De fleste av våre forskningsmidler tildeles gjennom åpne konkurranser hvor alle kreftforskningsmiljøene i Norge inviteres til å søke.

Kreftforeningen har ulike typer utlysninger i løpet av året. Vi tildeler derimot størsteparten av våre forskningsmidler gjennom vår åpne utlysning. Søknadene vurderes av internasjonale fageksperter. Pasienter og pårørende er også involvert i evalueringen, og på den måten blir brukerperspektivet ivaretatt også i vår største forskningstildeling.


Søke forskningsmidler? Les om alle våre utlysninger og tilhørende retningslinjer.

Hvordan evalueres søknadene?

Søknadene vurderes av fagpersoner for å bestemme hvilke prosjekter som skal tilbys forskningsmidler. Dette kalles en fagfellevurdering, og er den internasjonale normen som også brukes av Norges forskningsråd, universitetene og helseforetakene. Kreftforeningen har for den åpne utlysningen etablert fem tematiske fagfellepaneler eller faggrupper.

Brukere (primært kreftpasienter og deres pårørende) er også involvert i evalueringen av forskningssøknader. De vurderer om brukermedvirkning er relevant i prosjektet og i så fall hvordan brukermedvirkning er i varetatt i det planlagte forskningsprosjektet. Det er flere brukerrepresentanter i hver faggruppe, og deres brukervurderinger presenteres til fagfellene før de gjør sin vitenskapelige vurdering.

Hver søknad i den åpne utlysningen vurderes etter disse kriteriene:

  • forskningsprosjektets vitenskapelige kvalitet
  • hvor god prosjektlederen og det tilhørende forskningsmiljøet er
  • prosjektets relevans for kreftsykdom
  • om prosjektet er nyskapende
  • om forskningsmetodene er gode
  • om prosjektet kan ha nytteverdi for kreftpasienter og samfunnet for øvrig
  • framdrift i forskningen de siste årene
  • hvor sannsynlig det er at prosjektet kan gjennomføres

Med bakgrunn i disse kriteriene får hver søknad en karakter, med et kritisk skille for hvilke søknader som er støtteverdige. Hver søknad vurderes av 5-6 fagpersoner.

Hver faggruppe har sin egen økonomiske ramme, og de beste søknadene i hver gruppe blir tilbudt midler innenfor denne rammen. Det er Kreftforeningens styre som til slutt bestemmer hvilke prosjekter som får tilbud om forskningsmidler. 

Forskning støttet av Kreftforeningen Rundt halvparten av våre midler går til kreftforskning. Les om prosjektene vi støtter.

Hvem evaluerer søknadene?

Det er Kreftforeningens styre som bestemmer hvilke fagpersoner som skal vurdere søknadene. Fagpersonene er selv forskere fra universiteter og sykehus i Europa.

Det er forskningstema i søknaden som avgjør hvilken faggruppe som skal vurdere søknaden, og det er søker selv som foreslår hvilken faggruppe den skal sendes til.

Oversikt over medlemmer og brukerrepresentanter i de ulike faggruppene.

For andre utlysninger, for eksempel av tematisk karakter, settes det sammen et fagpanel tilpasset hver utlysning. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Nordic Cancer Union har sine egne fagpaneler for fagfellevurdering av søknader. 

Er du interessert i flere detaljer rundt vår tildeling av forskningsmidler, kan du lese om våre ulike utlysninger med tilhørende retningslinjer.