Slik tildeler vi forskningsmidler

Det er viktig for oss at vi støtter «god forskning», det vil si forskning vi har tillit til at kan gi betydningsfulle resultater for kreftpasienter på kort eller lang sikt.

Kreftforskere kan søke om midler fra Kreftforeningen til å gjennomføre studiene sine gjennom ulike forskningsutlysninger. I praksis fungerer disse som åpne konkurranser hvor de beste prosjektene får penger.

Årlig gir Kreftforeningen over 200 millioner kroner til forskning, noe som utgjør om lag halvparten av midlene som går til formål.

Hva går pengene til?

Kreftforskning er et bredt begrep og kan inkludere alt fra å analysere gensekvenser hos kreftpasienter til uttesting av nye medisiner til kvalitative samfunnsundersøkelser.

Kreftforskning er også krevende. Det er mange utgiftsposter som skal dekkes. Å gjennomføre et godt kreftforskningsprosjekt krever solid forskningskompetanse. Forsøkene som skal gjennomføres, er ofte omfattende, tidkrevende og innebærer behov for spesialiserte maskiner og dyre kjemikalier. I våre utlysninger søker forskerne om midler for å dekke utgiftene til et definert forskningsprosjekt.

Vi dekker ikke kostnader knyttet til leie av lokaler, strøm og annen infrastruktur som er nødvendig for en forskningsinstitusjon, men vi har samtidig som mål å fullfinansiere prosjektene vi støtter. Dette ønsker vi å gjøre for å sikre at forskerne har det de trenger for å fullføre prosjektet med best mulig resultater.

Hvordan velge støtteverdige prosjekter?

Forskningen vi støtter skal komme pasienter og pårørende til gode. Vår strategi (pdf) sier noe om hvilke hovedmål all vår aktivitet skal strekke seg mot.

Kriterier for «god forskning»

Når det gjelder forskning, er det ikke lett for lekmenn å vurdere hva som på sikt kan gi nyttige resultat. Det er også en utfordring for forskere å vite hva som ligger i enden av et forskningsprosjekt, da all forskning dreier seg om å oppdage eller avsløre ny kunnskap og nye sammenhenger. Vi krever derfor av forskerne at de må beskrive prosjektet sitt nøye gjennom å besvare følgende kriterier:

 • Relevans
  Hvordan og hvorfor er prosjektet relevant for kreftpasienter?
 • Vitenskapelig kvalitet
  Har selve forsøkene rot i virkeligheten, det vil si, er noe lignende gjort før eller leter forskeren i blinde? Bruker forskeren de beste metodene som er tilgjengelig?
 • Kvalifikasjoner
  Har forskeren og forskergruppen den kompetansen som må til for å gjennomføre prosjektet, og hvis ikke, har de knyttet til seg samarbeidspartnere og eventuelt brukere for å tette hullene?
 • Gjennomførbarhet
  Er det sammenheng mellom kostnader, tid og ressurser?
 • Nytteverdi
  Dersom vellykket, vil resultatene tilføre noe nytt, innovativt eller noe som har overføringsverdi til kreftforskningsfeltet?

Fagfellevurdering av søknadene

Kreftforeningen har selv ikke kompetanse til å vurdere søknadene basert på disse kriteriene. Vi ber derfor om hjelp fra internasjonale eksperter (leger og forskere fra sykehus og universiteter rundt om i Europa) innenfor relevant forskning. Disse ekspertene kalles fagfeller, og evalueringen deres kalles en fagfellevurdering.

Til en stor utlysning som Open Call, trenger vi eksempelvis å rekruttere over 30 fagfeller for å få gjort en god og rettferdig evaluering av alle søknadene. Kreftforeningen følger den internasjonale standarden for hvordan forskning vurderes, som også Forskningsrådet og helseforetakene følger. De aller fleste av fagfellene vi rekrutterer har vært fagfeller for andre finansiører.

Etter individuelle vurderinger, samles fagfellene på et fagfellekomitémøte hvor de sammen blir enige om hvilke av prosjektene de mener er støtteverdige, basert på våre kriterier.

Vi benytter også brukerrepresentanter. Deres oppgave består i å vurdere om brukermedvirkning er tilstrekkelig ivaretatt i forskningsprosjektet. Fagfellene inkluderer brukerrepresentantenes vurderinger i sin endelige innstilling til styret.

Styrets oppgave

Det er Kreftforeningens styre som til slutt tar beslutningen på om hvilke prosjekter som skal støttes på bakgrunn av fagfellenes innstilling.

Var dette nyttig?