Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Slik tildeler vi forskningsmidler

For å sikre at givernes penger går til gode prosjekter har vi en grundig kvalitetskontroll av søknadene vi får inn.

De fleste av våre forskningsmidler tildeles gjennom åpne konkurranser hvor alle kreftforskningsmiljøene i Norge inviteres til å søke.

Kreftforeningen har ulike typer utlysninger i løpet av året. For utlysninger innen et begrenset tema er det egne retningslinjer for evaluering av søknader, mer om dette finner du på våre nettsider om våre ulike utlysninger.

Vi tildeler størsteparten av våre forskningsmidler gjennom vår åpne utlysning. I år har søknadene blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Pasienter og pårørende har også vært involvert i evalueringen, og på den måten blir brukerperspektivet ivaretatt også i vår største forskningstildeling.


Hvordan evalueres søknadene?

Søknadene vurderes av fagpersoner for å bestemme hvilke prosjekter som skal tilbys forskningsmidler. Dette kalles en fagfellevurdering, og er den internasjonale normen som også brukes av Norges forskningsråd, universitetene og helseforetakene. Kreftforeningen har for den åpne utlysningen etablert fem fagfellepaneler eller faggrupper.

Hver søknad i den åpne utlysningen vurderes etter disse kriteriene:

  • forskningsprosjektets vitenskapelige kvalitet
  • hvor god prosjektlederen og det tilhørende forskningsmiljøet er
  • prosjektets relevans for kreftsykdom
  • om prosjektet er nyskapende
  • om forskningsmetodene er gode
  • om prosjektet kan ha nytteverdi for kreftpasienter og samfunnet for øvrig
  • framdrift i forskningen de siste årene
  • hvor sannsynlig det er at prosjektet kan gjennomføres

Se nærmere beskrivelse av evalueringskriteriene og selve søknadsprosessen for den åpne utlysningen (på engelsk).

Med bakgrunn i disse kriteriene får hver søknad en karakter, med et kritisk skille for hvilke søknader som er støtteverdige. Hver søknad vurderes av 5-6 fagpersoner.

For første gang har brukere vært involvert i evalueringen av forskningssøknader. Det er utnevnt en brukerrepresentant for hver faggruppe. Etter at fagpersonene har gjort sin vitenskapelige vurdering, blir de enige med bruker om den endelige rangeringen av søknadene. 

Hver faggruppe har sin egen økonomisk ramme, og de beste søknadene i hver gruppe blir tilbudt midler innenfor denne rammen. Det er Kreftforeningens styre som til slutt bestemmer hvilke prosjekter som får tilbud om forskningsmidler. 

Hvem evaluerer søknadene?

Det er Kreftforeningens styre som bestemmer hvilke fagpersoner som skal vurdere søknadene. Fagpersonene er selv forskere fra universiteter og sykehus i Europa.

Det er forskningstema i søknaden som avgjør hvilken faggruppe som skal vurdere søknaden, og det er søker selv som foreslår hvilken faggruppe den skal sendes til.

Oversikt over medlemmer og brukerrepresentanter i de ulike faggruppene.

For andre utlysninger, for eksempel av strategisk karakter, settes det sammen et fagpanel tilpasset hver tematiske utlysning. Et medlem fra ledelsen av våre faste fagpaneler er alltid representert. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Nordic Cancer Union har sine egne fagpaneler for fagfellevurdering av søknader. 

Er du interessert i flere detaljer rundt vår tildeling av forskningsmidler, kan du lese om våre ulike utlysninger med tilhørende retningslinjer.