasienter kan få dekket reise til og fra behandling

Kreftpasienter kan få dekket reise til og fra behandling gjennom Pasientreiser.

Kan jeg få dekket reisen min?

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften (lovdata.no). Hovedregel for dekning er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei. Reisen dekkes etter en standardsats per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet.

Dersom du kan dokumentere at det er nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessig – eller trafikale årsaker, kan du få dekket tilleggsutgifter som for eksempel parkering og bompasseringer i selv om avstanden er mindre enn 10 kilometer.

For reiser over 300 kilometer dekkes utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen.

Hvis du må bruke fly på reisen til behandling, må du ringe ditt lokale pasientreisekontor som vil hjelper deg med å bestille flyturen.

Du må betale en egenandel hver vei inntil du opparbeider deg frikort (helsenorge.no).

Dersom du har benyttet deg av fritt behandlingsvalg kan du få dekket reiseutgiftene, men med en høyere egenandel hver vei.

Les mer om egenandel og satser for pasientreiser på helsenorge.no.

Rekvirert reise

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker. Hvis det er trafikale årsaker til at du trenger rekvirert reise må du ta kontakt med Pasientreiser.

Les mer om rekvirert reise på helsenorge.no.

Det er viktig å bestille slike reiser gjennom ditt lokale pasientreisekontor, ellers kan du risikere å ikke få dekket alle utgiftene dine. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor (helsenorge.no) på telefon 05515.

Reiseutgifter i forbindelse med kliniske studier

​Pasienter som deltar i kliniske studier kan få dekket reiseutgifter dersom den kliniske studien er godkjent i helseforetaket. Den vil da fylle vilkåret om å være offentlig godkjent behandling.

Kan jeg få følge til behandling?

Dersom du av helsemessige årsaker trenger følge til behandling kan du ha med ledsager på reisen. Legen må dokumentere behovet. Ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. Den som følger deg får dekket sine reiseutgifter på samme måte som deg, men skal ikke betale egenandel.

Ledsager kan også søke om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste dersom de for eksempel må ta ulønnet permisjon fra arbeidet sitt for å følge deg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter en fast sats.

Barn under 18 år har rett til å ha med ledsager og behovet her trenger ikke dokumenteres. Hovedregelen er at man dekker reisen for én ledsager. Ved innleggelse og utskrivning på sykehus kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reisen.

Les mer om ledsager og pårørende på helsenorge.no

Kost og overnatting

Du og eventuelt ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til mat (kostgodtgjørelse) etter en fast sats dersom fraværstiden fra hjemmet er mer enn 12 timer.

Utgifter til overnatting kan også dekkes etter en fast sats per døgn dersom det er nødvendig i forbindelse med reisen. Privat overnatting dekkes ikke.

Overnatting ved seriebehandlinger

Har du flere behandlinger innenfor en kort periode og ikke skal være innlagt på behandlingsstedet i perioden, kan du og eventuelt ledsager velge å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling. Dette kan dekkes dersom utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke blir høyere enn hvis du/dere reiser hjem mellom hver behandling.

Les mer om kost og overnatting på helsenorge.no

Hvordan søker jeg?

Utgangspunktet er at du ordner og betaler reisen selv, og sender inn søknad om refusjon i etterkant. Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble gjort. Pasient og ledsager kan søke sammen eller hver for seg.

Dersom du har hatt reiseutgifter for å få tilpasset brystprotese, parykk eller andre hjelpemidler må du søke NAV om refusjon av reiseutgiftene.

Les mer om hvordan du søker på helsenorge.no

Klage

Du kan klage på vedtaket du har fått. Du kan også klage på selve reisen du hadde med Pasientreiser.

Les mer om klage på en pasientreiser på helsenorge.no

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?