Contact our helpline

Kreftforeningen (The Norwegian Cancer Society) offer free professional legal counselling concerning cancer treatment in Norway. Anyone affected by cancer is welcome to contact our helpline.

Informasjon på norsk

Kreftforeningen tilbyr gratis rettshjelp

Er du flyktning og har kreft, eller kjenner til flyktninger med kreft som trenger å vite om sine rettigheter til kreftbehandling i Norge? Kreftforeningen gir ikke kreftbehandling, men vi tilbyr gratis råd og veiledning via vår rådgivningstjeneste og rettshjelp.

Alle kan kontakte oss for råd, også flyktninger. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til kreftpasienter eller pårørende som har juridiske spørsmål. Vi snakker norsk og engelsk.

Registrer deg som asylsøker for å få helsehjelp

Asylsøkere i Norge har rett på helsehjelp (helsenorge.no). For å få helsehjelp, er det viktig at du registrerer deg som asylsøker (udi.no) for å få et midlertidig personnummer, D-nummer. Dette er nødvendig for å få tilgang på ulike tjenester, blant annet helsetjenester.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og familier i Norge med økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom og behandling. Tilskuddet er en engangsstøtte og er ment som et bidrag som ikke nødvendigvis dekker hele formålet det søkes om.

Vi bevilger midler til helsehjelp (egenandeler, medikamenter, medisinsk utstyr, reiser til og fra behandling). Den økonomiske støtten er en engangsstøtte. Støtten skal komme i tillegg til – ikke i stedet for – offentlige ytelser.

For spørsmål om støtteordningen, ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste på telefon +47 21 49 49 21 eller e-post rettshjelp@kreftforeningen.no

Flyktninger/asylsøkere i Norge over 18 år som er under medisinsk behandling fra norsk helsevesen og deres pårørende.

For å søke må du:

 • Fylle ut et søknadsskjema. Du finner elektronisk søknadsskjema på https://okonomiskstotte.kreftforeningen.no/#home/info
 • Legg ved legeerklæring for kreftpasienten fra norsk helsevesen.
 • Dokumenter et D-nummer (et midlertidig identifikasjonsnummer) i Norge.
 • Et bankkontonummer i Norge.

Vedleggene er svært viktige for at søknaden din skal behandles.

Det oppfordres sterkt til å søke på nett, men du kan også fylle ut papirversjonen av søknadsskjemaet og sende inn til:
Kreftforeningen, Seksjon kreftomsorg
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo.

Søknadsfristen er den 10. hver måned, og svar på søknaden innen den 25. samme måned.
Unntak i 2022 er:
Juli: frist 1 juli. Utbetaling ca innen 8 juli.
Desember: frist 6. desember. Utbetaling innen 16 desember.

Vi har flere gratistilbud til kreftrammede

I tillegg til rådgivningstjeneste og rettshjelp, har vi lokale frivillige som tilbyr disse tjenestene flere steder i landet:

 • Følgetjeneste: En frivillig henter og bringer deg frem og tilbake fra dine kreftrelaterte avtaler med privat bil.
 • Hverdagshjelpen: To frivillige hjelper deg med praktiske oppgaver i hjemmet
 • Vardesenter: Et sted på sykehuset hvor du kan slappe av, snakke med noen og få informasjon om hvilke tilbud som finnes nær deg
 • Veivisere: Persontilpasset hjelp, hvor en frivillig hjelper deg å forstå helsesystemet i Norge.

Information in English

Our helpline for legal rights is a free service for everyone affected by cancer – patients, families, the public, employers and healthcare providers. The Norwegian Cancer Society does not provide medical cancer treatment, but we offer free patient services such as legal assistance. You can talk to our lawyers/voluntary lawyers in Norwegian and English.

rettshjelp@kreftforeningen.no+47 21 49 49 21

Register as an asylum seeker

Asylum seekers in Norway are entitled to health care. It is important that you register as an asylum seeker (udi.no) to get a temporary identification number, D-number. This is necessary to gain access to various services, including health services.

Financial support

The Norwegian Cancer Society can provide financial support to refugees/asylum seekers who are cancer patients and their families in Norway with financial difficulties due to cancer disease and treatment.

We allocate funds for health care (deductibles, medicine, medical equipment, travel to and from treatment). The fund is a one-time support and is intended as a contribution that does not necessarily cover the entire purpose for which it is sought. The support shall be in addition to, not instead of, public benefits.

Refugees/asylum seekers in Norway over the age of 18 years who are under medical treatment from the Norwegian health care system and their relatives residing in Norway.

To apply, you must

 • Fill out an application form. You can find an electronic application form at https://okonomiskstotte.kreftforeningen.no/#home/info.
 • Attach a medical certificate for the cancer patient.
 • Provide a D-number (a temporary identification number) from Norway.
 • A bank account number in Norway.

These attachments are essential for your application to be processed.

It is strongly encouraged to apply online, but you can also fill out a paper version of the application form and submit to:

Kreftforeningen, Seksjon kreftomsorg
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

The application deadline is the 10th of each month, and answer to the application by the 25th of the same month.

Exceptions in 2022 are:
July: deadline 1st. July. Payment approximately by 8th July.
December: Deadline 6th. December. Payment by 16th December.

For questions about the financial support scheme, contact The Norwegian Cancer Society’s counselling/advisory service by phone: +47 21 49 49 21 or e-mail: rettshjelp@kreftforeningen.no

Other free services

We deliver many services to people who are affected by cancer. Besides the counselling and legal assistance, we have local volunteers who offer the following services in many places across the country:

 • Transport service: A volunteer picks you up with a private car, and gives you a round trip to your cancer-related appointments and back.
 • Helping hands: Two volunteers help you with practical tasks at home.
 • Vardesenter: It’s a place at oncology hospitals where you can relax, talk to peers and other people in order to get information about the assistance and service opportunities available close to where you live.
 • Personal guides: These are personalised volunteer advisers who help you understand and navigate the health and care services system.

Contact our helpline for more information radgivning@kreftforeningen.no or +47 21 49 49 21

Informasjon på ukrainsk

Ми пропонуємо юридичну допомогу

Наша гаряча лінія з надання безоплатної правової допомоги — це безкоштовна послуга для всіх, хто страждає на рак — для пацієнтів, сімей, громадян, роботодавців та медичних працівників. Норвезьке онкологічне товариство не надає медичне лікування раку, але ми пропонуємо безкоштовні послуги пацієнтам, наприклад юридичну допомогу. Ви можете поспілкуватися з нашими юристами/юристами-волонтерами норвезькою та англійською мовами.

Зверніться до нашої юридичної консультації:

ПОНЕДІЛОК–П’ЯТНИЦЯ з 08.00–15.00 за:
+47 21 49 49 21
rettshjelp@kreftforeningen.no

Зареєструватися у якості біженця або шукача притулку

Шукачі притулку в Норвегії мають право на медичне обслуговування. Важливо зареєструватися як шукач притулку (udi.no) отримати тимчасовий ідентифікаційний номер, D-номер. Це необхідна умова для отримання доступу до різних послуг, у тому числі і до медичних.

У нас є кілька безкоштовних пропозицій для онкохворих пацієнтів

Окрім консультаційних послуг та правової допомоги, у нас також є місцеві волонтери, які пропонують ці послуги в декількох місцях країни:

 • Послуги супроводу; волонтер забирає вас і везе в обидві сторони з вашої згоди на приватному автомобілі, пов’язані з раком.
 • Повсякденна допомога; два волонтери допомагають вам виконувати практичні завдання вдома
 • Вардесентер – безкоштовне місце для зустрічей у найбільших лікарнях країни для всіх онкохворих, місце в лікарні, де можна відпочити, поговорити з кимось і отримати інформацію про наявні пропозиції, які пасуватимуть саме для вас
 • Гід/провідник – персоналізована допомога, де волонтер допомагає вам розібратися в системі.

Якщо будь-яка з цих пропозицій стане для вас корисною, ви можете зв’язатися з нашим радником radgivning@kreftforeningen.no який відповість на питання, які наявні пропозиції є поблизу місця вашого знаходження.

Var dette nyttig?